Kā Rīgā saņemt palīdzību: 17 sociālo pabalstu veidi visām dzīves situācijām

Ja ir grūti, bet nav kam lūgt palīdzību, galvaspilsētas pašvaldība sniegs palīdzību. Rīgas dome piedāvā 17 veidu pabalstus – gan vienreizējus, gan ikmēneša, visdažādāko sarežģītu dzīves situāciju gadījumos. Palīdzība tiek sniegta tikai tiem rīdziniekiem, kuri savā dzīvesvietā Rīgā deklarējušies pēdējo 12 mēnešu laikā pirms vēršanās pēc palīdzības. Katru gadījumu Rīgas Sociālais dienests izskata individuāli, ņemot vērā likumus un noteikumus.

FOTO: Shutterstock.com

Ja palīdzība nepieciešama, meklē to!

Vienreizējie pabalsti
Vienreizēju palīdzību galvaspilsētas iedzīvotāji var saņemt visdažādākajās situācijās – ne tikai bēdās, bet arī priekos. Piemēram, piedzimstot bērnam, pabalsts ir 150 eiro. Cits līksms gadījums – simts un vairāk gadu jubileja: Rīgas dome jubilāram svētkos arī dāvina 150 eiro. Turklāt jāatzīmē, ka šo pabalstu jubilārs varēs saņemt arī katrā nākamajā dzimšanas dienā. Laimīgo vecāku un jubilāru materiālajam stāvoklim nav nozīmes.

Taču lielākā daļa pabalstu paredzēti tiem, kuriem pašlaik klājas īpaši smagi.

Rīgas dome apmaksā gan invalīdu mājokļa pielāgošanu īpašām vajadzībām (atkarībā no reālajām izmaksām līdz pat 2134,31 eiro), gan arī pacēlāja ierīkošanu kāpņu telpā (līdz 5165 eiro).
Bāreņiem, kas sasnieguši pilngadību, dome palīdz sākt patstāvīgas dzīves gaitas. Šiem jauniešiem pienākas dzīvokļa pabalsts vai iespēja reģistrēties rindā pašvaldības dzīvokļa saņemšanai.
Rīgas dome piešķir vienreizēju pabalstu arī tiem rīdziniekiem, kas nonākuši ārkārtas situācijā, zaudējot savu īpašumu ugunsgrēkā vai plūdos, un citās ārkārtas situācijās. Šī pabalsta lielumu nosaka sociālais darbinieks, rūpīgi iepazīstoties ar visiem nelaimes apstākļiem.
Materiālu palīdzību pašvaldība sniedz arī mirušo tuviniekiem bēru gadījumos neatkarīgi no pabalsta saņēmēja rocības. Lai saņemtu šo pabalstu, atcerieties – jums Rīgas Sociālajā dienestā jāiesniedz visi dokumenti, kas apliecina jūsu izdevumus 3 mēnešu laikā . Vienreizējo apbedīšanas pabalstu galvaspilsētas pašvaldība piešķir līdz  426,86 eiro apmērā. Pabalsta apmēru samazina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta summa.

 

Citi pabalstu veidi rīdziniekiem
Izmantojot šos pabalstus, ir vieglāk samaksāt komunālos rēķinus, audzināt audžubērnus, rūpēties par senioriem, invalīdiem vai vienkārši izdzīvot. Minam populārākos no tiem.

Garantētā minimālā ienākuma jeb GMI pabalsts
Valdība ir noteikusi, ka ikvienam Latvijas iedzīvotājam pienākas garantētais minimālais ienākums (GMI) 49,80 eiro mēnesī vienai personai. Vienalga, pieaugušais vai bērns, strādājošais vai pensionārs, ar vai bez invaliditātes, šo pabalstu valsts visiem piemēro vienādā apmērā. Savukārt Rīgas dome uzskata, ka šāds izlīdzinošais princips ir netaisnīgs. Tādēļ rīdziniekiem piemēro šādas GMI likmes:

 • pensionāriem, invalīdiem – 128,06 eiro;
 • pilngadīgiem, darbspējīgiem cilvēkiem – 56,91 eiro;
 • bērniem – 64,03 eiro.

Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai piešķir tiem galvaspilsētas iedzīvotājiem, kuri atbilst trūcīgas ģimenes vai personas statusam, un kuru ienākumi ir zemāki par GMI līmeni. Noskaidrot, vai jūs atbilstat šim statusam, iespējams Rīgas Sociālajā dienestā. 

