Liecības Ziemassvētkos – dažās skolās būs, bet dažās nē. Kāpēc tā?

Ziemassvētku brīvlaiks skolēniem tradicionāli sākas ar liecību saņemšanu un semestra vērtējumiem. Šogad vecāki ir neizpratnē – no skolām tiek saņemta informācija, ka liecību šogad nebūšot. Mammamuntetiem.lv skaidro situāciju – vai tiešām tā?
Lai arī semestra vērtējumus ir pieļaujams neizlikt, daudzas skolas ir izvēlējušās atzīmes uz Ziemassvētkiem izlikt.

FOTO: Shutterstock.com

Lai arī semestra vērtējumus ir pieļaujams neizlikt, daudzas skolas ir izvēlējušās atzīmes uz Ziemassvētkiem izlikt.

Kā norāda Izglītības un zinātnes ministrijā, šogad tiešām gaidāmas vairākas izmaiņas attiecībā uz liecību saņemšanu un semestra vērtējumiem. Daļēji tas ir saistīts ar izmaiņām, ko ievieš pandēmija, bet galvenokārt – ar jauno izglītības saturu un vērtēšanas sistēmu.


Kurām klasēm semestra atzīmes nav paredzētas 

Jaunais valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standarts neparedz semestra vērtējumu izlikšanu. Tomēr 2021./ 2022.mācību gadā tas ir attiecināms tikai uz 1., 2., 4., 5., 7., 8. un 10. un 11. klasēm. Tātad šo klašu grupu skolēni, visticamāk, nesaņems semestra vērtējumu, un tas ir saistīts nevis ar pandēmiju, bet ar pāreju uz jauno izglītības saturu. Tiesa gan – lai arī jaunas izglītības saturs paredz, ka semestra vērtējuma nav, skola pati var lemt citādi un savā vērtēšanas kārtībā to atrunāt. To apliecina arī Mammamuntetiem.lv aptaujātās skolas – daļa skolu, lai arī semestra vērtējumu var neizlikt, to ir izlēmušas darīt.

Jaunais valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standarts neparedz semestra vērtējumu izlikšanu.

Tomēr šā gada 9. novembrī veiktajos grozījumos Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteikts, ka pārējās klašu grupās – 3., 6., 9. un 12. klasē – mācību priekšmetā var neizlikt pirmā semestra vērtējumu. 
Ja skola izlemj semestra vērtējumu neizlikt, gada vērtējumu mācību priekšmetā nosaka, ņemot vērā visā 2021./2022. mācību gadā iegūtos summatīvos (atzīmju) vērtējumus. Tas skaidrojams ar to, ka izglītības iestādēm 2021./2022. mācību gada pirmajā semestrī bija jāpielāgojas mainīgajai epidemioloģiskajai situācijai, tostarp jānodrošina attālinātas mācības atsevišķiem skolēniem vai klasēm. Tādējādi šobrīd veidojas situācija, ka pat vienas izglītības iestādes vienā klašu grupā var būt būtiski atšķirīgs ne vien  apgūtais mācību priekšmeta (kursu) saturs, bet arī skolēnu iegūto summatīvo vērtējumu skaits.

 

Nav vērtējuma – nav liecību?

Kā skaidro ministrijā, liecību izsniegšanu regulē cits normatīvais akts – Ministru kabineta noteikumi Nr. 528 “Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija”. Tajos atrunāts, kam jābūt norādītam liecībā (izglītības iestādes nosaukums, izglītojamā vārds, uzvārds, izglītības programmas nosaukums un kods, klase, mācību gads, izglītojamā snieguma vērtējumi mācību priekšmetos (kursos) gadā, valsts pārbaudes darbos un pēcpārbaudījumos, mācību stundu skaits katrā mācību priekšmetā (kursā) atbilstoši mācību plānam, informācija par izglītojamā mācību stundu kavējumiem semestra laikā utt.). Liecībā var norādīt izglītojamā snieguma vērtējumus mācību priekšmetos (kursos) semestrī. Šo dokumentu izglītības iestāde izsniedz Vispārējās izglītības likumā noteiktajos gadījumos un pēc savas iniciatīvas vai nepilngadīgā izglītojamā likumiskā pārstāvja, pilngadīgā izglītojamā pamatota pieprasījuma. Liecību izglītības iestāde sagatavo Valsts izglītības informācijas sistēmā un izsniedz to elektroniskā formā vai izdrukas veidā.
 

