Par bērnu uzturlīdzekļos varēs saņemt līdz pat 108 eiro mēnesī 2

 30. janvāris 2015 17:00 mammamuntetiem.lv Jautājums & atbilde

Portālā Mammamuntetiem.lv vērsās lasītāja, kas gribēja noskaidrot, vai šogad ir mainījies uzturlīdzekļu apmērs, ko izmaksā Uzturlīdzekļu garantijas fonds. Ja uzturlīdzekļu apmērs būs lielāks, vai tas ietekmēs citu sociālo pabalstu aprēķinus, uz kuriem var pretendēt trūcīga persona.Foto: Shutterstock.com

Uzturlīdzekļu apjomui palielina, bet tas var ietekmēt citu pabalstu aprēķinus


Uzturlīdzekļu garantijas fonda Juridiskās nodaļas vadītāja Linda Sparāne sniedza šādu atbildi "Atbilstoši Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma Pārejas noteikumu 7.punkta 2.apakšpunktam no Uzturlīdzekļu garantiju fonda 2014.gadā uzturlīdzekļi tika izmaksāti ierobežotā apmērā, proti, par katru bērnu no septiņu gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izmaksāja 78.26 EUR, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto.

No 2015.gada šis ierobežojums ir atcelts, un uzturlīdzekļi tiks izmaksāti valstī noteiktajā minimālo uzturlīdzekļu apmērā, bet ne vairāk par apmēru, kāds noteikts ar tiesas nolēmumu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem.

Par bērnu, kurš ir sasniedzis 7 gadu vecumu, no Uzturlīdzekļu garantiju fonda iespējams saņemt uzturlīdzekļus 30% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, tas ir, 108 EUR. 

 

Tas nozīmē, ka par bērnu, kurš ir sasniedzis 7 gadu vecumu, no Uzturlīdzekļu garantiju fonda iespējams saņemt uzturlīdzekļus 30% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, tas ir, 108 EUR.

Savukārt, ja ar tiesas nolēmumu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem noteikts piedzīt bērna uzturēšanai uzturlīdzekļus mazākā apmērā, uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda bērna uzturam tiks izmaksāti ne lielākā apmērā kā noteikts ar tiesas nolēmumu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem.

Vienlaikus jānorāda, ka uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek veikta par iepriekšējo mēnesi, līdz ar to 2015.gada janvārī uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda vēl tika izmaksāti ierobežotajā apmērā par 2014.gada decembri. Uzturlīdzekļi palielinātajā apmērā tiks izmaksāti 2015.gada februārī par 2015.gada janvāri."
 

Bet no Labklājības ministrijas portāls Mammamuntetiem.lv saņēma skaidrojumu par iespējām saņemt pabalstus un minimālajiem ienākumiem uz ģimenes locekli, lai uz šādu pabalstu pretendētu.

Proti, lai saņemtu sociālo palīdzību, jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā ar iesniegumu un jāaizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarācija.

Pabalstu  garantētā minimālā ienākumu (turpmāk – GMI) līmeņa nodrošināšanai aprēķina  un  piešķir  par trūcīgām (mēneša ienākumi mazāki par 128,06 eiro personai  ģimenē)  atzītām ģimenēm (personām) par periodu, uz kuru noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

GMI  pabalstu  aprēķina  kā  starpību starp Ministru kabineta (no 2014.gada 1.janvāra  49,80  eiro) vai pašvaldības noteikto (no 49,80 eiro līdz 128,06 eiro)  GMI  līmeni  katram  ģimenes loceklim un trūcīgas ģimenes (personas) kopējiem ienākumiem.
 

GMI pabalstu aprēķina, ņemot vērā šādus ienākumus par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem:

  • ienākumi no algota darba;
  • valsts  sociālās  apdrošināšanas pabalsti, atlīdzības un pensijas  (ieskaitot  piemaksu  pie  pensijas),  valsts  sociālie  pabalsti, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi;
  • atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts;
  • citi ienākumi, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības        likuma  (turpmāk - likums) 5.pantā un  Ministru kabineta 2010.gada      30.marta  noteikumu  Nr.299  „Noteikumi  par ģimenes vai atsevišķi
  • dzīvojošas  personas atzīšanu par trūcīgu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.299) 14.punktā noteiktos.
  • Iztikas līdzekļu deklarācijā jānorāda arī ienākumi no nekustamā un kustamā  īpašuma pārdošanas, kā arī ieņēmumus no saimnieciskās vai        profesionālās  darbības,  kā  arī  subsīdijas  lauksaimniecībai un  lauku attīstībai.
  • Ienākumi  no  UGF   tiek  ņemti  vērā ienākumos un, palielinoties  uzturlīdzekļu apmēram, samazinās GMI pabalsta apmērs.

 

Ienākumi  no  UGF   tiek  ņemti  vērā ienākumos un, palielinoties  uzturlīdzekļu apmēram, samazinās GMI pabalsta apmērs.

 

Otrs  pašvaldības  obligāti  izmaksājamais  pabalsts  ir  dzīvokļa pabalsts (t.sk.  pabalsts  kurināmā  iegādei),  ko  pašvaldība  piešķir par trūcīgām un/vai maznodrošinātām atzītām ģimenēm (personām).

Tā  apmēru,  izmaksas  kārtību  un  personas,  kuras  ir tiesīgas saņemt šo pabalstu,  reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos. Dzīvokļa pabalstu dažādas  pašvaldības  piešķir  atšķirīgi,  vairākas pašvaldības aprēķina un piešķir katru mēnesi, citas reizi gadā.

Jāņem vērā, ka atbilstoši Latvijā izveidotajai sociālās drošības sistēmai, sociālās palīdzības piešķiršanas jautājumi ir pašvaldības kompetencē. Pašvaldības atrodas vistuvāk cilvēkiem un tāpēc tām vislabāk vajadzētu
redzēt un izprast iedzīvotāju vajadzības. Pašvaldībai, kuras teritorijā persona deklarējusi savu dzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo
palīdzību. Vēršam uzmanību, ka pašvaldības sociālā dienesta sociālajam darbiniekam pēc apstākļu izvērtēšanas, tai skaitā apsekošanas dzīvesvietā, būtu jāsniedz personai palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā.

Turklāt klientam ir pienākums sniegt patiesas ziņas sociālās un materiālās situācijas izvērtēšanai un līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā.

Ņemot vērā sociālās palīdzības mērķi, pašvaldības sociālā dienesta uzdevums ir  izvērtēt,  vai  ģimene  vai atsevišķi dzīvojoša persona spēj apmierināt savas  pamatvajadzības  minimālā  apmērā  un  vai  ir  pietiekami  motivēta līdzdarboties.

Jāņem arī vērā, ka uzturlīdzekļu izmaksa tiek aprēķināta no dienas, kad Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā iesniegts uzturlīdzekļu izmaksas iesniegums. Tātad par pirmo mēnesi uzturlīdzekļi tiek izmaksāti nevis par pilnu mēnesi, bet gan proporcionāli dienu skaitam, līdz ar to pirmajā mēnesī izmaksāto uzturlīdzekļu apmērs varētu būt mazāks par noteiktajiem 78.26.

Nākamajā mēnesī, ja netiks konstatēti citi apstākļi, kas ietekmētu tiesības saņemt uzturlīdzekļus, uzturlīdzekļi tiks izmaksāti pilnā apmērā.
2 Pievienot komentāru

Saistītie raksti

Kategorijas