Šogad var atgūt naudu par bērnu interešu pulciņu apmaksu 2016. gadā. Noderīga informācija vecākiem

Saskaņā ar  pieņemtajiem grozījumiem Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā, šogad bērnu vecākiem ir iespēja atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu no summām, kas samaksātas par bērnu interešu izglītību – piemēram, mūzikas, deju vai sporta nodarbībām 2016. gadā. 
 

 

Ne visi izdevumi, kas saistīti ar interešu izglītību, uzskatāmi par attaisnotiem!

FOTO: Shutterstock.com

Ne visi izdevumi, kas saistīti ar interešu izglītību, uzskatāmi par attaisnotiem!

Līdz ar to bērnu vecāki varēs atgūt IIN daļu no summām, kas samaksātas, piemēram, par mūzikas, deju vai sporta nodarbībām. Ienākuma nodokļa pārmaksa būs atgūstama tāpat kā izdevumiem par izglītības iegūšanu un par ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu, proti, reizi gadā iesniedzot gada ienākumu deklarāciju kopā ar attaisnojuma dokumentiem.


Nodokļu pārmaksu 23% apmērā varēs atgūt šogad - 2017.gadā, iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju par 2016.gadu. Tas nozīmē, ka 2016. gadā izsniegtos čekus un citus attaisnojuma un pamatojuma dokumentus, kas attiecas uz interešu izglītību, ir jāsaglabā, lai pienākot termiņam, varētu pievienot Gada ienākumu deklarācijai.

Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt arī elektroniski - VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (VID EDS). Lai to izdarītu nav jāslēdz līgums ar VID, pietiek ar internetbankas paroli un pakalpojumu var izmantot ieejot caur Latvija.lv.
 

Vai pulciņi, kuri notiek bērnudārzos (maksas angļu valoda, dejošana utml), arī tiks atmaksāti, ja nauda tiek skaitīta tieši uz kontu pulciņa vadītājam?
Ja nauda tiek skaitīta uz kontu pasniedzējam vai pulciņa vadītājam bērnudārzā, tad lai šos izdevumus atzītu par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību, fiziskai personai šādu apmācībai veikšanai ir jābūt saņemtai atbilstošai licencei pašvaldībā. Izglītības iestāžu reģistrs ir pieejams mājas lapā www.viis.lv, savukārt Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta licencētās interešu izglītības programmas ir atrodamas Excel pielikumā E-skola.lv vietnē. 

Citu pašvaldību iedzīvotājiem vieglākais ceļš ir vērsties pie pulciņu vadītājiem, lai noskaidrotu, vai viņu pasniegtās nodarbības ir licenzētas. Kā apliecināja VID Komunikāciju daļā, ne visas Latvijas pašvaldības ir sagatavojušas sarakstus ar licenzētām interešu izglītības programmām, kas darbojas viņu pilsētās un teritorijās. 
 

“Izglītības likuma 47.pantā ir ļoti skaidri pateikts, kādā veidā interešu izglītība Latvijā tiek īstenota. To var īstenot izglītības iestāde. Otrs modelis – ja konkrētā fiziskā vai juridiskā persona, kas sniedz šo pakalpojumu, ir saņēmusi licenci no pašvaldības interešu izglītības pakalpojuma sniegšanai. Tas nozīmē, ka vecāki, kas maksā par kādiem pulciņiem savā izglītības iestādē, var būt samērā droši, ka tā ir interešu izglītība. Savukārt, ja viņi šos maksājumus veic kādai citai personai, būtu nepieciešams uzzināt, ka konkrētā persona ir saņēmusi šo licenci,” stāsta Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta direktore Astra Kaļāne. 
 

Turklāt jāņem vērā, ka nebūt ne visi izdevumi, kas saistīti ar interešu izglītību, uzskatāmi par attaisnotiem, saka speciāliste. “Tās nebūs izmaksas par to aprīkojumu, ko personai vajag, lai nodrošinātu interešu izglītību. Tās nebūs otas un krāsas. Bet tanī brīdī, kad maksāts par mācību stundu, tad tās būs interešu izglītības izmaksas konkrētajam bērnam,” stāsta Kaļāne. 
 

Vai atmaksās izdevumus par vasaras nometnēm? 
Gadījumos, kad izdevumi saistīti ar dažādu vasaras nometņu apmeklēšanu, iespējas pieprasīt ienākuma nodokļa atmaksu būs atkarīgs no nometnes specifikas.
Kaļāne skaidro: “Par vasaras nometnēm varētu būt ļoti atšķirīgi stāsti. Ja vasaras nometnes, kur cilvēks tikai atpūšas, peldas un dažādas spēles spēlē, tas varētu nebūt interešu izglītība. Savukārt, ja bērni dosies plenēros un mācīsies mākslu, zīmē, veidot, tādā gadījumā būs jāskatās, kas piedāvā šo nometni – vai šī persona ir interešu pakalpojuma sniedzējs un vai viņai ir licence. Varbūt tā ir mācību iestāde, un tad ir jāskatās, kas ir šajā programmā.”

