Deviņi jautājumi juristei par šķiršanos un alimentiem

Ja pirms pāris gadiem šķiršanās jautājums materiālā ziņā bija salīdzinoši nesāpīgs, jo valsts nodeva bija vien pārdesmit latu, kā arī bērnu pabalsti bija krietni lielāki, tad tagad šis process problēmas sagādā ne vienai vien ģimenei. Kā „piedzīt” alimentus? Kā „sadalīt” bērnu? Tie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem atbild zvērināta advokāta palīdze Inese Cinīte.

FOTO: Aleksandrs Ivanovs

Es nesen dzirdēju, ja abiem laulātajiem nav pretenziju vienam pret otru un ir arī vienošanās par bērniem, tad būs iespējams laulību izšķirt dzimtsarakstu nodaļā, samaksājot valsts nodevu 25,00 Ls. Vai tā ir taisnība?
Pagaidām vienīgā iestāde, kas izskata laulības šķiršanas lietas, ir tiesa un valsts nodeva par laulības šķiršanas pieteikuma izskatīšanu ir Ls 100,00, tomēr ir aicinājumi atslogot valsts tiesu darbu no šādu lietu kategoriju izskatīšanas, bet, kad šādi grozījumi stāsies spēkā un vai tādi tiks pieņemti, pagaidām nav zināms.

Vai man, vienai audzinot dēliņu, tiešām ir jāmaksā tie Ls 100,00, lai izšķirtos? Vai nav kaut kādi atvieglojumi?
Atbilstoši Civilprocesa likumam, Jūs variet lūgt tiesu atbrīvot no valsts nodevas pilnīgi vai daļēji, ievērojot Jūsu mantisko stāvokli, vai arī lūgt atlikt vai sadalīt valsts nodevu.

Esmu šķīrusies ar bērna tēvu, man grūtniecības 3 mēnesis. Bērna tēvs taisās braukt strādāt uz ārzemēm un īpaši bērnu atdzīt negrib, kā man vēlāk noformēt bērna dzimšanas apliecību? Kā ierakstīt, ka bērna tēva vārdu dzimšanas apliecībā, ja viņš nebūs Latvijā un atbraukt atsakās?
Ja bērns piedzims līdz 306.dienai pēc laulības šķiršanas, par bērna tēvu dzimšanas reģistrā tiks norādīts Jūsu šķirtais vīrs. Ja bērns piedzims 307. dienā pēc laulības šķiršanas, tad, lai par bērna tēvu reģistrētu Jūsu šķirto vīru, būs nepieciešama vīra rakstiska piekrišana vai gadījumā, ja viņš atsakās sniegt piekrišanu, tad sniedzama prasība tiesā.

Mana laulība tiks šķirta maijā, bet bērniņš nāks pasaulē oktobrī no cita vīrieša. Dzirdēju, ka bērniņam dzimšanas apliecībā tēvs būs rakstīts mans iepriekšējais vīrs, cik ilgi būs vajadzīgs laiks, lai bērniņu reģistrētu uz īstā tēva vārdu un vai līdz tam brīdim ir iespēja vispār nereģistrēt bērniņu, jo nevēlos, lai būtu rakstīts tēvs, kurš reāli nav tēvs.
Atbildot uz jautājumu, viennozīmīgi jāatbild, ka bērniņš pēc dzimšanas ir jāreģistrē, pretējā gadījumā bērna dzimšanas reģistrāciju var veikt bāriņtiesa. Tostarp arī, nereģistrējot bērnu, Jums nebūs iespēja saņemt valsts un/vai pašvaldības pabalstus. Civillikums nosaka, ka par tēvu bērnam, kurš piedzimis sievietei laulības laikā vai ne vēlāk kā 306.dienā pēc tam, kad laulība izbeigusies ar vīra nāvi, laulības šķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu, uzskatāms bērna mātes vīrs (paternitātes pieņēmums), tāpat nav iespējams paredzēt, ka tieši maijā tiks šķirta Jūsu laulība, jo mēdz gadīties, ka lietas izskatīšanu par laulības šķiršanu tiesa var atlikt kādu iemeslu dēļ. Taču jāmin, ka paternitātes pieņēmumu mātei un bērna tēvam, kas par tādu ierakstīts dzimšanas reģistrā, ir iespējams apstrīdēt tiesā. Diemžēl nav iespējams prognozēt, cik ilgā laikā tiesa izskatīs prasību par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu, bet tā, kā prasījums skar bērna intereses, šādas lietas tiek skatītas prioritārā kārtībā.

