Atbalsts ģimenēm ar bērniem. Apkopojums

Bērns ir ģimenes prieks un atbildība, bet vieglāk taču, ja ir kāds draudzīgs plecs, uz kura balstīties! Apkopojam, kāds atbalsts ir pieejams ģimenēm ar bērniem Latvijā.
 • Gunita Krilova

  Gunita Krilova

  žurnāliste

Likumā ir noteikts, ka nekustamā īpašuma atlaide pienākas ģimenēm ar vismaz trim bērniem, bet ir pašvaldības, kas tās piešķir arī ģimenēm ar vienu bērnu. Vairāk interesējies savā pašvaldībā!

FOTO:

Likumā ir noteikts, ka nekustamā īpašuma atlaide pienākas ģimenēm ar vismaz trim bērniem, bet ir pašvaldības, kas tās piešķir arī ģimenēm ar vienu bērnu. Vairāk interesējies savā pašvaldībā!

Ņem vērā!

Atbalsta saraksts nav pilnīgs, jo pastāv arī cita veida atbalsts, piemēram, pašvaldību nodrošinātais, un tas dažādās pašvaldībās var būt atšķirīgs. 

 

Bērnu nauda jeb ģimenes valsts pabalsts

Ik mēnesi ģimenei ar bērniem ir iespēja saņemt ģimenes valsts pabalstu. Svarīgākais par to:

 • izmaksā no bērna 1 gada vecuma, balstoties uz vecāka iesniegumu;
 • pabalstu var pieprasīt tūlīt pēc bērna piedzimšanas, taču ne vēlāk kā 24 mēnešu laikā no bērna viena gada vecuma. Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA;
 • izmaksā vienam vecākam par bērnu no 1- līdz 16 gadu vai arī par bērnu no 16 līdz 20 gadu vecumam (ja bērns mācās);
 • vienam no laulātajiem, pamatojoties uz otra laulātā labprātīgu piekrišanu, iespējams saņemt ģimenes valsts pabalstu par visiem kopīgi audzināmajiem bērniem, ne tikai par saviem bērniem. Kā to izdarīt, lasi portālā www.mammamuntetiem.lv.
 • pabalsta apjoms (no 01.01.2022.):
  • par vienu bērnu – 25 eiro;
  • par diviem bērniem – 50 eiro par katru bērnu;
  • par trim bērniem – 75 eiro par katru;
  • par četriem un vairāk bērniem – 100 eiro par katru.

 

Ja bērnam ir noteikta invaliditāte, ģimenes valsts pabalstam tiek piešķirta papildu piemaksa, un tās apmērs ir 106,72 eiro mēnesī.

 

Citi pabalstu veidi, piemēram:

 • bērna kopšanas pabalsts, ko maksā vienam no bērna vecākiem, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu faktiski kopj un audzina bērnu līdz divu gadu vecumam;
 • pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai;
 • atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu;
 • atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu;
 • atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi;
 • bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts;
 • valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem;
 • bērna adopcijas pabalsts;
 • atlīdzība par bērna adopciju.

 

Nodokļu atvieglojumi ģimenēm ar bērniem

Jebkurš cilvēks (fiziska persona), kas strādā un maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli, var saņemt nodokļu atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu. Atvieglojumu var saņemt viens no vecākiem. Par katru apgādājamo neapliekamā daļa palielinās par 3000 eiro gadā vai 250 eiro mēnesī. Tas nozīmē, ka no šādas cilvēka ienākumu daļas netiek aprēķināti nodokļi. Lai uzsāktu vai pārtrauktu apgādību, cilvēkam ir jānorāda apgādības perioda sākuma vai beigu datums Elektroniskās deklarēšana sistēmā (EDS) elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā. [1]

 

Papildatvaļinājums vecākiem

Darba devējam ir pienākums piešķirt ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu darbiniekiem ar bērniem. Darbiniekiem, kuru aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem, – ne mazāk par vienu darbdienu. Darbiniekiem, kuru aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, – trīs darbdienas. Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam vidējo izpeļņu par laiku, kad darbinieks atrodas šādā papildatvaļinājumā. [2]

 

Reklāma
Reklāma

Mājokļu atbalsts ģimenēm ar bērniem

Garantija bankas aizdevumam mājokļa iegādei vai būvniecībai ģimenēm ar bērniem, kurām ir pastāvīgi ienākumi, bet nav pietiekamu uzkrājumu pirmās iemaksas veikšanai. Par to vairāk var lasīt www.altum.lv.

