Kādi pabalsti pienākas trīnīšu un dvīnīšu ģimenēm?

Vai un kādi pabalsti pienākas ģimenei, kurā dzimuši trīnīši vai dvīņi, skaidro Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktora vietniece Linda Liepa.
Tikai trīnīšiem ir papildus īpašais valsts pabalsts, ņemot vērā, ka trīnīšu piedzimšana ir rets notikums un tas vecākiem prasa ļoti daudz resursu vienlaikus.

FOTO: Shutterstock.com

Tikai trīnīšiem ir papildus īpašais valsts pabalsts, ņemot vērā, ka trīnīšu piedzimšana ir rets notikums un tas vecākiem prasa ļoti daudz resursu vienlaikus.

Trīnīšiem – papildu vienreizējs pabalsts

Ģimenēm, kurās piedzimuši trīnīši, tiek sniegts vienreizējs materiālais atbalsts, izmaksājot speciālu vienreizējo sociālo pabalstu, ņemot vērā, ka trīs bērnu vienlaikus piedzimšana un aprūpe prasa ievērojami lielākus papildu resursus.  Pabalsta izmaksu nodrošina Labklājības ministrija. Pabalsta apmērs 2023. gadā ir pārskatīts un noteikts 15 000 eiro (pabalsta saņēmējam pārskaitāmā summa). Pēdējoreiz pabalsta apmērs tika pārskatīts 2008. gadā, kad tika noteikts 6000 latu jeb 8538 eiro apmērā (2004. un 2005. gadā pabalsts bija 3000 latu, 2006. gadā to paaugstināja līdz 5000 latu).

 

Dvīnīšiem – piemaksas pie vecāku vai bērna kopšanas pabalsta

Tikai trīņiem ir papildus šis īpašais valsts pabalsts, ņemot vērā, ka trīnīšu piedzimšana ir rets notikums un tas vecākiem prasa ļoti daudz resursu vienlaikus. Dvīņu piedzimšana ir daudz biežāks notikums, un tam ir paredzēti likumā noteiktie pabalsti.

 

Dvīņu gadījumā izmaksā piedzimšanas pabalstu par katru bērnu (421 eiro).

Dvīņu vecākiem ir paredzēta arī piemaksu pie vecāku pabalsta vai bērnu kopšanas pabalsta:

  • personai, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā līdz pusotram gadam, – 171 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu (papildus bērna kopšanas pabalsta pamatapmēram vai vecāku pabalsta apmēram);
  • personai, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā no pusotra gada līdz diviem gadiem, – 42,69 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu (papildus bērna kopšanas pabalsta pamatapmēram vai vecāku pabalsta apmēram.

 

Jāpiebilst, ka šo piedzimšanas pabalstu par katru bērnu (421 eiro) un piemaksu pie vecāku pabalsta vai bērnu kopšanas pabalsta (171 vai 42 eiro) saņem arī trīņu vecāki.

Lai atbalstītu jaundzimušo ģimenes, valsts izmaksā vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu, kas ir 421,17 eiro. Bērna piedzimšanas pabalstu izmaksā par katru bērnu.

Sociāli apdrošinātai personai ir tiesības saņemt valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu – vecāku pabalstu – saskaņā ar likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” noteikto.

 

Vecāku pabalstu piešķir un izmaksā sociāli apdrošinātai personai, kura kopj bērnu vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus (vienam no bērna vecākiem, vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, audžuģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina), ja šī persona:

 

1) ir nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”) vai sakarā ar šā bērna dzimšanu ir bijusi grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumā un:

  • kā viens no bērna vecākiem, kurš pieprasījis vecāku pabalstu, atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;
  • kā viens no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, kā audžuģimenes loceklis, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, kā aizbildnis vai cita persona, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina, atrodas atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu;
  • kā pašnodarbinātais bērna kopšanas dēļ negūst ienākumus;
Reklāma
Reklāma

 

2) ir nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”) un ir nodarbināta bērna kopšanas laikā, bet neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais.

 

Vecāku pabalsta pamatdaļu (vecāku pabalsta nenododamo daļu var izmantot laikā, kamēr otrs vecāks saņem maternitātes pabalstu) nepiešķir par bērnu, sakarā ar kura piedzimšanu vai kopšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu.

 

Par vienu un to pašu bērnu ir tiesības izvēlēties kopējo periodu vecāku pabalsta saņemšanai, ko veido vecāku pabalsts un vecāku pabalsta nenododamā daļa, kas katram vecākam pienākas divus kalendāra mēnešus. Ir iespējams izvēlēties vienu no šādiem pabalsta saņemšanas periodiem:

 

1) 19 mēneši, no kuriem 15 mēnešus no bērna piedzimšanas dienas var izmantot līdz dienai, kad bērns sasniedz pusotra gada vecumu, bet nenododamo daļu, kas pienākas divus kalendāra mēnešus vienam vecākam, katrs no vecākiem var izmantot līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu;

2) 13 mēneši, no kuriem deviņus mēnešus no bērna piedzimšanas dienas var izmantot līdz dienai, kad bērns sasniedz viena gada vecumu, bet nenododamo daļu, kas pienākas divus kalendāra mēnešus vienam vecākam, katrs no vecākiem var izmantot līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu.

 

Vecāku pabalsta pieprasītājam, kurš atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, vai bērna kopšanas dēļ negūst ienākumus kā pašnodarbinātais, piešķir no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas šādā apmērā:

 

1) 60 procentu apmērā pabalsta pieprasītājam, kurš izvēlējies to saņemt bērna kopšanai uz 13 mēnešiem;

2) 43,75 procentu apmērā pabalsta pieprasītājam, kurš izvēlējies to saņemt bērna kopšanai uz 19 mēnešiem.

Vecāku pabalsta saņēmējam, kurš ir nodarbināts bērna kopšanas laikā, bet neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, izmaksā 50 procentu apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.


Vecāku pabalstu piešķir un izmaksā vienlaikus ar bērna kopšanas pabalstu vienai no iepriekš minētajām personām par vienu un to pašu bērnu un par vienu un to pašu laikposmu.

 

Bērna kopšanas pabalsts: 

  • personai, kura kopj bērnu vecumā līdz 1,5 gadam, – 171 eiro mēnesī;
  • personai, kura kopj bērnu vecumā no 1,5 gada līdz 2 gadiem, – 42,69 eiro mēnesī.

 

Labklājības ministrijas mājaslapā ir pieejama plaša informācija arī jautājumā par bērna kopšanas atvaļinājumu multiplu dzemdību gadījumāhttps://www.lm.gov.lv/lv/berna-kopsanas-atvalinajums.

Saistītie raksti