Dzīvokļa pabalsts
Dzīvokļa pabalstu var saņemt dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu samaksai. Pretendēt uz šo pabalstu varat, ja pēc dzīvokļa, gāzes un elektrības rēķinu samaksāšanas jūsu rīcībā ir mazāka summa, nekā jums garantētais minimālais ienākums. Lūdzu, ielāgojiet, ka rēķini par kabeļtelevīziju un internetu pabalsta aprēķinā netiek ņemti vērā.

Svarīgi atcerēties, ka izdevumiem minētajos rēķinos jāatbilst Rīgas Sociālā dienesta izstrādātajiem normatīviem. Tāpēc, lai noteiktu, vai jūs saņemsiet šo atbalstu, ir jāvēršas pie sociālā darba speciālista. Viņš veiks visus vajadzīgos aprēķinus, ņemot vērā šādus apstākļus:

 • vai dzīvoklis pieder jums vai arī jūs to īrējat;
 • kāds ir paredzētais gāzes, ūdens un elektrības patēriņš vienam cilvēkam;
 • apkures veids – centrālapkure vai jāsagādā malka vai ogles;
 • vai jums nepieder vēl kāds papildu īpašums, kā arī vai ir ievēroti pārējie Rīgas domes  saistošo noteikumu  Nr 202. „ Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā" nosacījumi.  

Ja esat vientuļš cilvēks, lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, jūsu vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nedrīkst pārsniegt vidēji 355,72 eiro mēnesī. Savukārt, ja dzīvojat ģimenē, kurā ir divi vai vairāk cilvēku, pabalsta apmēra griesti nepārsniegs 284,57 eiro vidēji katram ģimenes loceklim mēnesī.

Pabalsts izglītības ieguves atbalstam
Pabalsts pienākas tām ģimenēm ar bērniem, kurās katra ģimenes locekļa mēneša vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 192,09 eiro, kuri deklarējušies Rīgā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas un dzīvo iesniegumā norādītājā adresē.

35,57 eiro lielu pabalstu saņem jaunie rīdzinieki, kuri mācās vispārizglītojošā vai profesionālās izglītības iestādē un nav sasnieguši 20 gadu vecumu. Sociālās korekcijas klašu audzēkņiem pabalstu piešķir bez vecuma ierobežojuma. Atcerieties, ka iesniegumu par šo pabalstu pieņem tikai no 1. jūnija līdz 31. oktobrim.

Bezmaksas ēdināšana bērnudārzos
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2016. lēmumu Nr. 4640 “Par izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība” no Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk –Pašvaldība) budžeta līdzekļiem ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas tiks segtas izglītojamiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās Pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu un atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

 • izglītojamā ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;
 • ģimenes aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā izglītojamais, izglītojamā brāļi, māsas, pusmāsas, pusbrāļi, audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (arī pilngadību sasniegušie, ja tie apgūst vidējo izglītību), kas kopā ar vismaz vienu vecāku vai likumisko pārstāvi ir deklarēti vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Pabalsti veselības aprūpei
Ja esat pensionārs, kas saņem vecuma vai invaliditātes pensiju, vai saņemat valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, jums papildus pienākas šādi pašvaldības sniegtie pabalst:

 • pensionāri/invalīdi var saņemt pacienta iemaksu segšana līdz 71,14 eiro gadā;
 • kompensējamo zāļu un medicīnisko līdzekļu daļēja samaksa atbilstoši faktiskajiem izdevumiem;
 • inkontinences līdzekļu (urīna un fekāliju nesaturēšana) un/vai urīnceļu katetru iegāde tiem, kam slimības dēļ šie palīglīdzekļi jālieto un tie nepienākas kā kompensētie medicīniskie līdzekļi – pensionāriem/invalīdiem līdz 341,49 eiro gadā.

Minētos pabalstus iespējams saņemt, ja esat deklarējies Rīgā ne vēlāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta lūguma, dzīvojat iesniegumā norādītajā adresē un jūsu vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 192,09 eiro mēnesī katram ģimenes loceklim vai 234,77 eiro mēnesī tad, ja dzīvojat viens un saņemat vecuma vai invaliditātes pensiju. Ieņēmumus ņem vērā pēc nodokļu nomaksas.

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem ar pārvietošanās grūtībām
Pabalstu līdz 284,57 eiro gadā varat saņemt, ja jums noteiktās invaliditātes dēļ nevarat pārvietoties ar sabiedrisko transportu.
Transporta pakalpojums hroniskas nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze ir līdz 71,14 eiro mēnesī.
Šos pabalstus piešķir, neatkarīgi no jūsu materiālā stāvokļa. Svarīgi, lai jūs savu dzīvesvietu būtu deklarējis Rīgā.

