Piparmētru bole

Ar dzirkstoša vīna pie­de­vu tā mēdz būt ļo­ti vil­tīga...

Dzēriens ar vasaras garšu... Foto: žurnāls 100 labi padomi

FOTO: Shutterstock.com

Dzēriens ar vasaras garšu... Foto: žurnāls 100 labi padomi

4 per­so­nām

Ga­ta­vo­ša­nas laiks – 1 stun­da 15 mi­nū­tes

 

Sastāvdaļas:

50 g svai­gu pi­par­mēt­ras la­pi­ņu

100 ml deg­vī­na

2 pu­de­les sau­sā balt­vī­na

50 g cu­ku­ra

2 pu­de­les gā­zē­ta mi­ne­rāl­ūdens vai 1 pu­de­le dzirkstošā vīna

Reklāma
Reklāma

 

Gatavošana:

1. Pi­par­mēt­ras la­pi­ņas smal­ki sa­ka­pā, pār­lej ar deg­vī­nu un ļauj 1 stun­du ie­vilk­ties, pēc tam iz­kās caur sie­ti­ņu.

2. Bo­les trau­kā ie­lej vī­nu, pie­vie­no pi­par­mēt­ru uz­lē­ju­mu un cu­ku­ru un rū­pī­gi sa­mai­si. Pirms pa­snieg­ša­nas pie­lej mi­ne­rāl­ūde­ni vai dzirkstošo vīnu un ie­ber da­žas svai­gas pi­par­mēt­ras la­pi­ņas.

 

Avots: Žurnāls 100 labi padomi 2011/6

 

Sastāvdaļas