Papildu darbs. Kā no tā atteikties

"Regulāri (vismaz trīs reizes nedēļā) veicu papildu darbu. Pēc likuma darba devējs var man likt to darīt. Vai un kā es varu atteikties veikt šo darbu? Reizēm papildu darbs jāveic sestdienā, taču personīgu iemeslu dēļ to nevaru darīt," portālam LVportals.lv jautā Anda.
Ja darbinieks līdztekus nolīgtajam darbam pie tā paša darba devēja veic papildu darbu, viņam ir tiesības uz samaksu par papildu darbu, nevis tiesības uz papildu darbu pēc būtības.

FOTO: Shutterstock.com

Ja darbinieks līdztekus nolīgtajam darbam pie tā paša darba devēja veic papildu darbu, viņam ir tiesības uz samaksu par papildu darbu, nevis tiesības uz papildu darbu pēc būtības.

Valsts darba inspekcijas Klientu atbalsta nodaļas vadošā juriskonsulte Laura Akmentiņa skaidro, ka Darba likuma 28. panta pirmā daļa noteic – darba devējs un darbinieks savstarpējās darba tiesiskās attiecības nodibina ar darba līgumu. Uz tā pamata darbinieks uzņemas veikt noteiktu darbu, pakļaujoties noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem, bet darba devējs – maksāt nolīgto darba samaksu un nodrošināt taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.

 

Papildu darbs Darba likuma 65. panta izpratnē ir darbs, kas līdztekus pamatdarbam tiek veikts pie viena un tā paša darba devēja. 

 

Papildu darbs ir veicams savas darba dienas un nolīgtā darba laika ietvaros. 

 

Vienošanās par papildu darbu, tāpat kā jebkura vienošanās pie darba līguma, ir noslēdzama rakstveidā. Vienošanās būtu slēdzama terminētā periodā. Ja vienošanās ir noslēgta kā beztermiņa, tā ir spēkā, līdz puses abpusēji vienojas par tās izbeigšanu.

 

Reklāma
Reklāma

Kā skaidro Laura Akmentiņa, ja darbinieks līdztekus nolīgtajam darbam pie tā paša darba devēja veic papildu darbu, viņam ir tiesības uz samaksu par papildu darbu, nevis tiesības uz papildu darbu pēc būtības. 

 

Ja turpmāk ir vēlme atteikties no papildu darba, darbiniekam ir tiesības lūgt grozīt darba līguma noteikumus, no tā izslēdzot vienošanos par papildu darba veikšanu. Bez darbinieka rakstveida piekrišanas darba devējs nav tiesīgs vienpersoniski grozīt nolīgtos darba tiesisko attiecību nosacījumus. Tādējādi tikai pēc tam, kad puses ir vienojušās (parakstījušās) par darba līguma grozījumiem, kas skar izmaiņas nolīgtajā darba samaksā, darba devējs šos grozījumus ir tiesīgs piemērot.

 

Avots: LVportals.lv, Zaida Kalniņa

Saistītie raksti