Rīgā jauni saistošie noteikumi bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē - vecākiem lēmums jāpaziņo 15 dienu laikā

No 18. februāra stājušies spēkā Rīgas domes saistošie noteikumi „Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”, kas paredz vairākas izmaiņas.

FOTO: Shutterstock.com

Tāpat kā līdz šim bērnu skolai var pieteikt visu gadu skolas darba laikā, sākot no brīža, kad bērns sasniedzis piecu gadu jeb obligāto izglītības vecumu.

 

Jaunie saistošie noteikumi paredz, ka vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt gan ierodoties iestādē klātienē, gan pieteikumu iesniedzot elektroniski. Pieteikt bērnu skolai elektroniski iespējams, nosūtot e-pastu uz izglītības iestādi, atbilstoši noteikumos paredzētajām prasībām un parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.


Noteikumi nosaka, ka iestāde piecu darba dienu laikā pēc 1. klases pretendentu sarakstu sagatavošanas informē vecākus, nosūtot ierakstītu vēstuli ar paziņojumu par bērna iekļaušanu pretendentu sarakstā vai arī atteikumu. Turklāt noteikumos iekļauta arī jauna norma - bērna vecākiem 15 kalendāro dienu laikā obligāti jāpaziņo izglītības iestādei par savu lēmumu un jāiesniedz iesniegums par bērna uzņemšanu 1. klasē, pretējā gadījumā skola pieteikumu anulē un uzaicinājumu nosūta nākamajam pretendentam.

Reklāma
Reklāma


Izglītības likums paredz, ka pašvaldībai ir pienākums savā administratīvajā teritorijā dzīvojošiem bērniem nodrošināt iespēju iegūt pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē, tāpēc Rīgas pašvaldības skolām ir noteikti skolu mikrorajoni, kas šo noteikumu izpratnē ir Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas vienība, kurā deklarētajiem bērniem ir prioritāras tiesības tikt uzņemtiem attiecīgajai teritorijas vienībai piesaistītajā iestādē.


Tāpat kā līdz šim bērnu skolai var pieteikt visu gadu skolas darba laikā, sākot no brīža, kad bērns sasniedzis piecu gadu jeb obligāto izglītības vecumu. Pieteikties var vairākās izglītības iestādēs, taču priekšroka, komplektējot 1. klases, būs bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta skolas mikrorajonā un kuriem šajā skolā mācās brālis vai māsa.