Mamma jautā: bērnam 5 gadi, vai obligāti jāiet dārziņā?

"Vai drīkst piecgadīgu bērnu nelaist dārziņā un sagatavot skolai paši mājās?" jautā kāda "Mammamuntetiem.lv" lasītāja. Atbildi meklējām Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM).
Bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei ir obligāta, un bērni to apgūst no piecu līdz septiņu gadu vecumam.

FOTO: Shutterstock.com

Bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei ir obligāta, un bērni to apgūst no piecu līdz septiņu gadu vecumam.

Bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei ir obligāta, un bērni to apgūst no piecu līdz septiņu gadu vecumam, vēsta IZM. 

Pirmsskolas izglītības kārtību regulē Vispārējās izglītības likums, kur noteikts, ka pirmsskolas izglītības programmu var īstenot gan izglītības iestādē, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu (parasti skola un pirmsskolas izglītības iestāde), gan ģimenē.

 

Ja pirmsskolas izglītības programma tiek īstenota ģimenē, vecākiem būtu jāvēršas pie izglītības vai pirmsskolas izglītības speciālista savā pašvaldībā, lai noskaidrotu kārtību, kādā vecākiem tiek sniegta metodiska palīdzība. 

 

Metodisku palīdzību iespējams saņemt pirmsskolas izglītības iestādē vai pašvaldības pirmsskolas konsultatīvajā centrā. Pastāv arī prakse, kad, vienojoties ar savu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju, bērns, lai apgūtu pirmsskolas izglītības programmu, pirmsskolas izglītības grupu apmeklē noteiktā laika posmā, piemēram, līdz plkst. 12.00.

 

Jāņem vērā, ka pirmsskolas izglītības saturu īsteno vienotā audzināšanas un mācību procesā, kurā bērns praktiskā darbībā integrēti apgūst zināšanas, izpratni un pamatprasmes dažādās mācību jomās, attīsta caurviju prasmes un veido vērtībās balstītus ieradumus. Galvenā mācību organizācijas forma ir rotaļnodarbība. Lai sasniegtu plānotos rezultātus, tā tiek īstenota visas dienas garumā, telpās un ārā, ietverot bērna brīvu un patstāvīgu rotaļāšanos un pedagoga mērķtiecīgi organizētu un netieši vadītu mācīšanos rotaļdarbībā. 

 

Pirmsskolas izglītības saturu un īstenošanas kārtību nosaka Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem.

 

11. Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas principi ir šādi:

  • 11.1. vienots audzināšanas un mācību process, kurā bērns praktiskā darbībā integrēti apgūst zināšanas, izpratni un pamatprasmes dažādās mācību jomās, attīsta caurviju prasmes un veido vērtībās balstītus ieradumus;
  • 11.2. galvenā mācību organizācijas forma ir rotaļnodarbība. Lai sasniegtu plānotos rezultātus, tā tiek īstenota:

11.2.1. visas dienas garumā;

Reklāma
Reklāma

11.2.2. telpās un ārā;

11.2.3. ietverot bērna brīvu un patstāvīgu rotaļāšanos un pedagoga mērķtiecīgi organizētu un netieši vadītu mācīšanos rotaļdarbībā;

11.2.4. nodrošinot vienmērīgu slodzi, atpūtu un bērna darbošanos atbilstoši individuālajām spējām.

 

Vispārējās izglītības likums

  • 20.1 pants. Pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošanas obligātums

(1) Bērniem no piecu gadu vecuma pirmsskolas izglītības programmas apguve ir obligāta.

(11) Izglītības iestāde veic speciālo vajadzību izvērtēšanu katram izglītojamam, kas uzsāk obligāto izglītību izglītības iestādes īstenotajā pirmsskolas izglītības programmā, ņemot vērā Ministru kabineta noteikto izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodiku, un nodrošina nepieciešamos atbalsta pasākumus un palīdzību mācību satura apguvē izglītojamam ar speciālām vajadzībām.

(2) Pašvaldības savā administratīvajā teritorijā nodrošina bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.

 

  • 22.pants. Pirmsskolas izglītības programmas īstenošana

Pirmsskolas izglītības programmu īsteno pirmsskolas izglītības iestādē vai citā izglītības iestādē, kā arī ģimenē, saņemot metodisku palīdzību izglītības iestādē, kura īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, vai pirmsskolas izglītības konsultatīvajā centrā.

 

  • 24.pants. Pirmsskolas izglītības konsultatīvie centri

(1) Pirmsskolas izglītības konsultatīvie centri sniedz vecākiem un izglītības iestādēm konsultatīvu un metodisku palīdzību pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā un bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošanā skolai.

(2) Pirmsskolas izglītības konsultatīvo centru var izveidot kā pirmsskolas izglītības iestādes struktūrvienību vai kā patstāvīgu izglītības atbalsta iestādi.

(3) Kārtību, kādā vecāki saņem konsultatīvu un metodisku palīdzību pirmsskolas izglītības konsultatīvajā centrā, nosaka dibinātājs.

Saistītie raksti