Kādos gadījumos ir jāveic radniecības DNS tests?

Ikviens no mums piedzimst ar savu unikālu DNS kopumu, kurā pusi hromosomu veido no tēva, pusi – no mātes mantotās. Tas dod iespēju jebkurā brīdī precīzi noteikt radniecību.
Lielākoties paternitātes DNS testi tiek veikti laulības šķiršanas procesa laikā.

FOTO: Shutterstock.com

Lielākoties paternitātes DNS testi tiek veikti laulības šķiršanas procesa laikā.

Biežākie gadījumi – paternitātes noteikšana

Parasti bērna bioloģiskie vecāki ir zināmi un nav vajadzības šo radniecības saikni apliecināt, tomēr ir situācijas, kad nākas atšifrēt DNS koda sastāvdaļas. Tad tiek salīdzināti iespējamā tēva, bērna un mātes DNS profili – veikts DNS tests, šādi nosakot, vai konkrētais bērniņš ir mantojis hromosomas no konkrētajiem vecākiem. Ja bērna māti nav iespējams iesaistīt paternitātes DNS testā, to var veikt arī tikai bērnam un potenciālajam bioloģiskajam tēvam.

“Lielākoties paternitātes DNS testi tiek veikti laulības šķiršanas procesa laikā. Nereti gadās, ka vīrietis paziņo – tas nav viņa bērns. Lai tiesa pārliecinātos, vai uzturlīdzekļus var piedzīt no konkrētā vīrieša, veic ekspertīzi. Vēl liela daļa DNS testu radniecības noteikšanai mūsu laboratorijā tiek veikti, lai sakārtotu bērna dzimšanas apliecības ierakstus. Piemēram, ir situācijas, kad bērna tēvs nav ierakstīts dzimšanas apliecībā. Ja kādā brīdī  vecāki ir sakārtojuši attiecības un vēlas šādu ierakstu veikt, vispirms ir jāpierāda, ka vīrietis ir bērna bioloģiskais tēvs. Gadās arī otrādi. Ja laulātais uzzina vai viņam rodas aizdomas, ka viņš nav bērna bioloģiskais tēvs, vīrietis var izteikt vēlmi, lai viņa vārds tiek dzēsts no bērna dzimšanas apliecības. Vēl svarīgas ir administratīvās lietas, kad radniecības noteikšana var mainīt to, kā tiek sadalīts mantojums. Visi šie jautājumi tiek kārtoti caur tiesu. Mēs esam Latvijā vienīgā privātā laboratorija, kas piedāvā tiesu ekspertu atzītus testus juridisku jautājumu risināšanai,“ stāsta Ģenētikas laboratorijas GenEra vadītāja, ģenētiķe, privātā tiesu eksperte Ilze Radoviča-Spalviņa.

 

Svarīgas ir administratīvās lietas, kad radniecības noteikšana var mainīt to, kā tiek sadalīts mantojums. 


Juridiski akceptēti DNS testi

Tiesa, atbilstoši likumam, ņem vērā arī jebkurus citus pierādījumus, kas apliecina bērna izcelsmi no konkrētas personas vai izslēdz šādu faktu, taču DNS tests ir visprecīzākais un pārliecinošākais pierādījums. “Zinātniski pamatots paternitātes pierādījums tiesā apliecina bērna bioloģisko izcelšanos, un no tā izriet noteiktas tiesības un zināmi pienākumi, to skaitā, kā viens no galvenajiem – bērna uzturēšanas pienākums. Ja paternitāte noteikta ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, to vairs nekad un nekādā veidā nav iespējams apstrīdēt,” skaidro Sandra Gorbenko, zvērināta advokāte.
“Šobrīd, lai izvairītos no jebkādām problēmām un pārpratumiem nākotnē, vecāki nereti mēdz uzreiz veikt šādus testus, lai pēc tam, kad kāds no viņiem vairs nebūs dzīvs, bērniem būtu dokuments, kas visu skaidri apliecina,“ piebilst advokāte.
Ekspertīzes veikšana ir maksas pakalpojums, kas, saskaņā ar Civilprocesa likuma prasībām, ir jāapmaksā pusei, kas lūdz noteikt ekspertīzi. Taču gadījumā, ja prasība par paternitātes noteikšanu tiek apmierināta, tad prasītājam ir tiesības lūgt piedzīt no atbildētāja visus tiesāšanās izdevumus, t.sk., arī izdevumus par DNS testa veikšanu.
Svarīgi! Tiesa pēc savas iniciatīvas ekspertīzi nenosaka, bet lemj par to, ja ir tāds ir ieinteresētās puses lūgums.