 • Ģimenēm ar bērniem (līdz 23 gadiem ieskaitot), ja darījuma summa nepārsniedz 250 000 eiro.
 • Var saņemt arī bērna gaidību laikā (gaidāmo bērnu ņem vērā, nosakot garantijas apjomu).
 • Termiņš līdz 10 gadiem:
 • 10 % no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 10 000 eiro, ja ģimenē aug 1 bērns (vai arī iestājusies pirmā bērna grūtniecība);
 • 10–15 % no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 15 000 eiro, ja ģimenē aug 2 bērni (vai vismaz 1 bērns un ir iestājusies grūtniecība);
 • 10-20 % no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 20 000 eiro, ja ģimenē aug 3 bērni (vai vismaz 2 bērni un ir iestājusies grūtniecība);
 • 10-30 % no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 30 000 eiro, ja ģimenē aug 4 bērni (vai vismaz 3 bērni un ir iestājusies grūtniecība). [3]

 

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides ģimenēm ar bērniem

Likumā ir noteikts, ka nekustamā īpašuma atlaide pienākas ģimenēm ar vismaz trim bērniem, bet ir pašvaldības, kas tās piešķir arī ģimenēm ar vienu bērnu. Vairāk interesējies savā pašvaldībā!

 

Slimības lapa slima bērna kopšanai

Slimības pabalstu var saņemt bērna vecāks (arī aizbildnis vai cita persona, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu aprūpē bērnu), kurš ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, ja tas slima bērna kopšanas dēļ nevar ierasties darbā un zaudē algotā darbā vai no saimnieciskās darbības gūstamos ienākumus un kuram ārsts ir izsniedzis darbnespējas lapu B sakarā ar slima bērna kopšanu mājās vai stacionārā. Par pabalstu vairāk vari uzzināt www.vsaa.gov.lv. Slimības lapu izsniedz par bērnu līdz 14 gadu vecumam.

 

Līdzfinansējums privāto bērnudārzu mācību maksai

Dažādās pašvaldībās ir finansiāls atbalsts ģimenēm, kurās bērnudārznieki nav sagaidījuši savu vietu pašvaldības dārziņā. Par to interesējies savas dzīvesvietas pašvaldībā!

 

Daudzbērnu ģimenēm ir papildu atbalsts:

 • atbalsts norēķiniem par elektrību;
 • transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojums 50 %;
 • braukšanas maksas atvieglojumi sabiedriskajā transportā reģionālajos maršrutos;
 • subsīdijas pirmās iemaksas par nekustamo īpašumu samazināšanai 8000–10 000 eiro;
 • garantija bankas aizdevumam mājokļa iegādei vai būvniecībai;
 • samazināta valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā;
 • stipendija “Studētgods” studentiem no daudzbērnu ģimenēm 160 eiro mēnesī, 10 mēnešus gadā;
 • Citas atlaides un pašvaldības atbalsts. Par to vairāk vari izlasīt arī ģimenes portālā www.mammamuntetiem.lv, meklējot ar atslēgas vārdiem “valsts atbalsts”.

 

Raksts tapis ar LR Labklājības ministrijas atbalstu. 

 

Atsauces

 1. Par apgādībā esošām personām. Pieejams: https://www.vid.gov.lv/lv/par-apgadiba-esosam-personam,
 2. Darba likums, 151. pants. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums
 3. Mājokļu atbalsts ģimenēm ar bērniem. Pieejams: https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/majoklu-atbalsta-programma/par-programmu/

Saistītie raksti