Bezmaksas pusdienas
Ar 2016. gada 1. janvāri skolēniem no ģimenēm, kurām piešķirts maznodrošināto vai trūcīgo statuss, ir tiesības uz bezmaksas pusdienām (Mantisks pabalsts - pašvaldības apmaksātas pusdienas izglītojamiem). Nosacījums – skolēniem jābūt deklarētiem Rīgā. Rīgas pašvaldības apmaksātās pusdienas var saņemt 10.–12. klašu skolēni, kuri apgūst vispārējo pamatizglītības programmu vai vispārējo vidējo izglītību pašvaldības mācību iestādē. Pakalpojums tiek nodrošināts ar skolēna e-talona palīdzību.

Reklāma
Reklāma

Aprūpes pakalpojumi dzīvesvietā

Ja slimības, vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevarat pats sevi pienācīgi aprūpēt, tomēr vēlaties palikt savā ierastajā vidē, Rīgas dome piedāvā pabalstu par aprūpes pakalpojumiem jūsu dzīvesvietā. Pabalsta lielumu sociālā darba speciālists noteiks katram klientam individuāli, novērtējot personas funkcionālās spējas, tā nosakot aprūpes līmeni.

Ir iespēja saņemt šādus aprūpes dzīvesvietā pakalpojumus:

 • aprūpes mājās pakalpojums pakalpojuma sniedzēja pakalpojuma veidā ;
 • aprūpes mājās pakalpojums materiālā atbalsta veidā;
 • pavadoņa - asistenta pakalpojumu ;
 • pakalpojums „drošības poga";
 • silto pusdienu piegāde mājās.

*Pilngadīgām personām, t.sk., pensijas vecuma personām, personām ar invaliditāti, bezdarbniekiem, ir iespēja bez maksas saņemt dienas centra (turpmāk - DC).

DC personai ir iespēja attīstīt sociālās prasmes, izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku. DC palīdz cilvēkiem veidot sociālos kontaktus, gūt atbalstu, mudina iesaistīties dažādās individuālās, grupas un kopienas aktivitātēs. Klienti lielā mērā ir paši aicināti veidot DC aktivitāšu saturu, piedalās to organizēšanā un apzina citus, kam ir nepieciešams sociāls atbalsts. Iespēja piedalīties DC aktivitātēs ir jebkurai pilngadīgai personai, bet īpaši aicināti ir tuvākajā kopienā dzīvojošie iedzīvotāji.
Rīgas pilsētā darbojas vairāki specializēti dienas aprūpes centri personām ar demenci.

Ja pakalpojumu apjoms, ko nodrošina personas dzīvesvietā (aprūpe mājās) vai iespējami tuvu tai (dienas aprūpes centrs) nav pietiekams, pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti ir iespējams saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāta) pakalpojumu.

Represētajām personām un audžuģimenēm
Reizi gadā galvaspilsētas pašvaldība izmaksā 100 eiro lielu pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem – valsts pensiju saņēmējiem, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu.

Daudzi Rīgas domes piešķirtie pabalsti paredzēti audžuģimenēm, kurās tiek nodrošināta aprūpe bez vecāku gādības palikušiem bērniem, bāreņiem, dzīvojošiem internātos, cilvēkiem, kuri uzņēmušies aizbildņa vai aizgādņa pienākumus.

Pabalsts aizbildnim par otro un katru nākamo aizbildnībā esošu bērnu – 54,07 eiro mēnesī. Bet aizgādņiem, kurus Rīgas Bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni:

EUR 28.46 mēnesī, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona nedzīvo specializētajā SAC vai ārstniecības iestādē;
EUR 14.23 mēnesī, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona dzīvo specializētajā SAC vai ārstniecības iestādē.
Personai ar invaliditāti:

 • kurai ir apgrūtināta pārvietošanās un kura nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, ir iespēja saņemt transporta pakalpojumu samaksu (284.57 EUR) gadā;
 • kura pārvietojas riteņkrēslā un atbilstoši personas īpašajām vajadzībām nepieciešams pielāgot mājokli, ir iespēja saņemt pabalstu mājokļa pielāgošanai (līdz 2134.31 EUR);
 • kura pārvietojas riteņkrēslā un atbilstoši personas īpašajām vajadzībām nepieciešams nodrošināt vides pieejamību kāpņu telpā, ir iespēja kāpņu telpā uzstādīt pacēlāju (līdz 5165 EUR);
 • kurai ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību (darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras pilngadīga persona vai bērns ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadiem funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi), ir iespēja saņemt no valsts budžeta finansēto asistenta pakalpojumu.

