Kādos gadījumos skolēnus mūsdienās atstāj uz otru gadu

Tuvojoties mācību gada beigām, parasti aktuāls kļūst jautājums, kādos gadījumos skolēnu var atstāt uz otru gadu tajā pašā klasē. To, kas un kādi gadījumi nosaka, kad skolēns tiešām atstājams mācīties vēlreiz tajā pašā klasē, skaidro Izglītības kvalitātes valsts dienesta vecākā eksperte Jana Veinberga.

FOTO: Shutterstock.com

Kas lemj par skolēna atstāšanu uz otru gadu?
Par skolēnu pārcelšanu nākamā klasē parasti lemj skolas pedagoģiskā padome mācību gada noslēgumā, izvērtējot skolēnu sekmes un citus kritērijus. Izvērtējumu veic skolas pedagoģiskā padome, bet pārcelšana nākamajā klasē vai atstāšana uz otru gadu tajā pašā klasē notiek ar direktora rīkojumu, izdarot attiecīgu ierakstu skolēnu mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālā.

Kādos gadījumus mūsdienās skolēnu atstāj uz otru gadu?
Skolēnu pārceļ vispārējās izglītības programmas nākamajā klasē, ja viņš visos mācību priekšmetos (izņemot mācību priekšmetus, no kuriem ir atbrīvots) ir saņēmis gada vērtējumu, kas nav zemāks par četrām ballēm, vai attiecīgi aprakstošo vērtējumu 1.–3. klasē normatīvajā regulējamā noteiktajos mācību priekšmetos.

Tātad, ja skolēns kādā mācību priekšmetā ir nesekmīgs vai nav saņēmis vērtējumu, ir risks palikt uz otru gadu.

Gadījumus, kad skolēnu nepārceļ nākamajā klasē un atstāj uz otru gadu tajā pašā klasē, nosaka Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumi Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” (MK noteikumi Nr. 591). To 34. punktā noteikts, ka skolēnu nepārceļ vispārējās izglītības programmas nākamajā klasē un nosaka papildu mācību pasākumus visa mācību gada laikā, ja skolas pedagoģiskā padome izvērtējusi skolēna mācību sasniegumus (vienā vai vairākos mācību priekšmetos nav saņemts gada vērtējums, gada vērtējums ir zemāk par četrām ballēm vai vērtējums neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem), mācību sasniegumu attīstības dinamiku, skolēna vispārējo attīstību, kavējumu daudzumu, kā arī mācību sasniegumu prognozi nākamajam mācību gadam un atzinusi, ka skolēns nav pārceļams vispārējās izglītības programmas nākamajā klasē. Tātad, ja skolēns kādā mācību priekšmetā ir nesekmīgs vai nav saņēmis vērtējumu, ir risks palikt uz otru gadu.

Reklāma
Reklāma

MK noteikumi Nr. 591  nosaka, ka vispārējās pamatizglītības programmā 1.–8. klases skolēnu ir tiesības atstāt uz otru mācību gadu tajā pašā klasē tikai vienu reizi. 

Ja skolēns mācās neklātienes vai tālmācības vispārējās vidējās izglītības programmā, viņu pārceļ uz nākamo klasi, ja viņš saņēmis par četrām ballēm zemāku vērtējumu ne vairāk kā divos mācību priekšmetos. Ja skolēnam noteikti pēcpārbaudījumi, viņu pārceļ uz nākamo klasi, ja ne vairāk kā viens pēcpārbaudījuma vērtējums ir zemāks par četrām ballēm. 

MK noteikumi Nr. 591  nosaka, ka vispārējās pamatizglītības programmā 1.–8. klases skolēnu ir tiesības atstāt uz otru mācību gadu tajā pašā klasē tikai vienu reizi. 

Saistītie raksti