Dodies uz VID pēc naudas!


Vai esi satraucies par to, cik dārgi izmaksā studijas, par medicīnisko aprūpi nemaz nerunājot? Neuztraucies! Ja visu gadu cītīgi esi krājis čekus, dodies uz sava rajona Valsts ieņēmumu dienesta nodaļu, lai aizpildītu deklarāciju. Iespējams, pēc trim mēnešiem tavā kontā ieripos naudiņa, ko jauki iztērēt. Kas un kā tieši jādara, par to šajā rakstā!

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Kuri ir attaisnotie izdevumi?
Daļu naudas par attaisnotajiem izdevumiem var atgūt ikviena fiziska persona, kura taksācijas gadā ir strādājusi un guvusi ar nodokli apliekamus ienākumus, ja ir bijuši šādi izdevumi:
•     izdevumi par maksātāja un viņa ģimenes locekļu augstākās izglītības, visu pakāpju profesionālās izglītības, specialitātes (profesijas, amata, aroda) iegūšanu, izdevumi par apmācību darbā, profesijā, amatā vai arodā vajadzīgo iemaņu iegūšanai un uzlabošanai, kā arī zināšanu paplašināšanai un izdevumi par profesionālās sagatavotības līmeņa paaugstināšanu, medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu un veselības apdrošināšanas (bez līdzekļu uzkrāšanas) prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām, kas izveidotas un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu;
•     ja tev ir autora izdevumi, kuri nav ņemti vērā, aprēķinot nodokli no autoratlīdzības;
•     ja izdarītas iemaksas privātajos pensiju fondos, kas izveidoti saskaņā ar likumu „Par privātajiem pensiju fondiem”, vai pensiju fondos, kas reģistrēti citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs;
•     ja izdarītas iemaksas par dzīvības apdrošināšanu (ar līdzekļu uzkrāšanu) apdrošināšanas sabiedrībā, kura nodibināta un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu, vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētā apdrošināšanas sabiedrībā;
•     ja esi ziedojis vai dāvinājis naudu Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, un budžeta iestādēm.
N.B! Pēdējo trīs punktu izdevumu kopējā summa nedrīkst pārsniegt 20% no personas gada apliekamā ienākuma.


Cik un par ko?

Attaisnoto izdevumu normas paredz, ka maksātājam tiek atmaksāti 25% no attaisnoto izdevumu summas (maksimums — Ls 150, bet, sākot ar 2009. gadu, tie būs 23% no Ls 300), bet ne vairāk par gada laikā iemaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli. Ls 150 ierobežojums attiecas uz visiem attaisnotajiem izdevumiem kopā (gan uz izglītību, gan medicīnas pakalpojumiem, gan veselības apdrošināšanas polisēm). Jāņem vērā, ka par zobārstniecības pakalpojumiem (arī protezēšanu) un plānotajām operācijām izdevumu summa nav ierobežota. Piemērs: ja ir samaksāti Ls 1000, no tiem var atgūt 25% (Ls 250).
No medicīnas pakalpojumiem attaisnotajos izdevumos iekļaujamas pacienta iemaksas, ārsta apmeklējumi, vakcinācijas, rehabilitācijas izdevumi, izdevumi par endoprotēžu un cita veida ar cilvēka organismu savienoto protēžu izgatavošanu un iegādi, plānotām operācijām, izdevumi par veselības apdrošināšanas polisēm, zobārstniecības pakalpojumiem un protezēšanu. Savukārt neapmaksā vitamīnu, briļļu un kontaktlēcu, medikamentu  un medicīnas preču (dažādu saišu, pārsēju) iegādi, kā arī paaugstināta komforta apstākļus slimnīcā. 
Par studijām, tālākizglītības kursiem, kvalifikācijas paaugstināšanu un specialitātes iegūšanu  ir iespēja atgūt ceturto daļu no samaksātās summas. Citiem vārdiem sakot, naudu var atgūt par maksājumiem, ko esi veicis par izglītību un par ko ir attiecīgi dokumenti un čeks. Vienīgi gada laikā ceturtdaļu summas var atgūt no Ls 150, kas ir valsts noteiktā norma (sākot ar 2009. gadu, norma būs 23% no Ls 300). Tātad gadā lielākā summa, ko vari atgūt, ir Ls 37,50. Piemēram, gada studiju maksa, kas pārsniedz Ls 150, pāriet uz nākamo gadu, kad atkal var atgūt nodokļus. Tā šis naudas apjoms var pāriet no gada uz gadu — piecus gadus.

