No 1.marta VID sāks gaidīt 2012.gada ienākumu deklarācijas

Valsts ieņēmumu dienests (VID) no 1.marta sāks gaidīt gada ienākumu deklarācijas par 2012.gadā gūtajiem ienākumiem.

Jebkura veida saimnieciskās darbības veicējiem jāatskaitās VID.

FOTO: Evita Knospiņa, http://www.lotart.lv

Jebkura veida saimnieciskās darbības veicējiem jāatskaitās VID.

 

Gada ienākumu deklarācijas par 2012.gadā gūtajiem ienākumiem saimnieciskās darbības veicējiem jāiesniedz VID no 2013.gada 1.marta līdz 3.jūnijam; brīvprātīgi - no 2013.gada 1.marta turpmāko trīs gadu laikā

 

Gada ienākumu deklarāciju par 2012.gadā gūto ienākumu VID jāsniedz no 2013.gada 1.marta. Individuālo uzņēmumu, arī zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, gada ienākumu deklarācijas VID ir jāiesniedz līdz 2013.gada 3.jūnijam, obligāti izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), bet fiziskās personas (arī saimnieciskās darbības veicēji) gada ienākumu deklarāciju VID var iesniegt gan papīra formātā, gan elektroniski.

 

VID atgādina, ka gada ienākumu deklarācijas par 2012.gadā gūtajiem ienākumiem ir obligāti jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

- veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības);

- guvuši ienākumus ārvalstīs, tostarp jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojamiem kuģiem;

- guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2012.gadā pārsniedza 2160 latus (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);

- guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no kapitāla, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā;

- guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā, no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

 

Aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis budžetā jāiemaksā līdz 2013.gada 17.jūnijam. Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 450 latus, to var iemaksāt budžetā trijās reizēs - līdz 2013.gada 17.jūnijam, 16.jūlijam un 16.augustam, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.

Reklāma
Reklāma

 

Savukārt tās fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem - apmaksātajiem izglītības un ārstniecības pakalpojumiem, iemaksām pensiju fondos, veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam - var iesniegt gada ienākumu deklarāciju kopā ar attaisnojuma dokumentiem (čekiem un kvītīm) no 2013.gada 1.marta visa 2013.gada laikā par iepriekšējiem trim gadiem.

 

Proti, 2013.gada laikā var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par 2010., 2011. un 2012.gadu (par 2012.gadu var iesniegt gada ienākumu deklarāciju un pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli no 2013.gada 1.marta līdz pat 2016.gada 16.jūnijam).

 

VID atgādina, ka attaisnotos izdevumus nevar piemērot tie iedzīvotāji, kuri 2012.gada laikā nav maksājuši iedzīvotāju ienākuma nodokli,  kā arī personas, kuras 2012.gadā bija tikai mikrouzņēmumu darbinieki, patentmaksas maksātāji, saimnieciskās darbības veicēji, kuri maksājuši fiksēto ienākuma nodokli un fiziskās personas, kuras maksājušas iedzīvotāju ienākuma nodokli tikai pēc samazinātās likmes.

 

VID vērš uzmanību - ja nodokļu maksātājs, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, vēlas saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, VID pēc iesniegtās deklarācijas pārbaudes veikšanas, pārmaksāto nodokli atmaksā trīs mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas. Tādējādi, pat, ja deklarācija par 2012.gada ienākumiem, lai saņemtu nodokļa pārmaksu, tiks iesniegta agrāk nekā 2013.gada 1.martā, trīs mēnešu periods, kura laikā VID ir jāatmaksā pārmaksātais nodoklis, tiks skaitīts no 2013.gada 1.marta.

 

Iedzīvotājus neskaidrību vai jautājumu gadījumā VID lūdz zvanīt uz informatīvo tālruni 1898.

 

Materiāls tapšanā izmantota VID interneta vietnē pieejamā informācija.