Paternitātes pabalsts un atvaļinājums tētim

Lai jaunais tēvs varētu izbaudīt prieku, ka mājās viņu gaida mazulis un tajā pašā laikā neciestu ģimenes budžets, bērna tēvam ir tiesības pieprasīt atvaļinājumu 10 kalendāra dienu apmērā, ko apmaksā valsts. Atvaļinājumam jāsākas divu mēnešu laikā pē mazuļa dzimšanas.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Būtiska nianse: pabalstu var pieprasīt sociāli apdrošināts tēvs divu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas. Tas nozīmē, ka tam jāsākas vismaz vienu dienu pirms bērns sasniedzis divu mēnešu vecuma (vēlam 3-5 dienas), taču beigties tas var arī pēc bērna divu mēnešu dzimšanas dienas. Savukārt pieteikties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, lai saņemtu pabalstu par šo atvaļinājumu var 12 mēnešu laikā no pirmās atvaļinājuma dienas. Taču jāatceras, ka nevar vienlaikus saņemt darba algu un šo pabalstu.
Ja ģimenē iedzimuši dvīņi vaui trīņi, tad 10 dienu atvaļinājums pienākas par katru no bērniem, taču speķā ir tie paši noteikumi – atvaļinājumam jāsākas divu mēnešu laikā pēc bērnu piedzimšanas un to nedrīkst izmantot ar pārtraukumiem.

Dokumentu iesniegšana paternitātes pabalstam
Dokumentus pabalsta piešķiršanai varat iesniegt jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā.
Pabalsts jāpieprasa 12 mēnešu laikā no pirmās atvaļinājuma dienas, kas Jums piešķirts sakarā ar bērna piedzimšanu.
Dokumenti vai to kopijas, kas ir jāiesniedz:
    * iesniegums pabalsta piešķiršanai;
    * darba devēja apstiprinājums par Jūsu atrašanos atvaļinājumā sakarā ar bērna piedzimšanu;
    * bērna dzimšanas apliecība, kurā Jūs esat ierakstīts kā bērna tēvs.
Pieprasot pabalstu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Pabalsta apmērs
Pabalstu piešķir 100 % apmērā no Jūsu vidējās iemaksu algas.
Ja atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu sākas 2010.gada 1.janvārī vai vēlāk, darba ņēmējam vidējo apdrošināšanas iemaksu algu paternitātes pabalstam aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu.
Pašnodarbinātajam vidējā iemaksu alga paternitātes pabalstam tiek aprēķināta par 12 mēnešu periodu, kas beidzas vienu ceturksni pirms tā ceturkšņa, kurā sākas atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu.

Pabalsta saņemšana

Pabalstu pārskaita Jūsu kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, ko būsiet norādījis savā iesniegumā.

Ja atvaļinājums bērna tēvam sakarā ar bērna piedzimšanu sākas 2010.gada 3.novembrī vai vēlāk, paternitātes pabalstu piešķir 80% apmērā no vidējās iemaksu algas un izmaksā sekojoši:
    * ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā ir līdz 11,51 latam (ieskaitot) - piešķirtajā apmērā;
    * ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā pārsniedz 11,51 latu – par vienu kalendāra dienu izmaksā 11,51 latu un 50 procentus no piešķirtā pabalsta summas, kas vienā kalendāra dienā pārsniedz 11,51 latu. Piemērs: ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendārā dienā ir 15,51 lats, tas nozīmē, ka pārsniegti 4 lati, 50% no šīs summas ir 2 lati, kas tiek pieskaitīti 11,51 latam, kopā pabalsta apjoms par vienu kalendāro dienu ir 13,51 lats;
    * bērna tēvam, kuram atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu ir sācies līdz 2010.gada 2.novembrim un nepārtraukti turpinās pēc 2010.gada 3.novembra, paternitātes pabalstu izmaksā likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 10.3 pantā noteiktajā apmērā.

Konsultēja Silvija Berga, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Daugavpils nodaļas pabalstu daļas vadītāja

Reklāma
Reklāma