Vai ir jāmaksā uzturlīdzekļi, ja bērns sasniedzis pilngadību

Labdien! Vai uzturlīdzekļus var turpināt saņemt, ja jaunietei ir 19 gadi un viņa ir iestājusies augstskolā?
Minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kuru bērnam nodrošināt ir pienākums katram no vecākiem neatkarīgi no viņa spējām uzturēt bērnu un mantas stāvokļa, nosaka Ministru kabinets, ņemot vērā valstī noteikto minimālo mēnešalgu un bērna vecumu.

FOTO: Shutterstock.com

Minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kuru bērnam nodrošināt ir pienākums katram no vecākiem neatkarīgi no viņa spējām uzturēt bērnu un mantas stāvokļa, nosaka Ministru kabinets, ņemot vērā valstī noteikto minimālo mēnešalgu un bērna vecumu.

Atbild juriste Olga Petrovska. 

 

Saskaņā ar Civillikuma 179. pantu “vecāku pienākums ir samērā ar viņu spējām un mantas stāvokli uzturēt bērnu. Šis pienākums gulstas uz tēvu un māti līdz laikam, kad bērns pats var sevi apgādāt. Strīdus par uzturlīdzekļiem bērnam izšķir tiesa.

Pienākums gādāt par bērna uzturēšanu neizbeidzas, ja bērns ir šķirts no ģimenes vai nedzīvo kopā ar vienu no vecākiem vai abiem vecākiem.
 

Ja bērnam ir pašam sava manta, bet vecākiem tās nepietiek bērnam nepieciešamo uzturēšanas izdevumu segšanai, šos izdevumus var segt no bērna mantas ienākumiem; ja šo ienākumu nepietiek, var izlietot daļu no bērna mantas, bet vienīgi ar bāriņtiesas atļauju.


Ja vecāku nav vai viņi nespēj uzturēt bērnu, šis pienākums līdzīgās daļās gulstas uz vecvecākiem. Ja vecvecāku mantas stāvoklis ir nevienlīdzīgs, tiesa var noteikt viņiem uzturēšanas pienākumu samērā ar katra mantas stāvokli.

 

Reklāma
Reklāma

Civillikums nav noteicis konkrētu vecumu, līdz kuram vecumam bērna vecākiem ir pienākums uzturēt bērnu.


Minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kuru bērnam nodrošināt ir pienākums katram no vecākiem neatkarīgi no viņa spējām uzturēt bērnu un mantas stāvokļa, nosaka Ministru kabinets, ņemot vērā valstī noteikto minimālo mēnešalgu un bērna vecumu.
 

Tiesa pēc prasītāja lūguma nekavējoties pieņem lēmumu par to, kādā apmērā atbildētājam pagaidām, līdz strīda izšķiršanai, jāsedz bērna uzturēšanas izdevumi. Bērna pagaidu uzturlīdzekļu apmērs nevar būt mazāks par Ministru kabineta noteikto minimālo bērna uzturlīdzekļu apmēru”.


Civillikums nav noteicis konkrētu vecumu, līdz kuram vecumam bērna vecākiem ir pienākums uzturēt bērnu. Praksē ir pieņemts, ka bērns, kas mācās un nav vecāks par 24 gadiem, un nesaņem darba algu, nav spējīgs sevi apgādāt. Ja jauniete ir sasniegusi pilngadību un ir iestājusies augstskolā, un nestrādā algotu darbu, tad vecākiem ir pienākums viņu apgādāt.

 

Ja jauniete saņem uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas, tad saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 3. pantu ar fonda līdzekļiem tiek nodrošināti bērni līdz pilngadības sasniegšanai, kā arī personas pēc pilngadības sasniegšanas, ja tās turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecuma sasniegšanai.

Saistītie raksti