Vai skolas pasākumu fotografēšana ir bērnu tiesību pārkāpums?

Pirms laika aktualizēju jautājumu, vai vecāki ģimenes albumam drīkst fotografēt skolas pasākumos savas atvases arī tad, ja tajās ietrāpās citi bērni, piemēram, kopā dziedot vai spēlējot teātri. Datu valsts inspekcijas atzinums - ikviens vecāks drīkst fotografēt skolas pasākumus.  

FOTO: Shutterstock.com

VBTAI kompetencē neietilpst fizisko personu datu aizsardzības uzraudzības funkcijas veikšana vai konsultāciju sniegšana saistībā ar datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu piemērošanu. Lūgums vadīties no Datu valsts inspekcijas konsultācijām.

Tomēr miera nav. Ir vecāki, kas joprojām uzskata (un ir pārliecināti, ka Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) ir tādās pašās domās), ka pasākumu fotografēšana ir pretrunā ar citu bērnu tiesībām uz privātumu un nevienam neesot tiesības bez klasesbiedru vecāku piekrišanas veikt filmēšanu vai fotografēšanu. 

 

Tādēļ vērsos ar jautājumu pie VBTAI ekspertiem, vaicājot, kāds ir viņu ieskats šajā jautājumā. Īsā atbilde - lūgums vadīties no Datu valsts inspekcijas konsultācijām.

Datu valsts inspekcijas atbildi var lasīt rakstā "Vecāki skolas pasākumos DRĪKST fotografēt savus bērnus arī tad, ja attēlā redzami citi bērni"

 

Un šeit iekopēju pilno atbildi, kurā arī skaidrots, kādi jautājumi ir VBTAI kompetencē. 

"Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2018.gada 26.novembrī saņēma Jūsu elektronisko vēstuli, kurā lūdzat sniegt viedokli par bērnu fotografēšanu privātām albumam, papildus norādot, ka esat lūgusi Datu valsts inspekcijas viedokli minētajā jautājumā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumu Nr.898 “Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums” 1.punktu, VBTAI ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības jomā. Saskaņā ar minēto Ministru kabineta noteikumu 2.punktu, VBTAI noteiktas funkcijas uzraudzīt un kontrolēt Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu, īstenot bāriņtiesu darba uzraudzību un metodisko palīdzību (izņemot uzdevumus, kas noteikti Bāriņtiesu likuma VII un VIII nodaļā), analizēt situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā, nodrošināt uzticības tālruņa darbību bērnu tiesību aizsardzības jomā, sniegt valsts un pašvaldību iestādēm un citām institūcijām ieteikumus bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai un pilnveidošanai, sadarboties ar valsts un pašvaldību iestāžu amatpersonām, kā arī nevalstiskajām organizācijām bērnu tiesību aizsardzības jomā, īstenot audžuģimeņu atbalsta pasākumus, kā arī atbilstoši inspekcijas kompetencei veikt citas funkcijas, kas noteiktas attiecīgo jomu regulējošajos normatīvajos aktos. To ņemot vērā, VBTAI kompetencē neietilpst fizisko personu datu aizsardzības uzraudzības funkcijas veikšana vai konsultāciju sniegšana saistībā ar datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu piemērošanu.

 

Reklāma
Reklāma

VBTAI norāda, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) preambulas pirmo punktu, fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu aizsardzību ir pamattiesības. Papildus tam, saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas preambulas 38.pantu, bērniem pienākas īpaša personas datu aizsardzība.

 

Ņemot vērā, ka Jūsu lūgums ir saistīts ar datu aizsardzību, par kuras uzraudzību kompetentā iestāde, saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumu Nr.1415 “Datu valsts inspekcijas nolikums” 2.punktu, ir Datu valsts inspekcija, VBTAI, attiecībā uz datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu piemērošanu un normu tulkošanu, lūdz vadīties no Datu valsts inspekcijas konsultācijām."

 

 

Es pilnībā piekrītu, ka skolas pasākumi ir jābauda. Taču, šķirstot savu skolas laika albumu, saprotu, ka gribu, lai tāds ir arī manam bērnam.