Svarīga secība!
Nonākot VID un ķeroties pie deklarācijas aizpildīšanas, ir svarīgi ievērot aizpildīšanas secību.
Pirmais solis. Vispirms aizpildi D1 veidlapu (Latvijā gūtie ienākumi), pamatojoties uz paziņojumu par algas nodokli, ko izsniedz darba devējs, vai paziņojumu par slimības lapu B vai paziņojumu par pensijas ieturējumiem, ko izsniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Ja cilvēks strādā vairākās darbavietās, D1 veidlapā jāieraksta ienākumus no visām darbavietām. Ja cilvēks ir strādājis ārzemēs, papildus jāaizpilda D2 veidlapa. Ja veicis saimniecisko darbību — D3 vai D31 vai D5 veidlapa.
Otrais solis. Aizpildi D4 veidlapu par attaisnotajiem izdevumiem, kurā jāuzrāda ar izglītību, medicīniskajiem un ārstnieciskajiem pakalpojumiem saistītie izdevumi. Ja esi nolēmis attaisnotajos izdevumos iekļaut izdevumus arī par saviem ģimenes locekļiem, tad par katru ģimenes locekli atsevišķi aizpildi vēl vienu D4 veidlapu.
Trešais solis. Aizpildi D veidlapu, kurā raksti visus prasītos ciparus, kas iepriekš jau parādī¬jušies pielikumos D1, D2, D3, D31,D4 un D5.
Ja cilvēks ir guvis ienākumus, kuriem piemēro atšķirīgas nodokļa likmes (25% un 15%), vispirms aizpilda D veidlapu līdz 17. rindai, tad aizpilda D6 pielikumu un tikai pēc tam turpina aizpildīt D veidlapu no 19. rindas (šajos gadījumos 18. rindu neaizpilda).

Sīkumi, bet svarīgi!
Attaisnotos izdevumus var iesniegt par sevi, par saviem ģimenes locekļiem. Tātad var iesniegt par bērniem, mazbērniem, vecākiem, vecvecākiem, laulātajiem. Savukārt nevar iesniegt par vīra māti un vīra tēvu, sievas māti un sievas tēvu, brālēniem, māsīcām,  vīrieti vai sievieti, ar kuru vienkārši dzīvo kopā.

Deklarāciju par attaisnotajiem izdevumiem var aizpildīt visa gada garumā. Nodokļu summa pēc deklarācijas iesniegšanas tiks atmaksāta trīs mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas uz norādīto bankas kontu. Par to VID izsūtīs paziņojumu uz mājām.

Dodoties uz VID nodaļu aizpildīt deklarāciju, līdzi jāņem dokumenti, kas apliecina samaksu par izglītību, medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu: kases čeks, stingrās uzskaites kvīts, maksājuma uzdevums, bankas apstiprinājums, t. i., konta izraksts (ja maksājums veikts caur interneta banku). Čekā obligāti jābūt norādītam vārdam, uzvārdam, personas kodam, saņemtā pakalpojuma veidam (piemēram, maksa par izglītību, pacienta iemaksa, zobārstniecība utt.) un summai, kas samaksāta. Ja čekā nav pilnas informācijas, nodokļu maksātājam ir tiesības prasīt, lai izglītības vai medicīnas iestādē šī informācija tiktu papildināta (čekam pievieno kvīti, kas paskaidro visu iztrūkstošo informāciju). Ja uz kases čeka nav personas koda (vai citas vajadzīgās informācija), tad kases čeka izdevējs var papildināt šos datus čekā vai čeka otrā pusē un uzlikt zīmogu un parakstu. 

Ko darīt pensionāriem, kuri maksājuši par ārstnieciskiem pakalpojumiem un vēlas iekļaut gada deklarācijā attaisnotos izdevumus, bet nav maksājuši iedzīvotāju ienākuma nodokli? Ja pensija ir līdz Ls 165, nodoklis netiek ieturēts, tāpēc pensionārs nevar saņemt atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem, jo nav nodokļu maksātājs. Šajā gadījumā ieteicams savus izdevumus nodot saviem ģimenes locekļiem, kas var iekļaut šo summu savā gada deklarācijā. Savukārt, ja pensija ir aplikta ar nodokli, viņš var iekļaut gada deklarācijā attaisnotos izdevumus.

Der zināt, ka VID piedāvā gada deklarāciju aizpildīt arī elektroniski, bet tad jānoslēdz līgums ar VID, taču čekus, kvītis un citus dokumentus gan vajadzētu iesniegt VID nodaļā personīgi. Vēl variants ir deklarāciju aizpildīt mājās un to kopā ar attaisnojošajiem dokumentiem uz VID nodaļu aizsūtīt pa pastu. Abos šajos gadījumos izpaliks iespēja neskaidrību gadījumos konsultēties ar zinošiem speciālistiem.


Konsultējuši Valsts ieņēmumu dienesta speciālisti

Reklāma
Reklāma