Kādā formā dokumenti būs jāiesniedz - čeki, maksājuma uzdevumu izdrukas, kvītis? 
Fiziskā persona, kura gada ienākumu deklarāciju iesniedz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, skenētos attaisnoto izdevumu apliecinošos dokumentus pievieno elektroniski iesniedzamajai gada ienākumu deklarācijai izvēlētajā faila formātā.

Plašāka informācija ir pieejama VID izstrādātajā informatīvajā materiālā “Gada ienākumu deklarācijas vienkāršota iesniegšana Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā par 2014.gadu”.

Savukārt, ja gada ienākumu deklarācija tiek iesniegta papīra dokumenta veidā, tad gada ienākumu deklarācijai fiziskā persona pievieno attaisnoto izdevumu apliecinošos dokumentu kopijas (attaisnojuma dokumentu oriģinālus uzrāda pēc VID pieprasījuma).

 
Vai IIN atmaksas saņemšanai ir obligāti nepieciešams noslēgt līgumu ar pakalpojumu sniedzēju? 
Bērna vecākam, kurš vēlas saņemt nodokļa atmaksu, jāņem vērā, ka VID amatpersonām, ja tas nepieciešams nodokļa atmaksas pamatotības noteikšanas vajadzībām, ir tiesības pieprasīt papildus iesniegtajiem dokumentiem uzrādīt vēl citus attaisnojuma dokumentus (piemēram, noslēgtos līgumus, saņemtos rēķinus, izziņas u.c.). Tāpēc noslēgtais līgums būs noderīgs attaisnoto izdevumu pamatojumam, bet nodokļu normatīvie akti nenosaka obligātu prasību slēgt līgumu.

 
Cik liela ir maksimālā summa, ko gadā var saņemt atmaksā par vienu bērnu?
Plānots, ka 2016.gadā bērna vecākam – iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam – attaisnotajos izdevumos par izglītību (tai skaitā interešu izglītības apgūšanu) un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ietveramo izdevumu kopējā summa par vienu bērnu – 215 euro. 


Ja par pulciņiem tiek maksāts caur banku, kādiem datiem ir jābūt uzrādītiem maksājuma uzdevumā, lai tie būtu pietiekami informatīvi iesniegšanai VID?
Ja samaksa par pulciņu veikta ar pārskaitījumu (piemēram, izmantojot internetbankas pakalpojumus) vai iemaksājot skaidru naudu pakalpojuma sniedzēja (piemēram, izglītības iestādes) kontā kredītiestādē, tad apstiprinātajā maksājuma uzdevumā vai konta izrakstā jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu veidam (pulciņa nosaukumam).
 

Vecāki uztraucās par to, ka izdevumus par bērnu dziedāšanu pulciņos, kas ir  ārpus mūzikas skolām un treniņiem sporta klubos, kas nav sporta skolu paspārnē, neatmaksās, jo tie nebūs akreditēti. 
Attaisnotos izdevumus par interešu izglītības apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam būs iekļaujami veiktie maksājumi par tādu pulciņu apmeklējumu, kurus būs nodrošinājusi izglītības iestāde vai citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, bet pašvaldībā ir saņēmušas attiecīgas licences (Izglītības likuma 47.pants).
Izglītības iestāžu reģistrs ir pieejams mājas lapā www.viis.lv, savukārt piešķirtās licences ir pieejamas www.e-skola.lv
 
Ja sava bērna pulciņu šajā datu bāzē nevarat atrast, sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, vai pakalpojuma sniedzējis ir saņēmis nepieciešamo licenci. 

Vēl viena iespēja - lūdziet pulciņa vadītājam pašam noskaidrot, vai par viņa sniegto pakalpojumu VID atmaksās izdevumus. "Pulciņa vadītājam būtu jābūt informētam par to, vai viņam ir licence. Neskaidrību gadījumā pulciņa vadītājs pats var sazināties ar VID un par to informēt visus vecākus," iesaka Valsts ieņēmumu dienasta Sabiedrisko attiecību nodaļas spciālisti. 

Pareiz Valsts Ieņēmumu dienesta rīcībā vēl nav vienotas datu bāzes ar licencēto pakalpojumu sniedzējiem. Par to, lai šādu informāciju apkoputu vienuviet, notiek sarunas ar Latvijas pašvaldībām. 


Vai atmaksās IIN par valodu kursiem, ko apmeklē bērns?
Valodas apmācība interešu izglītības programmas ietvaros ir iekļaujama attaisnotajos izdevumos par izglītību, ja šo apmācību ir nodrošinājusi izglītības iestāde vai citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, bet pašvaldībā ir saņēmušas attiecīgas licences.
Arī šī informācija ir pieejama augšminētājās lapās - www.viis.lv un www.e-skola.lv 

 
Vai uz IIN atmaksu varēs pretendēt tikai tas vecāks,  uz kuru bērns skaitās apgādībā? 
Attaisnotos izdevumus par interešu izglītības apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam iesniedz bērna vecāks, kurš ir apmaksājis šos izdevumus.

Reklāma
Reklāma

 

Atbildes uz jautājumiem palīdzēja sagatavot Valsts Ieņēmumu dienesta  Sabiedrisko attiecību daļas galvenā speciāliste Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa