Fiziski smags darbs, līgums uz noteiktu termiņu un citi aktuāli darba tiesību jautājumi grūtniecēm

Uz mammu jautājumiem par darba savienošanu ar grūtniecību un bērna kopšanas laiku atbild Valsts darba inspekcijas Konsultatīvā centra vadītāja Dace Stivriņa.

Darbiniecei ir jāinformē darba devējs par grūtniecību, kad šis fakts kļuvis zināms, lai darba devējs varētu veikt darba vides riska novērtēšanu.

FOTO: Shutterstock.com

Darbiniecei ir jāinformē darba devējs par grūtniecību, kad šis fakts kļuvis zināms, lai darba devējs varētu veikt darba vides riska novērtēšanu.

Esmu bērna kopšanas atvaļinājumā, kura termiņš ir pusotrs gads. Vai ir kāda likumīga iespēja atgriezties darbā pēc diviem gadiem, saglabājot savu darba vietu? Vai, atgriežoties darbā, darba devējam varu prasīt iespēju strādāt uz pusslodzi?

Darba likums [1] paredz maksimālo bērna kopšanas atvaļinājuma ilgumu pusotru gadu. Līdz ar to, beidzoties bērna kopšanas atvaļinājumam, būtu jāatgriežas darbā. Darbiniece var vienoties ar darba devēju, ka neiziet darbā pēc pusotra gada, bet izmanto atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas. Tomēr šajā gadījumā darbiniecei būtu jāzina, ka atvaļinājuma laiks bez darba samaksas saglabāšanas, kas ir ilgāks par četrām nedēļām viena gada laikā, nedod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.

Darba devējs nosaka nepilnu darba laiku, ja to pieprasa grūtniece, sieviete pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, – visā barošanas laikā, kā arī darbinieks, kuram ir bērns līdz 14 gadu vecumam vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam. Šādā gadījumā darbinieks ar darba devēju rakstveidā, grozot darba līguma noteikumus, vienojas par nolīgto darba laiku dienā vai nedēļā.

Labdien! Gribēju lūgt padomu. Esmu stāvoklī, bet man ir fiziski smags darbs. Man ir jāvelk un jāceļ līdz 50 kilogramiem smagas koka kastes. Visa diena, tas ir, astoņas stundas, pavadu, stāvot uz kājām un zem klajas debess. Ārsts man nedod zilo lapu, bet darba devējs nevar nodrošināt vieglāku darbu. Kur man iet lūgt kādu palīdzību? Vai man rakstīt atlūgumu un iet prom no darba? Jo baidos zaudēt bērniņu – darba kolēģei tā gadījās...

Ministru kabineta 2007. gada 2. oktobra noteikumu Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” 2.2. apakšpunkts [2] paredz, ka darba devējam ir pienākums veikt darba vides riska novērtēšanu, ieskaitot riska novērtēšanu darbā, kuru veic grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā. Līdz ar to darba devējam būtu jāizvērtē iespējamais risks smaguma pārvietošanai un darba pozai, stāvot kājās, un jānosaka pasākumi tā novēršanai vai mazināšanai. 
Saskaņā ar Darba likuma 37. panta 7. daļu [1] darba devējam pēc ārsta atzinuma saņemšanas aizliegts nodarbināt grūtnieces, ja tiek atzīts, ka attiecīgā darba veikšana rada draudus sievietes vai viņas bērna drošībai un veselībai. Jebkurā gadījumā ir aizliegts nodarbināt grūtnieci divas nedēļas pirms paredzamajām dzemdībām un sievieti divas nedēļas pēc dzemdībām. Paredzamo dzemdību laiku un dzemdību faktu apstiprina ārsta atzinums. Līdz ar to šā jautājuma risināšanai grūtniecei ir tiesības vērsties pie ārsta, kurš, izvērtējot grūtnieces veselības stāvokli, var izsniegt darbnespējas lapu B vai izsniegt atzinumu ar aizliegumu nodarbināt grūtnieci. 

 

Darba devējam ir pienākums veikt darba vides riska novērtēšanu, ieskaitot riska novērtēšanu darbā, kuru veic grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā. 

