Bērnu paliek vairāk! Publiskots ziņojums par bērnu stāvokli Latvijā 2017. gadā

Latvijā 2018. gada sākumā bija 358 762 bērnu - 184 590 zēnu un 174 172 meiteņu. Salīdzinot ar 2017. gada sākumu, bērnu kopskaits ir pieaudzis par 2 235 bērniem.  Bērnu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā veidoja 18,5 procentus. Kopumā 2017. gadā piedzimuši 20 828 bērnu - 10 797 zēnu un 10 031 meitene.

FOTO: Shutterstock.com

Šādi dati minēti Labklājības ministrijas sagatavotajā Informatīvajā ziņojumā „Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2017. gadā”, ko otrdien, 3. jūlijā, valdības sēdē Ministru Kabinets pieņēma zināšanai.
 

Ziņojumā arī minēts, ka saskaņā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas datiem par bāriņtiesu darbu 2017. gadā, 2 970 bērni dzīvoja ģimenēs, kurās netika pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un par kurām bāriņtiesa pārskata gadā informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju. Vairums šo bērnu bija vecumā no četriem līdz 12 gadiem.  2017. gadā ar bāriņtiesas lēmumu aizgādības tiesības tika pārtrauktas 1411 vecākiem par 1614 bērniem.
 

Bāriņtiesa 251 personai pārtrauca aizgādības tiesības, jo bija konstatēta vecāku vardarbība pret bērnu vai bija pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu. No minēto personu kopskaita par 124 personām bāriņtiesa, pārtraucot aizgādības tiesības. Pārskata periodā par 579 bērniem bāriņtiesa bērnu vecākiem atjaunoja aizgādības tiesības.
 

Tāpat ziņojumā teikts, ka 32 procenti no aptaujātajiem vecākiem savu bērnu audzināšanā izmantoja fizisku sodu, gandrīz puse – 49 procenti - aptaujāto respondentu uzskatīja, ka bērna sišana kā audzināšanas metode nav pieļaujama, gandrīz tikpat liels aptaujas dalībnieku skaits (47%) tomēr pieļāva, ka dažās situācijās bērns var tikt disciplinēts ar sišanu.
 

Minētajā pētījumā arī secināts, ka būtiska daļa sabiedrības attaisno epizodisku fiziska soda pielietošanu pret bērnu. Vēl aizvien būtiska daļa sabiedrības uzskata bērna sodīšanu ģimenē par “privātu lietu”. Proti - iestādēs tā jāaizliedz, ģimenē nē.
 

Par bērnu tiesībām uz līdzdalību konstatēta vienojoša iezīme gandrīz visām aplūkotajām publiskās pārvaldes iestādēm ir bērniem draudzīgas un saprotamas informācijas trūkums vai informācijas nepietiekamība. Pētījumā arī ticis secināts, ka saziņas iespējas bērniem ar publiskās pārvaldes iestādēm ir pārāk sarežģītas un iestādes šajā ziņā būtu jāpadara draudzīgākas, pieejamākas bērniem.
 

Reklāma
Reklāma

2017. gadā īstenoti vairāki sabiedrības informēšanas pasākumi. Lai stiprinātu vecāku un bērnu attiecības, realizēta sabiedrības informēšanas kampaņa “Maziem mirkļiem ir liela nozīme”. LM sadarbībā ar Latvijas Radio 5 projektu „Dod Pieci” sākusi pakalpojuma “Plecs” izveide, kas informē sabiedrību un sniedz konsultācijas par ārpusģimenes aprūpes formām ar mērķi palielināt to personu skaitu, kas motivētas iegūt adoptētāja, aizbildņa, audžuģimenes vai viesģimenes statusu.