Kādus atvieglojumus var saņemt daudzbērnu ģimene?

„Cik saprotu, daudzbērnu ģimene skaitās jau no trim bērniem. Kādas priekšrocības mēs varam saņemt vai arī kas mums pienākas no valsts vai pašvaldības? Varbūt ir kādi atvieglojumi bērnudārzā, skolā?” jautā portāla mammam.lv/tetiem.lv lasītāja.

FOTO: Inga Akmentiņa-Smildziņa

Atbild Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta referente Baiba Abersone.

Viens no atbalsta veidiem daudzbērnu ģimenēm valstiskā līmenī ir noteikts ģimenes valsts pabalsts par katru apgādībā esošo bērnu. Diemžēl kopš 2009.gada 1.jūlijā spēkā stājušos likumu „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam” ģimenes valsts pabalsts līdz 2012.gada 31.decembrim par katru bērnu ir 8 LVL mēnesī, kā rezultātā vislielāko finansiālo ietekmi tas ir atstājis tieši uz daudzbērnu ģimeņu budžetiem. Līdzšinējā ģimenes finansiāla atbalsta politika, kas ir viens no nabadzības riska faktoriem, nodrošināja diferencētu atbalstu ģimenēm, atkarībā no bērnu skaita, kas ģimenēm sekmēja lielāku stabilitātes sajūtu un mazināja nabadzības riska indeksu, tomēr līdz ar šī diferencētā atbalsta pārtraukšanu, būtiski palielinājās nabadzības risks ģimenēs, kurās ir vairāk bērnu.

Reklāma
Reklāma


•    Viens no galvenajiem atbalsta veidiem valstiskā līmenī daudzbērnu ģimenēm ir iedzīvotāju ienākumu nodokļa atvieglojuma likme par apgādībā esošām personām. Pašlaik valstī noteiktā iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme par apgādībā esošām personām ir noteikta 26% no jebkādiem ienākumiem, kas noteikti normatīvajā aktā.
•    Vienlaikus arī Darba likuma 151.panta pirmās daļas pirmajā punktā teikts, ka ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu piešķir darbiniekiem, kuriem ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam un kopumā tiek piešķirtas trīs darba dienas. Savukārt likuma „Par valsts pensijām” 11.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem un kuras aprūpējušas līdz astoņu gadu vecuma sasniegšanai piecus vai vairāk bērnus, ir tiesības pieprasīt vecuma pensiju piecus gadus pirms šā panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanas, vienlaikus paredzot atrunu, ka šādu tiesību nav personām, kurām atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības.
•    Tāpat pašlaik Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumu Nr.166 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” (ar pilnu tekstu varat iepazīties bezmaksas portālā www.likumi.lv) apakšnodaļas „5.1 1. Apmācības programmas pieaugušo iesaistei mūžizglītībā” 135.53.apakšpunkts nosaka, ka tiesības saņemt apmācībai paredzēto finanšu līdzekļu atmaksu pilnā apmērā, bet nepārsniedzot šo noteikumu 135.13punktā noteikto apmācību kupona pilno vērtību, ir personai, kurai ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem. Tas nozīmē, ka attiecībā uz daudzbērnu ģimeņu vecāku tālāk izglītību valsts pilnībā apmaksā apmācību izmaksas, kas tādā veidā neietekmē ģimenes budžetu, un ļauj personai saņemt apmācību, kas nodrošina iespēju ātrāk atgriezties darba tirgū.
•    Pašlaik pēc daudzbērnu ģimenes definīcijas ieviešanas Bērnu tiesību aizsardzības likumā daudzas pašvaldības savos iekšējos normatīvajos aktos ir paredzējušas dažāda veida atbalstu daudzbērnu ģimenēm. Piemēram, Rīgā, kur pēc Valsts sociālās apdrošināšanas datiem 2009.gada augustā daudzbērnu ģimenēs tiek audzināti 9 662 bērni, sabiedriskajā transportā ir paredzēti braukšanas maksas atvieglojumi.