Līdz 31. decembrim vecāki ar sadarbspējīgu sertifikātu var saņemt slimības palīdzības pabalstu bērna pieskatīšanai

Par periodu no 2021.gada 1.novembra līdz 31.decembrim personām, kas Covid - 19 situācijas dēļ pieskata bērnu mājās, ir iespēja saņemt slimības palīdzības pabalstu.
Līdz 31. decembrim vecāki ar sadarbspējīgu sertifikātu var saņemt slimības palīdzības pabalstu bērna pieskatīšanai

FOTO: Shutterstock.com

Par periodu no 2021.gada 1.novembra līdz 31.decembrim personām ar:

 • sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu vai
 • pārslimošanas sertifikātu, vai
 • izsniegtu medicīnisku atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19.
   

ir iespēja pieteikties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) slimības palīdzības pabalstam bērna pieskatīšanai, ja ar Covid–19 infekciju saistīto apstākļu dēļ bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai, ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti.
 

Tiesības saņemt slimības palīdzības pabalstu ir arī personai, kas ir atbalsta persona personai ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu un kura ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru vai dienas centru.
 

VSAA piešķirs pabalstu par kalendārajām dienām, aprēķinot to 60 procentu apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas periods, par kuru piešķir pabalstu.
 

Slimības palīdzības pabalstu var saņemt par periodu no 2021.gada 1.novembra līdz 31.decembrim. Palīdzības pabalstu piešķir par periodu, par kuru ir izglītības iestādes izziņa un darba devēja apliecinājums vai aprūpes centra izziņa.

Pabalstu var saņemt viens no bērna vecākiem vai aizbildnis, adoptētājs, audžuvecāks, kurš ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet bērna pieskatīšanas dēļ nevar strādāt un nevar savus darba pienākumus veikt attālināti. Ja nepieciešams pieskatīt divus vai vairākus bērnus, vienam pieprasītājam piešķir tikai vienu pabalstu.
 

Pabalstu piešķir:

 

 • par bērnu vecumā līdz 10 gadiem, ieskaitot, vai
 • par bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ja bērns nedrīkst apmeklēt
 • pirmsskolas izglītības iestādi vai, ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti.

   

Pabalstu piešķir un izmaksā, pēc tam, kad periods, par kuru pieprasīts pabalsts, ir noslēdzies.

 

 

Reklāma
Reklāma

Lai saņemtu pabalstu, jāiesniedz VSAA iesniegums un:

 

 • darba devēja apliecinājums, kurā norādīts, ka persona bērna pieskatīšanas dēļ nevar strādāt noteiktu laika periodu (norādot periodu, no kura līdz kuram datumam darbinieks nestrādās) un nav iespējams darbu veikt attālināti.
  Pašnodarbinātajam pašam jāapliecina, ka viņš nevar strādāt attālināti, to atzīmējot VSAA iesnieguma veidlapā.
 • izglītības iestādes izziņa par bērna pirmsskolas izglītības grupas vai iestādes atrašanos karantīnā vai mācību procesa organizēšanu attālināti, kurā norādīts laika periods, par kuru noteikta karantīna vai attālinātais mācību process.
 • Informāciju par to, ka personai ir sadarbspējīgs Covid19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts VSAA saņems no Nacionālā veselības dienesta.


Personām, kurām ir medicīniskais atzinums par nepieciešamību atlikt vakcināciju, šis atzinums ir jāiesniedz pašiem, pievienojot iesniegumam.

Lai saņemtu pabalstu par personu ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kura nevar apmeklēt dienas aprūpes centru vai dienas centru, VSAA adresētam iesniegumam jāpievieno pašvaldības izziņa, ka cilvēkam ar invaliditāti ir piešķirts dienas aprūpes centra pakalpojums, un pašvaldības vai dienas aprūpes centra izziņa, ka ar Covid–19 infekciju saistīto apstākļu dēļ dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumi nav pieejami.
 

No slimības palīdzības pabalsta neieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli, un no tā neveiks valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Lēmumus VSAA nosūtīs tikai atteikuma gadījumā.


Slimības palīdzības pabalstu nepiešķirs, ja pabalsta pieprasītājs strādā un gūst ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, kā arī tad, ja personai par to pašu laika posmu ir piešķirts slimības, vecāku, maternitātes, paternitātes pabalsts vai atbalsts dīkstāvē.


Slimības palīdzības pabalsts par periodu no 1.novembra līdz 31.decembrim jāpieprasa 10 darba dienu laikā no dienas, kad karantīnas dēļ slēgta pirmsskolas izglītības grupa vai iestāde vai uzsākta mācību procesa organizēšana attālināti, vai no dienas, kad dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumi vairs nav pieejami, bet ne vēlāk kā līdz 2022.gada 31.janvārim.


Iesniegumu VSAA slimības palīdzības pabalsta piešķiršanai var iesniegt:

 • elektroniski oficiālajā oficiālajā e-adresē;
 • elektroniski e-pastā pasts@vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
 • nosūtot pa pastu, adresējot jebkurai nodaļai, vai ievietojot VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā.

Iesniegumam jāpievieno skenētas izziņas.

Ārkārtējās situācijas laikā, ja personai pabalsta pieprasīšanas brīdī nav iespējams saņemt un izmantot drošos elektroniskās identifikācijas rīkus (Personas apliecība vai eParaksts mobile) saziņai ar VSAA oficiālajā elektroniskajā adresē, izņēmuma gadījumos VSAA pieņem pabalsta pieteikumus, kas iesniegti portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu „Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”.