Skaistuma stundas. Cikos ir pareizi mosties, un cikos no rīta grimēties

Sa­gla­bāt il­gāk skais­tu, elas­tī­gu, ve­se­lī­gi mir­dzo­šu ādu un līdz ar to – jaunāku un veselīgāku izskatu būs daudz vieg­lāk, ja ie­pa­zī­si un ie­vē­ro­si skais­tu­ma pulk­ste­ni.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

No pa­ša rī­ta do­dies kon­tras­ta du­šā, bet se­ju maz­gā vē­sā vai pat pa­vi­sam auk­stā ūde­nī.

Rīts sā­kas ar saul­lēk­tu 

Jau ap pulk­sten čet­riem, pie­ciem no rī­ta or­ga­nisms lē­nām sāk mos­ties ne­at­ka­rī­gi no tā, vai tu vēl gu­li vai ne. Ik­kat­rā ādas šū­nā pa­kā­pe­nis­ki no­mai­nās ādas nakts re­ģe­ne­rā­ci­jas pro­ce­si, un sā­kas tie­ši to hor­mo­nu ­ra­žo­ša­na, kas ļauj ādai da­bis­kā ce­ļā tikt ga­lā ar brī­va­jiem ra­di­kā­ļiem. Tie­ši tā­pēc ir tik sva­rī­gi ie­priek­šē­jā va­ka­rā rū­pī­gi at­tī­rīt se­jas ādu. 

 

Kon­tras­ta ri­tu­ā­li 

Pulk­sten se­šos ir īs­tais laiks sākt ak­tī­vu rī­ta cē­lie­nu. No pa­ša rī­ta do­dies kon­tras­ta du­šā, bet se­ju maz­gā vē­sā vai pat pa­vi­sam auk­stā ūde­nī. Ja ir laiks, va­ri mai­gi pa­ma­sēt se­ju ar le­dus ga­ba­li­ņiem. Pēc šā­diem kon­tras­tiem āda vi­sas die­nas ga­ru­mā būs svai­ga un elas­tī­ga. Nā­ka­mais so­lis – ādas at­tī­rī­ša­na. Ja iz­man­to se­jas zie­pes, že­le­ju vai gelu, maz­gā se­ju ar ie­priek­šē­jā va­ka­rā bļo­dā ie­lie­tu ūde­ni. Lai āda ne­zau­dē­tu sa­vu da­bisko pH lī­me­ni, ūde­nim pie­pi­li­ni da­žus pi­lie­nus cit­ro­na su­las. Ja se­jas āda ir sau­sa un tās at­tī­rī­ša­nai iz­man­to to­ni­ku vai los­jo­nu, rau­gies, lai to sa­stā­vā nav al­ko­ho­la. Tas var ādu vēl vai­rāk sau­si­nāt. 

 

Ba­ro un vit­ami­ni­zē ādu 

Sā­kot no pulk­sten sep­ti­ņiem, pa­āt­ri­nās asins­ri­te un pa­lie­li­nās ādas spē­ja uz­ņemt krē­mu vēr­tī­gās ba­rī­bas vie­las. To­ties šķid­ru­ma ap­mai­ņa ša­jā lai­kā ir ļo­ti vā­ja, tā­pēc, ja mos­ties ti­kai ap sep­ti­ņiem, tūs­ka ap acīm ir gan­drīz ga­ran­tē­ta. Pro­tams, šā­dos brī­žos va­ri iz­man­tot kā­du no āt­ra­jām pret­tūs­kas re­cep­tēm (le­dus ga­ba­li­ņu ma­sā­žu, kar­tu­pe­ļu vai gur­ķu šķē­lī­tes uz plak­sti­ņiem), ta­ču vēr­tī­gāk sa­vu or­ga­nis­mu pār­kār­tot un turp­māk cel­ties stun­du ag­rāk. Rī­ta stun­das lie­lis­ki va­ri iz­man­tot paš­ma­sā­žai vai fit­ne­sa no­dar­bī­bām. Bet iz­mē­ģi­nāt jau­nu se­jas krē­mu vai kā­dus ci­tus skais­tum­kop­ša­nas pro­duk­tus ag­rās rī­ta stun­dās gan ne­va­ja­dzē­tu. Āda no rī­tiem ir ju­tī­gā­ka, un ir lie­lā­ka ie­spē­ja­mī­ba, ka jau­nais lī­dzek­lis izraisīs aler­ģi­ju. 

 

Pu­cē­jies! 

