Skolēnu ekskursijas – kad obligātas un kas maksā

 10. maijs 2019 10:00 Raksts

Sākoties vai noslēdzoties mācību gadam, skolēni daudzviet dodas skolas ekskursijās. LV portāls skaidro, kādi ir iespējamie ekskursiju veidi skolās, kādi ir to mērķi un kam tās jāfinansē.

 Foto: Shutterstock.com

Mācību ekskursiju var organizēt ikvienā mācību priekšmetā, kurā pedagogs to atzīst par nepieciešamu un kuru skolas vadība akceptē.


ĪSUMĀ

  • Ekskursijas pamatā iedala mācību un izklaides ekskursijās.
  • Mācību ekskursijas kā mācību metodes izmantošana ir skolas kompetences jautājums.
  • Mācību ekskursijas apmaksā mācību iestāde, tās dibinātājs vai valsts. Vecāki tās var finansēt brīvprātīgi.
  • Izklaides ekskursijas apmaksā vecāki vai skolas/dibinātājs brīvprātīgi, jo tās neattiecas uz mācību procesu.


Kādi ir skolas ekskursiju veidi?
Normatīvajos aktos nav konkrēta regulējuma, kas nodala skolēnu ekskursiju veidus, skaidro Izglītības un zinātnes ministrija (IZM). Taču tās var nodalīt divās grupās – mācību ekskursijas, kas saistītas ar viena vai vairāku mācību priekšmetu satura apguvi, un izklaides ekskursijas, kuru nolūks līdztekus atpūtai ir klases kolektīva saliedēšana.

Atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 468 Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem mācību ekskursija ir ar mācību un audzināšanas procesu saistīts pasākums.
 

Ekskursijas, kuras rīko mācību laikā, ir uzskatāmas par mācību un audzināšanas procesa sastāvdaļu, un skolēnu dalība šajās ekskursijās, tāpat kā mācību stundās, ir obligāta. 

Ekskursijas, kuras rīko izglītības programmas īstenošanas laikā, t.i., mācību laikā, ir uzskatāmas par mācību un audzināšanas procesa sastāvdaļu, un skolēnu dalība šajās ekskursijās, tāpat kā mācību stundās, ir obligāta. Ekskursijas, kuras notiek ārpus izglītības programmas īstenošanas laika, nav mācību un audzināšanas procesa sastāvdaļa, un skolēni tajās piedalās brīvprātīgi. Tomēr jāuzsver, ka ekskursijas nav obligāta mācību procesa sastāvdaļa, bet tikai papildinājums, skaidro IZM.
 

Ko un kā apgūst mācību ekskursijā?
Mācību ekskursija ir mācību metode – kādas vietas (dabas, muzeja, kultūras vai vēstures objektā) apmeklēšana, parasti grupā, izziņas vai mācību nolūkā, lai iepazītos, izzinātu, teoriju saistītu ar praksi, tā saistīta ar noteiktas programmas tēmas apgūšanu. Mācību ekskursijas rīkošana kādā no mācību priekšmetiem ir skolas kompetencē. Mācību ekskursiju var organizēt ikvienā mācību priekšmetā, kurā pedagogs to atzīst par nepieciešamu un kuru skolas vadība akceptē.


Cik ekskursijās skolēnam ik gadu ir jāpiedalās?
Ārējos normatīvajos aktos nav noteikts ierobežojums mācību ekskursiju skaitam. Tomēr atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 8. pantā noteiktajam viens no vispārējās izglītības iestādes darbības tiesiskiem pamatiem ir arī tās nolikums, kurā var tikt noteikts mācību gada laikā maksimāli pieļaujamais ar izglītošanās un audzināšanas procesu saistīto pasākumu dienu skaits. Organizējot mācību procesu, izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu arī par mācību gadā izmantojamo laika apjomu mācību ekskursijām, norāda IZM.
 

Kas un kādos gadījumos apmaksā ar skolas ekskursijām saistītos izdevumus?
Mācību ekskursija, kas tiek organizēta, apgūstot izglītības programmu, ir uzskatāma par izglītības procesa sastāvdaļu, tādēļ ar to saistītie izdevumi jāsedz no izglītības iestādes vai tās dibinātāja finanšu līdzekļiem, skaidro IZM. Turklāt izglītības iestāde vai pedagogs nav tiesīgs izglītojamo vecākiem lūgt segt minētos izdevumus, ja vien viņi nav paši brīvprātīgi vienojušies tos līdzfinansēt, ko pieļauj Izglītības likuma 59. panta 4. daļa, paredzot, ka izglītības iestāde var saņemt papildu līdzekļus ziedojumu un dāvinājumu veidā. Taču arī šādā gadījumā, ja kāda skolēna vecāki nepiedalās pasākuma līdzfinansēšanā, skolai piedalīšanās ekskursijā ir jānodrošina visiem skolēniem. Nereti mācību ekskursijas apmaksā pašvaldība. Skolēnu ekskursijās, kuras tiek organizētas iniciatīvas Latvijas skolas soma ietvaros, transporta pakalpojums un ieejas biļetes uz pasākumu (piem., teātra izrādi, kino apmeklējumu, izstādi, muzeju u. tml.) tiek apmaksātas no valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļiem.

 

Skolēnu ekskursijās, kuras tiek organizētas iniciatīvas Latvijas skolas soma ietvaros, transporta pakalpojums un ieejas biļetes uz pasākumu (piem., teātra izrādi, kino apmeklējumu, izstādi, muzeju u. tml.) tiek apmaksātas no valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļiem.

Izdevumi par ekskursiju, kas tiek organizēta ārpus izglītības programmas obligātā satura un nav saistīta ar tā apguvi, jāsedz tās iniciatoriem, piemēram, izglītojamo vecākiem. Arī šādā gadījumā labā prakse būtu nodrošināt visu skolēnu dalību ekskursijā, mēģinot rast iespēju no klases kopējiem vai skolas līdzekļiem segt brauciena izmaksas skolēniem, kuru vecāki to nevar atļauties, skaidro Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere. Tiesībsarga biroja pārstāve tāpat norāda: saskaņā ar Izglītības likuma 52. panta 5. punktu arī skolotājiem ir tiesības saņemt un izmantot izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo informatīvo un materiālo nodrošinājumu.

 

Visu rakstu lasi šeit:


 

 
0 Pievienot komentāru

Saistītie raksti

Reklāmraksti: Ģimenes budžets

Kategorijas