Finansēšanas kārtības dēļ audžuģimenēs nenonāk bāreņi līdz divu gadu vecumam

Finansēšanas kārtības dēļ audžuģimenēs nenonāk bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni līdz divu gadu vecumam, teikts tiesībsarga 2011.gada ziņojumā par bērnu tiesībām, raksta portāls www.kasjauns.lv.

Pagājušajā gadā gandrīz 200 bērni līdz divu gadu vecumam dzīvoja bērnunamos, neskatoties uz brīvajām vietām audžuģimenēs.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Pagājušajā gadā gandrīz 200 bērni līdz divu gadu vecumam dzīvoja bērnunamos, neskatoties uz brīvajām vietām audžuģimenēs.

Pagājušajā gadā gandrīz 200 bērni līdz divu gadu vecumam dzīvoja bērnunamos, neskatoties uz brīvajām vietām audžuģimenēs.
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni līdz divu gadu vecumam institucionālajā aprūpē atrodas valsts apgādībā. Savukārt bērnu uzturēšanu audžuģimenēs daļēji nodrošina pašvaldības, izmaksājot pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei.
"Atšķirīgā kārtība alternatīvo aprūpes pakalpojumu finansēšanā, iespējams, varētu būt viens no iemesliem tam, ka atsevišķos gadījumos bāriņtiesas kā pašvaldību iestādes, lemjot par ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu bērnam, vadās no finansiāliem apsvērumiem un izvēlas valsts finansēto institucionālo aprūpi," secināts ziņojumā.
Tiesībsarga ziņojumā secināts, ka saskaņā ar starptautiskajiem bērnu tiesību standartiem bērnu līdz trīs gadu vecumam ievietošana aprūpes iestādēs ir uzskatāma par bērnu tiesību pārkāpumu. Līdz ar to, izvēloties ārpusģimenes aprūpes formu, maziem bērniem ir jābūt nodrošinātai aprūpei ģimeniskā vidē.
Lielais mazo bērnu skaits VSAC filiālēs norāda uz to, ka valstī izveidotajā ārpusģimenes aprūpes sistēmā pastāv problēmas ar ģimenes tipa aprūpes pakalpojumu pieejamību jaunāka vecuma bērniem, kā rezultātā tiek pieļauts bērnu tiesību uzaugt ģimenē pārkāpums.
Tiesībsargs uzskata, ka nepieciešams veidot bāriņtiesu izpratni par jaunāka vecuma bērnu tiesībām un vajadzībām saņemt aprūpi ģimeniskā vidē un nodrošināt, lai minētais princips tiktu ievērots praksē.

Saskaņā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājaslapā publicēto informāciju 2011.gada augustā 27 audžuģimenes bija izteikušas vēlmi ņemt savā aprūpē bērnus no dzimšanas līdz divu gadu vecumam.

Bāriņtiesas lēmumu par bērna līdz divu gadu vecumam nodošanu institucionālajā aprūpē var ietekmēt finansiāli apsvērumi. Līdz ar to izvērtējams jautājums par nepieciešamību pārskatīt institucionālās aprūpes pakalpojumu finansēšanas kārtību, paredzot vienu finansēšanas avotu par aprūpes pakalpojumu sniegšanu bērniem, kuriem nav fiziskās un garīgās attīstības traucējumu, neatkarīgi no viņu vecuma. Izdevumus par minētajiem pakalpojumiem sedzot no pašvaldības budžeta, kā to pašlaik jau paredz normatīvais regulējums attiecībā uz bērniem, kuri sasnieguši trīs gadu vecumu.


Tiesībsarga stratēģijā 2011.-2013.gadam pērn bija noteikts, ka viena no tiesībsarga prioritātēm ir jaunākā vecuma bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesību ievērošana valsts sociālās aprūpes centros. Prioritātes īstenošanai ir veikta situācijas izpēte: starptautiskā un nacionālā tiesiskā regulējuma, starptautisko rekomendāciju, tostarp Latvijas valstij sniegto rekomendāciju, izpēte, iestāžu skaita un bērnu skaita tajās apzināšana.
Tiesībsarga biroja speciālisti apmeklēja visus valsts sociālās aprūpes centrus (VSAC), kas sniedz sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem līdz 2 gadu vecumam un bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem līdz četru gadu vecumam: VSAC "Rīga" filiāles "Rīga" un "Pļavnieki", VSAC "Kurzeme" filiāli "Liepāja" un VSAC "Latgale" filiāli "Kalkūni".
Izvērtējot situāciju, konstatēts, ka galvenā problēma ir lielais bērnu skaits iestādēs, kas norāda uz to, ka valsts nav pietiekami veikusi nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu ikvienam bērnam tiesības uzaugt ģimenē.

VSAC filiāles, kurās tika veiktas pārbaudes, nodrošina 467 klientu vietas. Apmeklējumu laikā minētajās iestādēs uzturējās 421 bērns, no kuriem 198 bērni ir līdz divu gadu vecumam.

Reklāma
Reklāma

ANO Bērnu fonda (UNICEF) ziņojumā "Mājās vai mājā?" valstis tiek aicinātas izbeigt praksi saistībā ar bērnu ievietošanu institūcijās. Ziņojumā norādīts, ka mazu bērnu līdz trīs gadu vecumam ievietošanai institūcijās jābūt ierobežotai ar īsu termiņu, kas nepārsniedz sešus mēnešus, tai jābūt kā pēdējam risinājumam gadījumos, kad tā ir nepieciešama un atbilst bērna vislabākajām interesēm.

VSAC filiāles, kurās tika veiktas pārbaudes, nodrošina 467 klientu vietas. Apmeklējumu laikā minētajās iestādēs uzturējās 421 bērns, no kuriem 198 bērni ir līdz divu gadu vecumam. Visvairāk bērnu līdz divu gadu vecumam bija VSAC "Rīga" filiālēs "Pļavnieki" - 93 un "Rīga" - 72 bērni. VSAC "Kurzeme" filiālē "Liepāja" aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi tika nodrošināti 19 bērniem līdz divu gadu vecumam un VSAC "Latgale" filiālē "Kalkūni"- 14 bērniem.


Vienlaicīgi saskaņā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājaslapā publicēto informāciju 2011.gada augustā 27 audžuģimenes bija izteikušas vēlmi ņemt savā aprūpē bērnus no dzimšanas līdz divu gadu vecumam, tādējādi radot iespēju 34 bērniem augt ģimeniskā vidē. Papildus astoņās audžuģimenēs tika nodrošinātas desmit brīvas vietas bērniem no viena gada vecuma, bet 30 audžuģimenes izteica vēlmi paņemt savā aprūpē bērnus no divu gadu vecuma, tādējādi nodrošinot 45 bērniem aprūpi ģimenē.

 

Avots: www.kasjauns.lv