Skolnieces ieteikumi vecākiem, kā uzlabot pirmklasnieka lasītprasmi

Pētījuma dati liecina, ka 50% pirmklasnieku lasa zemā līmenī. Ko var darīt vecāki, lai uzlabotu savu bērnu prasmes, iesaka 11. klases skolniece Kristiāna Sniedziņa. 

FOTO: Shutterstock.com

Pētījuma autore mudina vecākus pievērst vairāk uzmanības bērna personīgai izpratnei par tekstu.

 

Kā veica pētījumu?

Skolēniem 1 minūti bija jālasa teksts par Pepiju Garzeķi. Lasīšanās laikā pētījuma autore pēc īpašiem kritērijiem novērtēja bērna lasītprasmi. Pēc novērošanas, visi iegūtie dati tikai apkopoti un iedalīt četrās grupās - zems, vidējs, augsts un ļoti augsts līmenis. Zems līmenis paredz to, ka bērns lasa zilbes un burtus. Vidējas lasītprasmes līmenis ir spēja lasīt vārdus, īsus teikumus un izprast lasīto. Augsts līmenis paredz spēju lasīt tekstu, saprast izlasīto, atbildēt uz jautājumiem par lasīto un izprast pieturzīmes nozīmi teikuma beigās, savukārt, ļoti augsts lasītprasmes līmenis ir bērniem, kuri spēj tekoši lasīt tekstu, ievērot pieturzīmes teikuma beigās, saprot izlasīto un patstāvīgi pastāstīt par to.

 

Ko rāda pētījums?

Pētījuma rezultāti uzrādīja, ka 50% no pētījumā iesaistītajiem skolēniem lasa zemā līmenī, bet tikai 12% skolēnu lasa augstā un ļoti augstā līmenī. Analizējot lasītprasmes kritērijus, darba autore secināja, ka skolēniem vislielākās grūtības sagādāt pastāstīt par lasīto tekstu, atbildēt uz jautājumiem par to, kā arī izprast un ievērot pieturzīmes teikuma beigās. Par būtisku teksta uztveres traucēkli var atzīt nepietiekamās lasītprasmes spējas, jo, ja bērns spēj lasīt tikai burtojot, tad tas manāmi ietekmēs teksta uztveri. Pētījuma autore mudina vecākus pievērst vairāk uzmanības bērna personīgai izpratnei par tekstu. Šo spēju autore iesaka attīstīt lasot kopā ar bērnu, censties iedziļināties lasītajā tekstā, lai bērnam rastos izpratne par lasīto. Ģimene tiek uzskatīta par bērna pirmo skolu, jo bērns pirmsskolas vecumā pilnībā paļaujas un uzticas vecākiem, tam ko viņi māca. Attīstoties bērna personībai, veidojas arī viņa vērtību sistēma. Vecāki ir tie, kas spēj stimulēt bērna motivāciju un gribasspēku mācīties. Svarīgi ir vecāku centieni, atbalstot bērna vēlēšanos mācīties un noskaņojot bērnu darbam. 

 


LASI ARĪ: Klupšanas akmens pirmsskolniekiem ir lasītprasme. Ko atklāj lasītprasmju pētījumi

Pētījums: Regulāra priekšā lasīšana bērnam ietekmē viņa karjeras iespējas nākotnē

Reklāma
Reklāma

Bērnam nepatīk un nepadodas lasīšana? Iespējams, ka viņam ir disleksija


 

Apkopojot vecāku iesniegtās atbildes par to kā viņi veicina bērna lasītprasmes un autores iegūtās zināšanas, autore izvirzīja ieteikumus vecākiem par to, kā strādāt ar bērni. 
1) Lasīt kopā ar bērnu. Vecākiem nepieciešams lasīt kopā ar bērnu, līdz bērna lasītprasme ir nostabilizējusies.
2) Lasot kopā, pievērst uzmanību bērna pieļautajām kļūdām, izlabot tās. Labu lasītprasmi neveido tikai spēja lasīt vārdus, īsus teikumus, bet gan arī prasme saprast lasīto, spēja atstāstīt, atbildēt uz jautājumiem, saprast pieturzīmju nozīmi. 
3) Aizstāt datorspēles vai planšetdatora lietošanu ar grāmatu, kas patīk bērnam. Vecākiem ir jārosina bērnam atrast grāmatas, kas šķiet saistošākas un labākas par datorspēlēm. 
4) Sekot līdz bērna valodas attīstībai. Ja tiek novērotas problēmas vai traucējumi, meklēt speciālista (logopēda) palīdzību, kurš var palīdzēt. 
5) Svarīgi ir būt pacietīgam, kad bērns lasa vārdus, kas viņam nav pazīstami.
6) Lasot kopā ar bērnu, censties iedziļināties lasītajā tekstā, lai bērnam rastos izpratne par lasīto. Pārrunāt izlasīto, lūgt bērnam pastāstīt to, kā viņš ir sapratis lasīto, paskaidrot neizprastos  vārdus.
7) Padarīt lasīšanu interesantu, iesaistot rotaļu elementus – koka burtus, smilšu spēles un citus elementus, kas attīsta bērna maņas.
8) Dodoties pastaigās, lūgt bērnam lasīt nejauši ieraudzītu plakātus un zīmes.
Darba autore mudina vecākus pastiprināti ieguldīt laiku un darbu bērnu lasītprasmes veicināšanai, jo lasītprasme ir visu bērna turpmāko mācību un zināšanu pamatā.

 

Par pētījumu

2016.gada pavasarī Talsu Kristīgās vidusskolas 11.klases skolniece Kristiāna Sniedziņa sava skolēnu zinātniski pētnieciskā darbā ietvaros sāka izstrādāt darbu “Ģimene – lasītprasmes veicinātāja 1.klases skolēniem”, kura galveno pētniecisko daļu veica pagājušā gada rudenī. 

Pētījuma mērķis bija izpētīt un analizēt 1.klases skolēnu lasītprasmi, un noskaidrot, kā ģimene to veicina. Pateicoties trīs Talsu pilsētas skolu 1.klašu skolotāju un bērnu vecāku atsaucībai, darba autore novēroja 93 Talsu pilsētas skolu 1.klašu skolēnu lasītprasmi.