Kur labāk saņemt ģimenes pabalstu — Latvijā vai Īrijā?

Daudz ir gadījumu, kad viens no vecākiem ar bērniem dzīvo Latvijā, bet otrs ir devies peļņā uz ārzemēm. Kā šajā gadījumā rīkoties ar ģimenes pabalstu?

Gadījumos, kad nodarbināti ir abi bērna vecāki, par ģimenes pabalstu izmaksu atbildīgo valsti nosaka attiecīgā bērna dzīvesvietas valsts.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Gadījumos, kad nodarbināti ir abi bērna vecāki, par ģimenes pabalstu izmaksu atbildīgo valsti nosaka attiecīgā bērna dzīvesvietas valsts.

Raksta kāda trīs bērnu māmiņa: "Man ir trīs bērni, bērnu tēvs jau vairākus gadus strādā Īrijā, es ar bērniem dzīvoju Latvijā, esmu bezdarbniece. tikai šogad uzzināju, ka varam kārtot tā saucamo bērnu naudiņu Īrijā, atsakoties no Latvijas pabalsta. Vēlos zināt, kā tas notiek, cik ilgā laikā tas tiek nokārtots. Iesniegumu esmu šeit Latvijā uzrakstījusi, bet man nepaņēma ne bērnu dzimšanas apliecību kopijas, ne dzīves vietas deklarāciju, tikai paprasīja mob. telefona numuru. VSAA Ogres filiālē man neko diemžēl nepaskaidroja. Esmu neziņā, kam lūgt padomu. Un vēl jautājums, kad to naudiņu noformēs, vai to saņemšu es te Latvijā? Jo atgādināšu — bērnus ikdienā audzinu es. Tēvs reti brauc ciemos, reizi gadā."


Atbild Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta pārstāve Līvija Liepiņa: "Jautājumā par  ģimenes pabalstu izmaksu gadījumā, kad vienas ģimenes locekļi dzīvo vai strādā divās vai vairākās Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk — ES/EEZ) valstīs un informē, ka šādos gadījumos ģimenes pabalstu piešķiršanas kārtību no 2010. gada 1. maija nosaka Regula Nr. 883/2004 „Par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu” (turpmāk — Regula). Ģimenes pabalsti ir visi pabalsti naudā vai pakalpojumu veidā, kuru mērķis ir ģimenes izdevumu atlīdzināšana, izņemot speciālos pabalstus bērna piedzimšanas vai adopcijas gadījumā. Regulas izpratnē ģimenes pabalsti ir: ģimenes valsts pabalsts, bērna kopšanas pabalsts, vecāku pabalsts, piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu un bērna invalīda kopšanas pabalsts.

Ja Jūsu bērnu tēvs ir nodarbināts Īrijā, viņam ir tiesības saņemt ģimenes pabalstus par bērniem atbilstoši Īrijas normatīvajiem tiesību aktiem. Šādā gadījumā pabalsti tiks piešķirti un izmaksāti bērna tēvam.

Reklāma
Reklāma

Saskaņā ar Regulu jebkura persona var būt apdrošināta tikai vienā ES/EEZ dalībvalstī un saņemt attiecīgo pabalstu tikai no vienas valsts. Līdz ar to ir svarīgi noteikt to, kura valsts ir atbildīga par ģimenes pabalstu izmaksu gadījumos, kad vienas ģimenes locekļi dzīvo vai ir nodarbināti divās vai vairākās ES/EEZ dalībvalstīs. Parasti darba ņēmējs vai pašnodarbinātais tiek apdrošināts tajā valstī, kur tas ir nodarbināts, arī par ģimenes pabalstu izmaksu parasti atbildīga ir attiecīgās personas nodarbinātības valsts. Tas arī nozīmē, ka darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam, uz kuru attiecas vienas dalībvalsts tiesību akti, ir tiesības saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem saņemt ģimenes pabalstus par saviem ģimenes locekļiem arī tad, ja tie dzīvo citā dalībvalstī.
Līdz ar to, gadījumā, ja Jūs ar bērniem pastāvīgi dzīvojat Latvijā un neesat nodarbināta Latvijā, bet Jūsu bērnu tēvs ir nodarbināts Īrijā, viņam ir tiesības saņemt ģimenes pabalstus par bērniem atbilstoši Īrijas normatīvajiem tiesību aktiem. Šādā gadījumā pabalsti tiks piešķirti un izmaksāti bērna tēvam.
Vienlaikus informējam, ka gadījumos, kad nodarbināti ir abi bērna vecāki, par ģimenes pabalstu izmaksu atbildīgo valsti nosaka attiecīgā bērna dzīvesvietas valsts. Ja bērns dzīvo valstī, kurā strādā viens no vecākiem, par pabalsta izmaksu atbildīga ir šī vecāka nodarbinātības valsts. Līdz ar to, gadījumā, ja Jūs ar bērniem pastāvīgi dzīvojat Latvijā un esat nodarbināta Latvijā, ģimenes pabalsti tiek izmaksāti atbilstoši Latvijas normatīvajiem tiesību aktiem.
Atbilstoši Regulai persona tiek uzskatīta par nodarbinātu vai pašnodarbinātu laikā, kad:
* faktiski tiek veikta darbība nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā;
* darbība nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā uz laiku pārtraukta, un iemesls tam ir slimība, maternitāte, nelaimes gadījums darbā, arodslimība vai bezdarbs, kamēr saistībā ar šiem riskiem ir jāmaksā darba alga vai pabalsti, izņemot pensijas, vai apmaksāta atvaļinājuma, streika vai lokauta laikā, vai bērna kopšanai paredzēta neapmaksāta atvaļinājuma laikā, kamēr šo atvaļinājumu uzskata par līdzvērtīgu darbībai nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā atbilstoši saistošajiem tiesību aktiem.
Bezdarbnieki ģimenes pabalstus saņem no valsts, kura maksā bezdarbnieka pabalstu.
Vienlaikus informējam, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) izskata pieprasījumu, pamatojoties uz personas iesniegumā sniegto informāciju, kā arī visu VSAA rīcībā esošo informāciju, t.i., dokumentu kopijas nav nepieciešamas.


Detalizētākās informācijas saņemšanai par Regulas piemērošanas nosacījumiem un Jūsu iesnieguma turpmāko virzību Jums jāgriežas VSAA Starptautisko pakalpojumu nodaļā (Rīgā, Citadeles ielā 7/69, Rīga, tālr.: 67095102; fakss: 7027808, e-pasts: Olga.Korolova@vsaa.lv)."
 

Lai uzdotu savu problēmjautājumu, skati sadaļu Jautā speciālistam!