Apkopojums. Kā jaunajā mācību gadā strādās skolas, dārziņi un augstskolas

1. septembrī visas skolas mācības drīkstēs atsākt klātienē, tā 17. augustā lēma valdība, turklāt jaunajā mācību gadā izglītības ieguves process visās izglītības pakāpēs tiks organizēts klātienē, ievērojot Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus.

FOTO: Shutterstock.com

Atgriežamies klātienē!

Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai paredz, ka pamatprincipi infekcijas ierobežošanai būs – regulāru informēšanu, distancēšanos, higiēnu un personas veselības stāvokļa uzraudzību.

 

Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece pauda gandarījumu par paveikto: “Es esmu un būšu par mācībām klātienē, un jau stājoties ministres amatā kā galveno no manām prioritātēm noteicu – izdarīt visu iespējamo, lai visi skolēni 1. septembrī atsāktu mācības klātienē. Šodien valdībā apstiprinātie drošas skolas principi ir galvenais nozīmīgais solis, kas nu ir sperts.”


Pamatskolas un vidusskolas 

Nodarbinātie un skolēni pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē var piedalīties ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar negatīvu Covid-19 testu. Pirmie testi skolēniem jānodod jau pirms mācību gada sākuma – no 23. līdz 30. augustam. Turpmākā testēšana notiks atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Tests nav jāveic personām ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Testēšanu skolēniem apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. Izglītības iestādē (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes un augstākās izglītības iestādes) testa veikšana notiks sadarbībā ar konkrētu laboratoriju, un izglītības iestādei ir tiesības nodot tai skolēna datus.
Ar izglītības iestādē veikto testu tā derīguma laikā skolēns varēs piedalīties klātienē interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās un darba ar jaunatni aktivitātēs arī citās izglītības iestādēs.
Bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vai negatīva testa skolēns nevarēs piedalīties klātienes mācībās.

 

 Vecākiem ir tiesības izvēlēties savam bērnam izglītību ģimenē, kas iespējama no 1. līdz 8. klasei (ieskaitot). 

 

Joprojām paliek spēkā nosacījums, ka nepieciešamo formalitāšu kārtošanai nav nepieciešams iesniegt ārsta izziņu vai psihologa atzinumu. Vienlaikus svarīgi atcerēties, ka izglītība ģimenē nav attālinātās mācības - par mācību procesu un tā rezultātiem atbildību uzņemas paši vecāki, skolai sniedzot metodisko atbalstu un vienojoties par iegūto zināšanu pārbaudi.

 

Pirmsskolas izglītība jeb bērnudārzi

Nodarbinātie klātienē var piedalīties izglītības procesā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu. Bērni pirmsskolas izglītībā netiek testēti un nelieto sejas maskas. Maskas var nelietot arī nodarbinātie ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

 

Augstskolas un koledžas

Koledžās un augstskolās studiju programmas īstenošanā un apguvē klātienē piedalās personas tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā studiju programmas specifiku, koledža/augstskolās ir tiesīga pieņemt pamatotu lēmumu par studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju norisi attālināti, nodrošinot studiju kvalitātes līmeņa nesamazināšanos.
Pārejas periodā – līdz 2021. gada 10. oktobrim – klātienē var piedalīties personas arī negatīvu Covid-19 testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā.
Augstskolai ir jāapkopo informācija par ārvalsts studējošā ierašanās laiku un uzturēšanās vietas adresi Latvijā. Ja tas iespējams un nepieciešams, sadarbībā ar studējošo augstskola nodrošina viņam iespēju ievērot pašizolāciju.

 

Koledžās un augstskolās studiju programmas īstenošanā un apguvē klātienē piedalās personas tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Reklāma
Reklāma

 

Lasi vēl: Vai un kuriem skolēniem skolā būs jānēsā sejas maskas? Valdība lemj par jauno mācību gadu

 

Mutes un deguna aizsegu lietošana

Klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās mutes un deguna aizsegu var nelietot bērni, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu un personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem. Sejas maskas nelieto arī sportisti sporta treniņu (nodarbību) laikā, sporta stundās fizisko aktivitāšu laikā, kā arī atbilstoši mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas apguves specifikai.
Mutes un deguna aizsegus mācību telpā nelieto 1.-3. klašu skolēni, bet viņiem maskas jālieto, atrodoties koplietošanas telpās, piemēram, skolas gaitenī.  Šāds izņēmums noteikts, jo jaunākā vecuma skolēni vēl tikai mācās mācīties, tostarp apgūst lasītprasmi un attīsta komunikācijas prasmes, savukārt, mutes un deguna aizsegu lietošana var to apgrūtināt. Izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, nepieciešamības gadījumā pieņem ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par masku lietošanu minētajās klasēs.

 

Mutes un deguna aizsegus mācību telpā var nelietot arī izglītojamie, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.


Vienlaikus izglītības iestādei ir jāparedz, kā visi skolēni tiek regulāri informēti par masku lietošanu un higiēnas prasību ievērošanu, jo izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, var pieņemt pamatotu lēmumu par mutes un deguna aizsega lietošanu visiem izglītojamiem.

 

 

Izglītības iestādes atbildība

Izglītības iestādei ir jānosaka kārtība un konkrēts atbildīgais, kas koordinē un atbild par procesu organizēšanu - par bērnu un nodarbināto testēšanu, skolēnu un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un testēšanas rezultātu pārbaudi, koplietošanas telpu izmantošanu u.c.

Izglītības iestādei jānodrošina regulāra mācību telpu vēdināšana atbilstoši izglītības iestādes apstiprinātajam katras mācību telpu individuālajam vēdināšanas režīmam.

Ar izglītības iestādē izstrādāto kārtību skola iepazīstina skolēnus, vecākus, nodarbinātos, kā arī pakalpojumu sniedzējus. Izstrādātā kārtība ir jāpublicē iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē.