VSAA sagatavojis skaidrojumus par vecāku pabalstu izmaksu turpināšanu ārkārtas situācijā

Sakarā ar ārkārtas situācijas ieviešanu valstī un prognozējamajām problēmām darba tirgū, Saeima pieņēma grozījumus likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, kas paredz sniegt atbalstu tiem vecāku pabalsta saņēmējiem, kuriem Covid-19 valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā beidzas vecāku pabalsta izmaksas periods, taču ārkārtējās situācijas radīto apstākļu dēļ nav iespējams atgriezties darbā.

 

  

FOTO: Shutterstock.com

Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra sagatavojusi atbildes uz biežāk saņemtajiem jautājumiem, ko uzdod jaunie vecāki. 


Kam ir tiesības saņemt vecāku pabalsta izmaksas turpinājumu

Ko ņem vērā, izskatot jautājumu par vecāku pabalsta izmaksas laika pagarināšanu? Vai ir kādi papildu nosacījumi, piemēram, vai ir svarīga darba devēja nozare? Vai darba devējam ir jāsniedz papildus skaidrojumi, kāpēc tas nevar šobrīd atjaunot darbinieku amatā?

Vecāku pabalsta izmaksas turpinājumu ārkārtējās situācijas laikā ir tiesības saņemt, ja:

 • Vecāku pabalsta izmaksas periods (datums līdz kuram piešķirts pabalsts) beidzas 2020.gada 12.martā vai vēlāk.
 • Vecāku pabalsta saņēmējs ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais un negūst ienākumus.
 • Saskaņā ar VID sniegto informāciju šai personai nav piešķirts dīkstāves pabalsts. Ja ir piešķirts dīkstāves pabalsts, nav tiesības saņemt vecāku pabalsta turpinājumu.

Darba devējam papildus nekādi pierādījumi vai skaidrojumi VSAA nav jāiesniedz. Darba devēja darbības nozarei nav nozīmes, tas netiek vērtēts.

 

Kā elektroniski iesniegt iesniegumu

Vai Iesniegums vecāku pabalsta izmaksas turpinājumam ārkārtējās situācijas laikā var iesniegt elektroniski? Kā to var izdarīt?

Pieprasīt pabalsta turpinājumu var elektroniski portālā Latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu  „Iesniegums iestādei” un pievienojot norādīto veidlapu. Veidlapu atradīsiet mūsu mājaslapā  www.vsaa.gov.lv sadaļā Noderīgi » Iesniegumi VSAA pakalpojumiem Pabalstu iesniegumi. Iespējams arī brīvā formā aizpildīt „Iesniegums iestādei” un nosūtīt to VSAA.


Ja vecāku pabalsta izmaksas periods beidzies pēc 2020.gada 12.marta, bet persona turpina atrasties bērna kopšanas atvaļinājumā

Vecāku pabalsts man bija piešķirts līdz 2020.gada 25.martam. Līdz 15.aprīlim vēl atrodos bērna kopšanas atvaļinājumā, bet pabalstu vairs nesaņemu. Darba devējs saka, ka pēc 15.aprīļa, kad būtu jāatgriežas darbā, nevarēs mani nodrošināt ar darbu sakarā ar valstī noteikto ārkārtas situāciju. Vai man ir tiesības uz vecāku pabalsta izmaksas turpinājumu?

Jums ir tiesības pieprasīt piešķirt vecāku pabalsta izmaksas turpinājumu. Pamatojoties uz Jūsu iesniegumu, vecāku pabalsta izmaksa tiks turpināta no 2020.gada 26.marta līdz atsāksiet strādāt, bet ne ilgāk, kamēr valstī noteikta ārkārtas situācija (valdības noteiktais datums).  

 

Par tiesībām saņem vecāku pabalsta izmaksas  turpinājumu, ja piešķirtā vecāku pabalsta izmaksa beigusies pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas

Vecāku pabalsts man bija piešķirts līdz 2020.gada 27.februārim. Martā saņēmu pēdējo maksājumu par februāra dienām. Biju plānojusi, ka no aprīļa atsākšu strādāt (man līdz tam vēl turpinājās bērna kopšanas atvaļinājums) un bērns ies bērnudārzā. Bet saskaņā ar ārkārtējo situāciju bērns nevar tikt uz bērnudārzu, un arī darba devējs man nenodrošina darbu. Vai man ir iespējams pagarināt vecāku pabalstu līdz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas beigām? Vai pastāv kādi citi varianti kā rīkoties?

Likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”  Pārejas noteikumu 43.punkts nosaka, ka pieprasīt piešķirtā vecāku pabalsta turpinājuma izmaksu pēc bērna viena gada vai pusotra gada vecuma sasniegšanas ir tiesības tiem vecāku pabalsta saņēmējiem, kuriem piešķirtā vecāku pabalsta periods beidzas laikā, kad sakarā ar Covid-19 ir izsludināta ārkārtējā situācija, un kuri ārkārtējās situācijas radīto apstākļu dēļ nevar atgriezties darbā, jo darba devējs nenodarbina darbinieku vai iestājusies dīkstāve, vai persona nevar gūt ienākumus no saimnieciskās darbības.

Tas nozīmē, ka vecāku pabalsta izmaksas turpinājumu ārkārtas situācijas laikā ir tiesības saņemt, ja:

 • vecāku pabalsta izmaksas periods (datums līdz kuram piešķirts pabalsts) beidzas 2020.gada 12.martā vai vēlāk;
 • vecāku pabalsta saņēmējs ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais un negūst ienākumus;
 • saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju, personai nav piešķirts dīkstāves pabalsts.
Reklāma
Reklāma

Tā kā vecāku pabalsta izmaksa beigusies pirms 12.marta, tad nav tiesības saņemt vecāku pabalsta turpinājumu.

Krīzes periodā ir dažādi atbalsta mehānismi, tāpēc iesakām interesēties par iespējām saņemt dīkstāves pabalstu (https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19) .

Darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma man bija jāatgriežas 2020.gada 23. martā. Sakarā ar izveidojušo ārkārtas situāciju darbā uzrakstīju iesniegumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu līdz 1.jūlijam. Vai es varu prasīt vecāku pabalsta izmaksas pagarināšanu? Citus ienākumus šajā periodā negūstu.

Atrašanās bērna kopšanas vai bezalgas atvaļinājumā neietekmē tiesības uz vecāku pabalsta izmaksas turpinājumam.

Tiesības saņemt vecāku pabalsta izmaksas turpinājumu Jums būs, ja piešķirtā vecāku pabalsta izmaksas periods būs beidzies 2020.gada 12.martā vai vēlāk, bet ārkārtējās situācijas radīto apstākļu dēļ nav iespējams atgriezties darbā vai gūt ienākumus no saimnieciskās darbības.

Tiesības turpināt saņemt vecāku pabalstu būs arī tad, ja pēc datuma, kad beigusies vecāku pabalsta izmaksa, atradīsieties bērna kopšanas vai bezalgas atvaļinājumā.

Savukārt, ja termiņš, līdz kuram bija piešķirts vecāku pabalsts (bērna viena gada vai pusotra gada vecumam), būs iestājies līdz 2020.gada 12.martam, tad nav tiesību saņemt vecāku pabalsta izmaksas turpinājumu.
 

Par situāciju, ja pēc vecāku pabalsta saņemšanas pārtrauktas darba attiecības

Tikko manam bērnam apritēja pusotrs gads, bet darbā ar darba devēju ir parakstīta vienošanās par darba attiecību izbeigšanu. Vai arī es varu pieteikties pabalsta pagarinājumam sakarā ar valstī notiekošo situāciju, kad esmu palikusi bez darba?

Tiesības uz vecāku pabalsta izmaksas turpinājumu ir darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam, kurš valstī noteiktās ārkārtas situācijas dēļ nevar gūt ienākumus.

Ja darba attiecības ir pārtrauktas, tad nav tiesības saņemt vecāku pabalsta izmaksas turpinājumu. Tā kā, kopjot bērnu vecumā līdz pusotram gadam un saņemot vecāku vai bērna kopšanas pabalstu, persona tiek apdrošināta bezdarba gadījumam, tad Jums ir tiesības izmantot citu atbalsta iespēju – pieprasīt bezdarbnieka pabalstu.

Arī tiem vecāku pabalsta saņēmējiem, kuri pabalsta saņemšanas laikā ir zaudējuši darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu un turpinājuši saņemt vecāku pabalstu piešķirtajā apmērā, nav tiesības uz vecāku pabalsta turpinājumu pēc tam, kad beidzas piešķirtā vecāku pabalsta izmaksas termiņš.


Bērna kopšanas pabalsts

2020.gada 6.aprīlī bērnam izpildījās pusotrs gads. Līdz šim datumam saņēmu bērna kopšanas pabalstu 171 eiro mēnesī un vecāku pabalstu. Sakarā ar ārkārtas situāciju darbā nevarēšu atgriezties, plānoju pieprasīt vecāku pabalsta turpinājumu. Vai bērna kopšanas pabalstu turpināšu saņemt? 

Attiecība uz bērna kopšanas pabalsta apmēru nekas nav mainījies.

Pabalsta apmērs:

 • personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam – 171 eiro mēnesī;
 • personai, kura kopj bērnu vecumā no pusotra gada līdz 2 gadiem – 42,69 eiro mēnesī.
 • Tātad no 2020.gada 6.aprīļa varēsiet saņemt bērna kopšanas pabalstu 42,69 eiro mēnesī un pieprasīt vecāku pabalsta turpinājumu.


Par periodu, kurā saņemot vecāku pabalsta izmaksas turpinājumu, netiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Vai periods, kad tiek izmaksāts vecāku pabalsta turpinājums, ietekmē bezdarbnieka pabalsta aprēķinu, ja persona pēc bērna kopšanas atvaļinājuma būs spiesta pieteikties bezdarbniekos?

Kamēr tiek kopts bērns līdz pusotra gada vecumam un saņemts bērna kopšanas vai vecāku pabalsts, sociālās apdrošināšanas iemaksas par šo vecāku veic valsts, apdrošinot arī bezdarba gadījumam. Šis periods veido apdrošināšanas stāžu vecuma un invaliditātes pensijai, kā arī bezdarbnieka pabalstam.

! Bet, par personām, kuras saņem vecāku pabalsta turpinājumu, netiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Tas nozīmē, ka šajā periodā tās nav apdrošinātas bezdarba gadījumam, proti, šis laiks neveidos periodus, kas dos tiesības uz bezdarbnieka pabalstu.

Lai noteiktu tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, jāizpildās šādiem nosacījumiem:

 • piešķirts bezdarbnieka statuss;
 • kopējais apdrošināšanas (darba) stāžs ir ne mazāks par vienu gadu;
 • Latvijā ir veiktas vai bija jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.

Saistītie raksti