Ap pulk­sten as­to­ņiem viel­mai­ņas pro­ce­si ādā at­gūst nor­mā­los tem­pus, or­ga­nisms iz­va­da lie­ko šķid­ru­mu un tok­sī­nus, tūs­ka un ādas ju­tī­ba sama­zi­nās. Īs­tais laiks, lai veidotu ma­ke-up. Ob­li­gāts no­sa­cī­jums – pirms gri­ma klāt die­nas mit­ri­no­šo krē­mu. Pre­tē­jā ga­dī­ju­mā vi­su die­nu āda ne­būs pa­sar­gā­ta no ap­kār­tē­jās vi­des kai­tī­gās ie­tek­mes – ma­šī­nu iz­plū­des gā­zēm, mai­nī­ga­jiem laik­ap­stāk­ļiem, bi­ro­ja pu­tek­ļiem un sau­les ­sta­riem. 

 

Laiks kos­me­to­lo­gam 

No pulk­sten 8 līdz 13 sie­vie­tes iz­ska­tās un arī jū­tas vis­la­bāk! Ša­jā lai­kā or­ga­nis­mā vis­ak­tī­vāk no­rit viel­mai­ņas pro­ce­si, un asins pie­plū­de kat­rai ādas šū­nai ir vis­lie­lā­kā. Lai ie­spē­jami efek­tī­vāk iz­man­to­tu šo or­ga­nis­mā tik vēr­tī­go lai­ku, ja vien ir ie­spē­jams, do­dies uz skais­tu­ma pro­ce­dū­rām kā­dā SPA cen­trā. Brīv­die­nās ša­jā lai­kā va­ri se­vi palu­ti­nāt arī ar da­žā­dām mā­jas SPA pro­ce­dū­rām. Tur­klāt, ņe­mot vē­rā, ka ap­mē­ram no pulk­sten 10 līdz 12 ādas sa­stā­vā pa­lie­li­nās vēr­tī­go mi­ne­rāl­sā­ļu dau­dzums, šo lai­ku var iz­man­tot sa­vā la­bā. Ja tev ir tau­kai­na āda, zi­ni, pirms pus­die­nām tā pa­stip­ri­nā­ti sāks tau­ko­ties, tā­pēc dod priekš­ro­ku tau­kai­nu ādu sama­zi­no­šām se­jas mas­kām. Tur­pre­tī sau­su ādu ir īs­tais laiks ba­rot. Ja ir dar­badie­na un ar skais­tu­ma pro­ce­dū­rām nav lai­ka no­ņem­ties, šis ir īs­tais brī­dis, kad vēlreiz se­jai pār­traukt pū­der­i. Tā­dē­jā­di sama­zi­nā­si ādas spī­dē­ša­nu. 

 

Uz fri­zē­ta­vu pēc­pus­die­nā 

Starp pulk­sten 13 un 15 sama­zi­nās ādas to­nuss, un sievietes sā­k iz­ska­tī­ties sa­gu­ru­šas. Iek­šē­jais bio­rit­mu pulk­ste­nis zi­na, ka ša­jā lai­kā ādas skais­tu­mam un lab­sa­jū­tai diez vai pie­vēr­sī­si īpa­šu uz­ma­nī­bu. Skais­tu­ma pro­ce­dū­ras at­liec, tavs ķer­me­nis un āda nekādi nereaģēs, un re­zul­tā­ta nebūs. To­ties uz­reiz pēc pus­die­nām īpa­ši pa­kļā­vī­gi un pa­klau­sī­gi būs ma­ti. Do­dies pie fri­zie­ra! 

 

Ne­sā­pīgs brī­dis vak­sā­ci­jai 

No pulk­sten 17 līdz 20 ir otrs iz­de­vī­gā­kais brī­dis, lai veik­tu da­žā­das skais­tu­ma pro­ce­dū­ras. Āda ir mak­si­mā­li ga­ta­va da­žā­dām kop­jo­šām, at­tī­ro­šām, mit­ri­no­šām, vit­ami­ni­zē­jo­šām vai lif­tin­ga pro­ce­dū­rām. Ša­jā lai­kā arī sāp­ju sliek­snis ir vis­ze­mā­kais, tā­pēc vak­sā­ci­ja vai epi­lā­ci­ja ne­šķi­tīs tik sā­pī­ga. Ie­dves­mo­jies arī mā­jas SPA! 

 

At­tī­ro­šam pī­lin­gam va­ja­dzī­ga ēdam­ka­ro­te sa­rī­vē­ta bur­kā­na, ne­daudz olīv­eļ­ļas un man­na. Mai­sī­ju­mu sa­jauc un klāj uz at­tī­rī­tas se­jas ādas. Pēc pie­cām mi­nū­tēm vieg­lām, apļ­vei­da kus­tī­bām mas­ku no­ņem, no­ska­lo ādu ar ie­priek­šē­jā va­ka­rā ie­lie­to ūde­ni un, ja ne­pie­cie­šams, klāj ādas ti­pam at­bil­sto­šu krē­mu. 