Personai ar garīga rakstura traucējumiem ir iespēja saņemt:

 • dienas aprūpes centra pakalpojumu, kurā tiek piedāvātas sociālo prasmju attīstīšanas, izglītošanas un brīvā laika pavadīšanas iespējas;
 • specializētās darbnīcas pakalpojumu - persona var apgūt galdniecības, šūšanas, veļas mazgāšanas un citas iemaņas un prasmes;
 • grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu - pastāvīgas uzturēšanās mītne, kurā personas ar garīga rakstura traucējumiem profesionāļu vadībā realizē savas patstāvīgās dzīves iemaņas.

Krīzes situācijās 
Ja personai bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušai personai nepieciešama īslaicīgās uzturēšanās mītne, persona var vērsties Rīgas patversmē/naktspatversmēs. Minētās personas var saņemt arī sociālā rehabilitācijas centra pakalpojumu bezpajumtniekiem, kā arī dienas centra pakalpojumu. Mobilā brigāde ielu sociālajam darbam ar bezpajumtniekiem: 27023550.
Personas bez noteiktas dzīvesvietas un citi trūcīgie Rīgas iedzīvotāji vairākās vietās Rīgā var saņemt zupas virtuves pakalpojumu.


SOCIĀLIE PAKALPOJUMI ĢIMENĒM UN BĒRNIEM

Rīdzinieku ģimenēm ar bērniem tiek nodrošināti sociālie pakalpojumi:

 • Rīgas Sociālā dienesta darba ar gadījumu pakalpojums - ģimenes ar bērniem var vērsties Rīgas Sociālā dienesta rajonu nodaļu teritoriālajos centros, lai saņemtu sociālā darba speciālista palīdzību sociālo problēmu risināšanā.
 • Psiholoģiska konsultēšana, psihoemocionāla atbalsta un psiholoģiskas izpētes nodrošināšana.
 • Atkarību profilakses speciālistu un grupu konsultāciju nodrošināšana ģimenēm, kurās ir alkohola, narkotisku, azartspēļu u.c. atkarību gadījumi.
 • Sociālā atbalsta un konsultatīvā programma audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem.
 • Izglītojošās grupas vecākiem: bērnu emocionālā audzināšana (0-7 gadiem), mazo bērnu informatīvi izglītojošās atbalsta grupas (0-2 gadiem), apmācību programma pusaudžu vecākiem ”Ceļvedis, audzinot pusaudzi” (12-16 gadiem).
 • Sociālās rehabilitācijas programmas jauniešiem ar uzvedības grūtībām.
 • Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina ģimenei atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, kā arī mājsaimniecības vadīšanā.
 • Atbalsta ģimenes/uzticības personas pakalpojums nodrošina citas ģimenes/personas atbalstu bērna aprūpē un audzināšanā.
 • Dienas centra bērniem pakalpojums nodrošina sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību.
 • Krīzes centra pakalpojums palīdzība krīzes situācijās nonākušajiem bērniem un ģimenēm ar bērniem.
 • Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums nodrošina īslaicīgu dzīvesvietu personām un ģimenēm ar bērniem bez pastāvīga mājokļa.
 • Bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojums sniedz atbalstu neizārstējamiem un smagi slimiem bērniem un viņu ģimenēm, kā arī sērojošām ģimenēm.
 • Sociālās aprūpes pakalpojums personas dzīvesvietā nodrošina bērniem, kuriem ir noteikta invaliditāte un īpašā kopšana, kā arī viņu vecākiem atbalstu, nezaudējot drošo vidi - mājas.
 • Transporta pakalpojumu samaksu personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu.
 • No valsts budžeta līdzekļiem finansēts asistenta pakalpojums pašvaldībā personām ar invaliditāti.
 • Invalīdu riteņkrēslu pacēlāju piešķiršana lietošanā. Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā.

 

Tā kā Rīgas dome sniedz tik daudzveidīgu sociālo palīdzību, noteikti vērsieties Rīgas domes Labklājības departamentā, lai pārrunātu jūsu konkrēto dzīves situāciju. Lūdzu zvaniet Rīgas domes Labklājības departamentam pa bezmaksas tālruņa numuru 80005055 tā darba laikā no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz 17.00 un piektdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Ārpus darba laika lūdzam jūs izmantot balss pastkasti. Vairāk informācijas par sociālajiem pabalstiem galvaspilsētā varat iegūt arī Rīgas domes Labklājības departamenta mājaslapā www.ld.riga.lv sadaļā Sociālā palīdzība.