 

Atbilstoši Darba likuma 99. panta 1. daļai, lai novērstu jebkādu risku, kas var negatīvi ietekmēt grūtnieces drošību vai veselību, darba devējam pēc ārsta atzinuma saņemšanas ir pienākums nodrošināt grūtniecei tādus darba apstākļus un darba laiku, lai viņas pakļaušana minētajam riskam tiktu novērsta. Ja šādus darba apstākļus vai darba laiku nav iespējams nodrošināt, darba devējam ir pienākums uz laiku pārcelt grūtnieci citā, piemērotā darbā. Darba samaksas apmērs pēc darba līguma noteikumu grozīšanas nedrīkst būt mazāks par sievietes iepriekšējo vidējo izpeļņu. Turklāt Darba likuma 99. panta 2. daļa nosaka: ja šādu pārcelšanu citā darbā nav iespējams nodrošināt, darba devējam ir pienākums uz laiku piešķirt grūtniecei atvaļinājumu. Šādi piešķirta atvaļinājuma laikā grūtniecei tiek saglabāta iepriekšējā vidējā izpeļņa.


Sveiki! Sakiet, lūdzu, vai ir jāziņo rakstiski darba devējam par grūtniecību? Kad? Un kas jānorāda bērnu kopšanas atvaļinājuma pieprasījumā? Paldies!
Darbiniecei ir jāinformē darba devējs par grūtniecību, kad šis fakts kļuvis zināms, lai darba devējs varētu veikt darba vides riska novērtēšanu, ieskaitot riska novērtēšanu darbā, kuru veic grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā, un noteikt pasākumus tā novēršanai vai mazināšanai, lai nodrošinātu grūtniecei un viņas bērnam drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus. 
Iesniegums par bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršanu jāiesniedz darba devējam vienu mēnesi iepriekš, tajā paziņojot darba devējam par bērna kopšanas atvaļinājuma vai tā daļas sākumu un ilgumu, pieprasot piešķirt pilnu bērna kopšanas atvaļinājumu – pusotru gadu vai tā daļu, norādot konkrēti, cik ilgu.

Reklāma
Reklāma


Labdien! Man ar darba devēju bija noslēgts līgums uz noteiktu laiku. Kad šis termiņš beidzās, es jau biju piektajā grūtniecības mēnesī. Darba devējs nepagarināja šo darba līgumu, un es paliku bez darba, bet jaunu darbu nav reāli atrast – neviens nevēlas mani pieņemt, jo jau pēc mēneša jādodas dekrēta atvaļinājumā. Šā iemesla dēļ man arī nebūs iesējas saņemt dekrēta naudu un bērna kopšanas nauda būs minimālā apmērā. Mans jautājums ir tāds – vai darba devējs bija tiesīgs mani atlaist no darba vai tomēr ne?
Slēdzot darba līgumu uz noteiktu laiku, darbinieks piekrīt tajā ietvertajiem noteikumiem, tai skaitā darba līguma termiņam. Ja nav nepieciešams pagarināt darba līguma termiņu, darba līgums izbeidzas ar dienu, kad izbeidzas darba līguma termiņš. Ja darba līgumā nav noteikts beigu termiņš, darba devējam ir pienākums rakstveidā paziņot darbiniekam par gaidāmo darba tiesisko attiecību izbeigšanos ne vēlāk kā divas nedēļas iepriekš. Darba likuma [1] normas neaizliedz pārtraukt darba tiesiskās attiecības ar grūtnieci, ar kuru bija noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku sakarā ar darba līguma termiņa izbeigšanos.Atsauces:
1) Darba likums
2) Ministru kabineta noteikumi Nr. 660. 
3) http://m.likumi.lv/doc.php?id=164271

 


Latvijas vecāku organizācija "Mammamuntetiem.lv" ir izstrādājusi un īsteno programmu “Žurnāls seko bērnam”. Programmas ietvaros izdod žurnālu topošajiem un jaunajiem vecākiem ar mērķi sniegt izglītojošu, uz pētījumiem bāzētu informāciju par priekšnosacījumiem veselīgai grūtniecībai, par dzemdību norisi, pāra attiecību stiprināšanu laikā, kad ģimenē ienācis bērniņš, un drošu, pareizu jaundzimušā aprūpi. Žurnāls bez maksas pieejams ārstu praksēs un dzemdniecības iestādēs.

lejuplādēt PDF formātā

atvērt lasīšanai online