Par šķiršanos būs jāmaksā vairāk

Lai iesniegtu tiesā prasības pieteikumu laulības šķiršanai, turpmāk līdzšinējo 50 latu vietā būs jāmaksā 100 lati, paredz Saeimas pieņemtie grozījumi Civilprocesa likumā.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Savukārt šķiršanās no cilvēka, kas atzīts par bezvēsts prombūtnē esošu vai rīcībnespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ vai arī tāda, kam ieslodzījumā jāpavada vismaz trīs gadi, būs lētāka – jāmaksā 10 lati pašreizējo piecu vietā.

Prasību par laulības šķiršanu jāiesniedz tiesā pēc atbildētāja dzīvesvietas, kur tiesa izskatīs konkrēto gadījumu. Civillikuma 28. panta astotā daļa nosaka, ka prasību par laulības šķiršanu vai laulības neesamību var celt tiesā pēc prasītāja izvēles atbilstoši šā likuma 234. un 235.panta noteikumiem. Šie panti nosaka, ka prasību par laulības neesamību vai laulības šķiršanu var celt tiesā arī pēc prasītāja dzīvesvietas, ja pie prasītāja ir nepilngadīgi bērni, laulība šķirama ar personu, kura noteiktā kārtībā atzīta par rīcībnespējīgu gara slimības dēļ vai kurai nodibināta aizgādnība atbilstoši Civillikuma 365. panta noteikumiem, laulība šķirama ar personu, kas izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā, laulība šķirama ar personu, kuras dzīvesvieta nav zināma vai kura dzīvo ārzemēs. Savukārt, ja abi laulātie piekrīt laulības šķiršanai, pieteikumu var iesniegt tiesai pēc jebkura laulātā dzīvesvietas.

Civilprocesa likuma 130. pants nosaka, ka prasības pieteikumu var iesniegt prasītājs personīgi vai viņa pilnvarota persona. Prasības pieteikumu var nosūtīt arī pa pastu, pievienojot klāt visus nepieciešamos dokumentus.

Iesniedzot prasību par laulības šķiršanu, tiesā jāiesniedz prasības pieteikums divos eksemplāros, laulību apliecība, kvīts par valsts nodevas nomaksu (valsts nodeva tagad ir Ls 100), ko var nomaksāt jebkurā bankā, ja ir bērni, bērna dzimšanas apliecības kopija (iesniedzot jāuzrada oriģināls).

Informācija sagatavota pēc Tieslietu ministrijas materiāliem

Reklāma
Reklāma