Gadījumi, kad var izmantot darba devēja apmaksātu brīvu darbdienu

"Vai ir tāds likums, ka darbinieks gada laikā var izmantot trīs apmaksātas darba dienas savām personiskajām vajadzībām?" portālam LVportals.lv jautā jolanta.
Likumā noteikti vairāki gadījumi, kad darbinieks var izmantot apmaksātas darba dienas savām personiskajām vajadzībām.

FOTO: Shutterstock.com

Likumā noteikti vairāki gadījumi, kad darbinieks var izmantot apmaksātas darba dienas savām personiskajām vajadzībām.

Darba likuma 74. panta pirmajā daļā ir noteikti gadījumi, kad darbiniekam tiek saglabāta darba samaksa, ja viņš neveic darbu attaisnojošu iemeslu pēc:

 1. pamatojoties uz darba devēja rīkojumu, veic veselības pārbaudi ārstniecības iestādē;
 2. iepriekš par to paziņojot darba devējam, ārstniecības iestādē nodod asinis vai asins komponentus;
 3. pamatojoties uz darba devēja rīkojumu, darba laika ietvaros piedalās profesionālajā apmācībā vai kvalifikācijas paaugstināšanā;
 4. ne ilgāk kā divas darba dienas neveic darbu sakarā ar laulātā, vecāku, bērna vai cita tuva ģimenes locekļa nāvi;
 5. ne ilgāk kā vienu darba dienu neveic darbu sakarā ar pārcelšanos uz citu dzīvesvietu tajā pašā apdzīvotajā vietā pēc darba devēja iniciatīvas vai – ne ilgāk kā divas darba dienas – sakarā ar pārcelšanos uz citu dzīvesvietu citā apdzīvotajā vietā;
 6. pamatojoties uz izsaukumu, ierodas izmeklēšanas iestādē, prokuratūrā vai tiesā;
 7. kā liecinieks vai cietušais administratīvā pārkāpuma procesā piedalās procesuālajā darbībā;
 8. piedalās tādu nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtējo apstākļu izraisītu seku novēršanā, kuras apdraud vai var apdraudēt sabiedrisko drošību vai kārtību;
 9. neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā;
 10. ne ilgāk kā piecas darba dienas pēc kārtas kalendāra gada laikā neveic darbu sakarā ar zemessargu kolektīvo apmācību.

 

Savukārt Atlīdzības likuma 3. panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka valsts vai pašvaldības institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos normatīvajos aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos amatpersonām (darbiniekiem) var paredzēt ar papildu atlīdzību saistītus pasākumus, kad netiek veikts darbs:

Reklāma
Reklāma
 • vienu apmaksātu brīvdienu pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.–4. klasē;
 • ne vairāk kā trīs apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā. Tiesnešiem sakarā ar stāšanos laulībā ir tiesības uz trīs papildu brīvdienām;
 • vienu apmaksātu brīvdienu izlaiduma dienā, amatpersonai (darbiniekam) vai tās bērnam absolvējot izglītības iestādi;
 • atlīdzību par laiku, kuru amatpersona (darbinieks) nepavada darba vietā vai citā institūcijas norādītajā vietā un kuru amatpersona (darbinieks) izmanto pēc saviem ieskatiem, bet pēc attiecīga pieprasījuma ierodas norādītajā vietā un nekavējoties uzsāk pienākumu pildīšanu.

 

Avots: LVportals.lv, Zaida Kalniņa

Saistītie raksti