Es vēlētos, lai bērna tēvs maksā alimentus, bet nezinu, ar ko lai īsti sākt. Kur jāvēršas ar iesniegumu – tiesā vai kur citur? Dzimšanas apliecībā bērna tēvs ir ierakstīts, kādi dokumenti būs vēl vajadzīgi, ja bērns un es esam deklarēti vienā vietā, bet faktiski dzīvojam?
Lai sastādītu prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu, nepieciešami dokumenti, kas pierāda Jūsu ienākumus, izdevumu apmērs, kas nepieciešams bērna uzturam. Prasības pieteikumu var sastādīt pati persona vai arī var vērsties pie zvērināta advokāta. Dokumenti un prasības pieteikums, kurā ir izteikts Jūsu prasījums iesniedzams rajona (pilsētas) tiesā pēc Jūsu deklarētās dzīvesvietas. Prasībās par uzturlīdzekļiem, prasītāji ir atbrīvoti no valsts nodevas nomaksas valsts ienākumos.

Vai es varu pieprasīt no bērna tēva alimentus, ja bērns ir uz mana uzvārda, kopā nedzīvojam?
Ja bērna dzimšanas apliecībā bērna tēvs ir ierakstīts, tad Jūs variet prasīt uzturlīdzekļus no viņa, neskatoties, ka bērnam un tēvam ir dažādi uzvārdi. Ja bērna tēvs nav ierakstīts dzimšanas apliecībā, tad Jums jāvēršas tiesā ar prasību par paternitātes noteikšanu.

Mēs ar bērna tēvu nedzīvojam kopā jau gandrīz 4 gadus. Un šo visu laiku viņš par meitu nav licies ne zinis. Zinu, ka viņam var atņemt aizbildniecības tiesības uz viņu. Meitai ir viņa uzvārds. Gribētu arī to nomainīt. Sakiet, ar ko man būtu jāsāk un kas man būtu vajadzīgs, lai atņemtu viņam aizbildniecības tiesības un nomainītu meitai uzvārdu?
Ja vēlaties meitai nomainīt uzvārdu un bērna tēvs tam nepiekrīt, tad nepieciešams vērsties bāriņtiesā, kura lems jautājumu par uzvārda maiņu, kā arī izvērtēs vai uzvārda maiņa ir bērna interesēs, tā kā atbilstoši Bāriņtiesu likumam bāriņtiesa ir iestāde, kas lemj par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties. Ja bērna tēvs nepiedalās bērna aprūpē, tad iespējams sniegt prasības pieteikumu par aizgādības tiesību atņemšanu.

Esmu ar draugu izšķīrusies, bet mums ir kopīga meitiņa (4 gadi). Ir sanācis tā, ka draugs man draud, ka atņems man meitu. Pati strādāju. Vai man ir kāds pamats uztraukumam, ka tā tas varētu arī notikt?
Civillikums nosaka, ka vecākam var atņemt aizgādības tiesības, ja vecāks ar bērnu apietas sevišķi slikti, vecāks nerūpējas par bērnu vai nenodrošina bērna uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību, vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai. Tiesa, neatņemot aizgādības tiesības, var arī brīdināt vecākus un uzlikt viņiem par pienākumu izpildīt noteiktas darbības bērna apdraudējuma novēršanai. Tātad, lai varētu atņemt aizgādības tiesības, ir nepieciešams, lai aizgādības tiesību atņemšana vienam vecākam, būtu bērna interesēs. No izklāstītās informācijas nav iespējams pateikt, ka otram bērna vecākam būtu pamats prasīt aizgādības tiesību atņemšanu bērna mātei.

Vai ir iespējams saņemt kādu pabalstu bērnam no bērna tēva puses, ja esam laulājušies, bet nedzīvojam kopā? Vai tomēr vispirms būtu jāšķir laulība, un tikai tad iespējams saņemt bērna pabalstu?
Likums paredz, ka uzturlīdzekļus bērna uzturam var prasīt arī laulātais, kurš vēl joprojām dzīvo kopā ar savu dzīvesbiedru. Lai izvairītos no vairākām tiesvedībām, ieteiktu apvienot gan laulības šķiršanas prasību, gan uzturlīdzekļu prasību, nevis sākotnēji prasīt tikai uzturlīdzekļus bērna uzturam un vēlāk celt prasību par laulības šķiršanu.

 


Diemžēl šķiršanās nereti sev līdzi nes sāpes, rūgtumu un aizvainojumu. Tāpēc mēs, portāls mammam.lv/tetiem.lv, aicinām šajā brīdī īpaši domāt par bērniem, jo arī viņiem vecāku šķiršanās ir liels pārdzīvojums. Nepadariet bērnus par „situācijas ķīlniekiem” un nesakiet par otru vecāku sliktas lietas!
Par šķiršanos izlasi arī

Reklāma
Reklāma

Šķiršanās, bet kur bērni!?
Kā bērnus ietekmē vecāku šķiršanās?
Katra šķiršanās ir maza nāve

Īsti puikas neraud? Arī, ja šķiras vecāki!?