 

Kad noder anonīms DNS tests

Anonīmu paternitātes DNS testu var veikt jebkurš, kam ir vēlēšanās noskaidrot konkrētu radniecības pakāpi un iespēja sagādāt testēšanai derīgus paraugus. Advokāte Sandra Gorbenko: “Brīvprātīgi visbiežāk veic DNS radniecības testus tad, kad grib pārliecināties par paternitāti. Abiem vecākiem uz bērnu ir vienādas tiesības, tāpēc viens no vecākiem drīkst veikt paternitātes DNS testu, otram no vecākiem atļauju neprasot.” 

Reklāma
Reklāma

 

Svarīgi! Anonīma paternitātes DNS testa rezultāti nav juridiski derīgi.

 

Anonīmie DNS testi ir noderīgi dažādās kutelīgās situācijās. Piemēram, kad sieviete nav gluži pārliecināta par to, kurš ir bērna tēvs. Vai arī – vīrietis netic sievietes apgalvojumam, ka bērna bioloģiskais tēvs ir kāds cits, nevis viņš. “Nereti anonīmos DNS testus vēlas veikt bērnu vecmāmiņas, kuras uzskata, ka viņu vedeklas ir krāpušas dēlus,” atzīst Ģenētikas laboratorijas GenEra vadītāja, ģenētiķe, privātā tiesu eksperte Ilze Radoviča-Spalviņa.
Dažādi citi radniecības testi, piemēram, lai noskaidrotu pusbrāļu vai pusmāsu statusu, tiek veikti gadījumos, kad cilvēki grib uzzināt, vai viņus saista bioloģiska radniecība, piemēram, ir kopīgs tēvs vai māte. Salīdzinot divu personu DNS profilus, ir iespējams izteikt varbūtību, ar kādu šīs divas personas ir bioloģiski saistītas. Radniecības DNS testa rezultātiem ir informatīva nozīme, un tie nav izmantojami juridisku jautājumu risināšanai, ja vien tos nenozīmē pati tiesa.


DNS testu veikšana

DNS paraugu noņemšanas procedūra ir vienkārša un ātra – ar vates kociņu no vaiga gļotādas iegūst siekalu paraugus. DNS paraugu jeb testējamo materiālu iespējams iegūt arī no dažādiem priekšmetiem, ko lietojusi konkrētā persona – zobu birstes, pulksteņa siksniņas, māneklīša (mazulim), kabatas lakatiņa, ausu sēra, mata ar saknīti, karotes, krūzes vai cita priekšmeta, no kura ēsts vai dzerts, košļājamās gumijas, izsmēķa u.c. 
Paternitātes testu var veikt jebkurā vecumā, arī – zīdainim. “Anonīmu testu ērti veikt attālināti, pērkot to mūsu e-veikalā. Tad atzinumā netiek iekļauti testējamo personu vārdi, uzvārdi vai citi personas dati – tiek testēti ”nezināmas izcelsmes” paraugi. Tiesu vajadzībām DNS tests nekad netiek veikts attālināti, ” skaidro Ilze Radoviča-Spalviņa.
Ja testa rezultāts nepieciešams jebkādu juridisku jautājumu kārtošanai vai kā radniecības pakāpes ekspertīze, tad visām testā iesaistītajām personām personīgi jāierodas laboratorijā, līdzi ņemot personu apliecinošus dokumentus.
Parauga veids neietekmē testa augsto precizitāti un drošticamību, jo DNS cilvēkam visās šūnās ir vienāda. Svarīga ir parauga tīrība – tam jābūt brīvam no svešu jeb citu personu šūnu piejaukuma. 
Svarīgi! Vairākas stundas pirms testa veikšanas – siekalu parauga noņemšanas – nebūtu ieteicama ēšana, kaislīga skūpstīšanās, mazuļa ēdināšana ar mātes pienu.