Vai bērns pats var saņemt ģimenes valsts pabalstu

Labdien! Lieta ir tāda, ka dzīvoju pie drauga un man ir 17 gadu. Mācos attālināti. Vai varu nokārtot bērna naudu uz sava vārda? Jo vecāki vispār man nepalīdz. Paldies!
Vai bērns pats var saņemt ģimenes valsts pabalstu

FOTO: Pexels.com

No jūsu jautātā secināms, ka ar bērna naudu domāts ģimenes valsts pabalsts.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Dzidra Vanaga norāda: “Par ģimenes valsts pabalsta piešķiršanu pašam bērnam Valsts sociālo pabalstu likuma 16. panta trešajā daļā ir noteikts: ja tas nepieciešams bērna personisko interešu aizstāvībai, ar īpašu bāriņtiesas lēmumu valsts sociālo pabalstu var piešķirt jebkurai šā likuma 4. panta pirma­jā daļā minētajai personai, kura faktiski audzina bērnu, vai pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu.
 

Tas nozīmē, ka jautājuma uzdevējam jāvēršas bāriņtiesā, kas izvērtēs faktiskos apstākļus un pieņems attiecīgu lēmumu.”
 

LV portālā iepriekš sniegtajās atbildēs, piemēram, e-konsultācijās “Vai bērns 17 gadu vecumā var dzīvot atsevišķi no vecākiem” un “Vai nepilngadīgais var uzsākt patstāvīgu dzīvi atsevišķi no vecākiem” ir skaidrots, ka saskaņā ar Civillikumā noteikto līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā.
 

Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās. Rūpes par bērnu nozīmē viņa aprūpi, uzraudzību un tiesības noteikt viņa dzīvesvietu. Bērna aprūpe nozīmē viņa uzturēšanu, t. i., ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanu, bērna kopšanu un viņa izglītošanu un audzināšanu (garīgās un fiziskās attīstības nodrošināšana, pēc iespējas ievērojot viņa individualitāti, spējas un intereses un sagatavojot bērnu sabiedriski derīgam darbam).
 

Reklāma
Reklāma

Bērna uzraudzība nozīmē rūpes par bērna paša drošību un trešās personas apdraudējuma novēršanu. Ar tiesībām noteikt bērna dzīvesvietu saprotama dzīvesvietas ģeogrāfiskā izvēle un mājokļa izvēle. Rūpes par bērna mantu nozīmē gādību par bērna mantas uzturēšanu un izmantošanu tās saglabāšanai un vairošanai.

Saskaņā ar Civillikumu pilngadību pirms termiņa piešķir bāriņtiesa, kuras lēmumu apstiprina tiesa.

 


                                                                   No portāla