Reklāma
Reklāma

 

Ba­ro­jo­šu se­jas mas­ku sau­sai ādai vieg­li pa­ga­ta­vot no sa­smal­ci­nā­tām man­de­lēm un per­si­ka mīk­stu­ma. Sa­jauc abas vēr­tī­gās mas­kas sa­stāv­da­ļas, līdz vei­do­jas krē­ju­ma kon­sis­ten­ces put­ri­ņa, un klāj uz at­tī­rī­tas ādas. Pēc 20 mi­nū­tēm ar sal­ve­ti no­ņem mas­kas at­lie­kas. 

 

Ba­ro­jo­šā ba­nā­na mas­ka vi­siem ādas ti­piem. Sa­mī­ci pusi ­ba­nā­na, pie­vie­no ēdam­ka­ro­ti sal­dā krē­ju­ma. Pēc 20 mi­nū­tēm mas­ku no­maz­gā. 

 

To­ni­zē­jo­šu mas­ku vieg­li pa­ga­ta­vot no mež­ro­zī­šu eļ­ļas un biez­pie­na. Biez­pie­nam pie­vie­no da­žus pi­lie­nus eļ­ļas, sa­mī­ci un klāj uz at­tī­rī­tas se­jas ādas. 

 

At­tī­rī­ša­nās 

Starp pulk­sten 19 un 21 ādas šū­nas iz­man­to die­nas lai­kā uz­ņem­to skā­bek­li un ak­tī­vi at­jau­no­jas. Ša­jā lai­kā ādu ie­tei­cams at­tī­rīt no gri­ma kār­tas vai arī die­nā uz­krā­ta­jiem sār­miem tad, ja gri­mu ne­lie­to, jo pu­tek­ļi jau tā­pat ar ādu sa­skā­ru­šies. Lai pa­lī­dzē­tu or­ga­nis­mam iz­va­dīt lie­kos tok­sī­nus, pirms mie­ga iz­dzer glā­zi sil­ta pie­na. 

 

Lai­kpos­mā no pulk­sten 20 līdz pulk­sten 22 or­ga­nisms vis­vieg­lāk un āt­rāk at­brī­vo­jas no die­nas lai­kā uz­ņem­ta­jām lie­ka­jām ka­lo­ri­jām. At­brī­vo­jies no stre­sa un ļauj or­ga­nis­mam strā­dāt! Ļau­jies ūdens re­lak­sā­ci­jai! Ne­iz­laid sau­nas vai pirts ap­mek­lē­ju­mu. Pēc iz­kar­sē­ša­nās ādu no­teik­ti pa­lu­ti­ni ar mit­ri­no­šu ķer­me­ņa krē­mu. Daudz šķid­ru­ma tik vē­lu va­ka­rā gan vairs nav ie­tei­cams dzert. Ra­dī­si or­ga­nis­mam lie­ku slo­dzi un no rī­ta, vis­ti­ca­māk, pa­mo­dī­sies aiz­pam­pu­si. 

 

Āda pel­nī­ju­si at­pū­tu 

Pēc pulk­sten 22 or­ga­nisms sāk ga­ta­vo­ties mie­gam, tā­pēc jeb­kā­das skais­tu­ma pro­ce­dū­ras, kas veik­tas ša­jā lai­kā, būs bez­jē­dzī­gas. Arī nakts krē­mu uz ādas ie­tei­cams ziest pirms des­mi­tiem va­ka­rā. Ci­tā­di krē­ma vēr­tī­gās sa­stāv­da­ļas tā arī paliks vi­su nak­ti uz ādas vir­sē­jā slā­ņa, jo āda tik vē­lu vairs ne­grib ak­tī­vi strā­dāt. Tā pel­nī­ju­si at­pū­tu. Lai ādai ne­ra­dī­tu lie­ku krē­ma slā­ni, pus­stun­du pēc tam, kad uz se­jas esi uz­klā­ju­si nakts krē­mu, pār­pa­li­ku­mu no­susini ar sal­ve­ti. Ja āda nak­tī pie­tie­ka­mi ne­at­pū­tī­sies, pa­kļau­si to āt­rā­kiem no­ve­co­ša­nās pro­ce­siem. 

 

Do­dies gu­lēt pirms pus­nakts 

Miegs stun­du pirms pus­nakts ir ek­vi­va­lents di­vu stun­du mie­gam pēc pus­nakts. Ie­vē­ro šo ma­te­mā­tis­ko for­mu­lu un iz­man­to sa­vā la­bā! Lai nā­ka­ma­jā die­nā se­jas āda ne­iz­ska­tī­tos pe­lē­ka un no­gu­ru­si, lai­kpos­mu no pulk­sten 23 līdz 4 rī­tā vis­la­bāk vel­tīt sal­dam mie­gam. Tie­ši nak­tī, kad or­ga­nisms at­pū­šas un uzkrāj spē­kus jau­na­jai die­nai, ādas šū­nās no­rit at­tī­rī­ša­nās un at­jau­no­ša­nās pro­ce­si. 

 

Autors: žurnāls "Patiesā Dzīve"