Vecāku zināšanai:

Reklāma
Reklāma
  • Jāņem vērā, ka pirmā semestra vērtējuma neizlikšana ir pieļaujama vienīgi visiem vienas klases skolēniem, nevis individuāli kādam no šīs klases skolēnam;
  • Lai nodrošinātu vienlīdzības principa ievērošanu, vienas izglītības iestādes ietvaros ir jāpieņem vienots lēmums par pirmā semestra vērtējuma izlikšanu/neizlikšanu;
  • Pirms lēmuma pieņemšanas par semestra vērtējuma izlikšanu vai neizlikšanu, skolai jāizvērtē 2021./2022.mācību gada 1. semestrī skolēnu apgūtais mācību priekšmetu (kursu) saturs un tajos iegūtais summatīvo (atzīmju) vērtējumu skaits, kā arī jāņem vērā citi objektīvi apsvērumi;
  • Nepieciešamības gadījumā skolai jāveic grozījumi skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā vai jāizdod skolas direktora rīkojums par pirmā semestra vērtējumu neizlikšanu (visās klasēs, konkrētajās klasēs, konkrētajos mācību priekšmetos (kursos) vai konkrētajos mācību priekšmetos konkrētajām klasēm), un par to savlaicīgi jāinformē skolēni un viņu vecāki.

 

Katrai skolai savs lēmums

Kā Mammamuntetiem.lv noskaidroja – katra skola par semestra vērtējumu izlikšanu lemj individuāli. Tā Rīgas 84. vidusskola ir lēmusi izlikt semestra vērtējumus visām klašu grupām. Vita Brazēviča, Rīgas 84. vidusskolas direktora vietniece atklāj, ka, pamatojoties uz to, ka tēmu noslēgumu pārbaudes darbi ir notikuši, semestra vērtējumu var izlikt. Tas palīdz saprast situāciju par skolēna zināšanām jau mācību gada vidū, atzīst V. Brazēviča. Arī Saulkrastu vidusskolā skolēni saņems semestra starpvērtējumu un liecības. Saulkrastu vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Oksana Vanaga uzskata, ka starpvērtējums labāk palīdz apzināties skolēna sasniegumus un prasmes. 
Savukārt Rīgas Valsts 3. ģimnāzija šajā semestrī vērtējumus lēmusi izlikt un elektroniskās liecības izsniegt tikai 12. klašu skolēniem, bet pārējo klašu skolēniem semestra vērtējumu nebūs. Kā norāda skolas direktors Andris Priekulis, 12. klasēm liecības un semestra vērtējumi nepieciešami, lai skolēni varētu iesniegt pieteikumus studijām ārvalstu universitātēs – tur pieteikšanās sākas jau uzreiz pēc pirmā semestra, nevis pēc mācību gada beigām, kā tas ir Latvijas augstskolās.

 

Sekošana līdzi mācību sasniegumiem – visu mācību gadu

Izglītības un zinātnes ministrija gan atgādina, ka sekošana līdzi mācību sasniegumiem ir nepieciešama ikdienā, ne tikai semestra vai mācību gada noslēgumā. Par bērna sniegumu vecāki ikdienā uzzina, redzot bērna ikdienas sekmes un pārrunājot sniegumu ar pedagogiem un klases audzinātāju. Ir noteikts, ka izglītības iestādei, kas īsteno vispārējās izglītības programmu, pedagoģiskā procesa organizēšanai ir nepieciešams izglītības iestādes noteikts dokuments informācijas apmaiņai ar vecāku, pilngadīgo izglītojamo vai atbildīgo amatpersonu. Dokumenta saturu un formu nosaka izglītības iestādes vadītājs.