Kādas ir grūtnieces un māmiņas tiesības darbavietā

Saskaņā ar Latvijas likumiem tev, ja esi grūtniece, sieviete pēcdzemdību periodā vai sieviete, kura baro bērnu ar krūti, atbilstoši darba vides riska novērtējumam, kā arī ārsta atzinumam ir tiesības uz darba devēja noteiktiem papildu atvieglojumiem. Uzzini, kādi tie ir!

Foto iesūtījusi Agnese Kalniņa, mammam.lv reģistrētā mamma

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Foto iesūtījusi Agnese Kalniņa, mammam.lv reģistrētā mamma

Lai arī daudzās darbavietās sievietes grūtniecību vai jauno - māmiņas statusu - uztver ar sapratni un pat prieku, dažkārt attieksme tomēr nav tik pozitīva. Šādos gadījumos ir svarīgi apzināties savas tiesības, lai nerastos vainas izjūta, ka esi darba devējam piektais ritenis. Iepazīsties ar noteikumiem!
•     Darba devējam ir tev jānosaka nepilns darba laiks, ja esi to pieprasījusi.
•     Darba devējs nedrīkst tevi nodarbināt virsstundu darbā, ja neesi devusi rakstveida piekrišanu.
•     Darba devējs nedrīkst tevi nodarbināt nakts laikā (tas ir no plkst. 22.00 līdz 06.00),  ja tev ir ārsta atzinums, ka attiecīgā darba veikšana rada draudus tavai vai tava bērna drošībai un veselībai.
•     Darba devējam jānodrošina tev iespēja atstāt darba vietu grūtniecības laikā, lai veiktu veselības pārbaudi pirmsdzemdību periodā, ja šādu pārbaudi nav iespējams veikt ārpus darba laika.
•     Ja darba devēja uzņēmuma vai iestādes darbība saistīta ar starptautisko pakalpojumu sniegšanu, darba devējam saskaņā ar līgumu ir tiesības nosūtīt darbinieku uz citu valsti, uz citā valstī esošu filiāli vai koncernā ietilpstošu uzņēmumu. Tomēr tas neatbrīvo darba devēju no tādu apstākļu radīšanas, kas garantē drošību, veselības aizsardzību un higiēnu darbā. Turklāt prātā jāpatur fakts, ka tevi kā grūtnieci, sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam vai sievieti, kura baro bērnu ar krūti, var sūtīt komandējumā vai darba braucienā tikai tad, ja esi devusi rakstveida piekrišanu.
•     Darba devējam pēc ārsta atzinuma saņemšanas aizliegts tevi nodarbināt, ja tiek atzīts, ka attiecīgā darba veikšana rada draudus tavai vai tava bērna drošībai un veselībai. Jebkurā gadījumā ir aizliegts nodarbināt tevi divas nedēļas pirms paredzamajām dzemdībām un divas nedēļas pēc dzemdībām. Paredzamo dzemdību laiku un dzemdību faktu apstiprina ārsta atzinums.
•     Ja tev darbavietā ir noteikta akorda jeb laika alga un saskaņā ar ārsta atzinumu tev tiek samazinātas darba normas, darba devējam ir pienākums samaksāt par šo periodu iepriekšējo vidējo izpeļņu.
•     Lai novērstu jebkādu risku, kas var negatīvi ietekmēt tavu grūtniecības norisi, darba devējam pēc ārsta atzinuma saņemšanas ir pienākums nodrošināt tādus darba apstākļus un darba laiku, lai tava pakļaušana minētajam riskam tiktu novērsta. Ja šādus darba apstākļus vai darba laiku nav iespējams nodrošināt, darba devējam ir pienākums uz laiku pārcelt tevi citā piemērotā darbā. Turklāt tāpēc darba samaksas apmērs nedrīkst būt mazāks par iepriekšējo vidējo izpeļņu. Ja šādu pārcelšanu citā darbā nav iespējams nodrošināt, darba devējam ir pienākums uz laiku piešķirt tev atvaļinājumu. Un arī par šo periodu tiek saglabāta iepriekšējā vidējā izpeļņa.
•     Ir atsevišķi gadījumi, kad darba devējs ar rakstveida rīkojumu var atsevišķus darbiniekus iesaistīt darbā nedēļas atpūtas laikā, piešķirot viņam atpūtu citā laikā. Taču saskaņā ar likumu tas neattiecas uz tevi kā grūtnieci, sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam vai sievieti, kura baro bērnu ar krūti.

Foto iesūtījusi Agnese Kalniņa, mammam.lv reģistrētā mamma.
•     Ja tev ir bērns līdz pusotra gada vecumam, tev pienākas papildu pārtraukumus bērna barošanai. Par šādu pārtraukumu nepieciešamību tev laikus jāpaziņo darba devējam. Pārtraukumi bērna barošanai nedrīkst būt īsāki par 30 minūtēm un ir piešķirami ne retāk kā pēc katrām trim stundām. Pārtraukumus bērna barošanai var pievienot pārtraukumam darbā vai pārcelt uz darba laika beigām, darba dienas ilgumu attiecīgi saīsinot. Jāatceras, ka pārtraukumus bērna barošanai ieskaita darba laikā, saglabājot par šo laiku darba samaksu. Ja tev ir noteikta akorda alga, par šo laiku tiek izmaksāta vidējā izpeļņa.
•     Pēc bērna dzimšanas tev ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu. Šādu atvaļinājumu pēc tava pieprasījuma piešķir uz pilnu laiku vai pa daļām. Ja tu izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu, tev tiek saglabāts iepriekšējais darbs. Ja tas nav iespējams, darba devējam ir jānodrošina līdzīgs vai līdzvērtīgs darbs ar ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem.

Likums aizsargā māmiņu
Darba devējam aizliegts uzteikt tev darba līgumu, ja esi grūtniece, sieviete pēcdzemdību periodā līdz bērna vienam gadam vai sieviete, kura baro bērnu ar krūti. Tomēr ir gadījumi, kad darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu:
•     ja tu bez attaisnojoša iemesla būsi pārkāpusi darba līgumu vai noteikto darba kārtību;
•     ja tu, veicot darbu, būsi rīkojusies prettiesiski un tādēļ zaudējusi darba devēja uzticību;
•     ja tu, veicot darbu, būsi rīkojusies pretēji labiem tikumiem un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu;
•     ja tu, veicot darbu, būsi pieķerta alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī;
•     ja tu rupji būsi pārkāpusi darba aizsardzības noteikumus un apdraudējusi citu personu drošību un veselību;
•     ja tiek likvidēts darba devējs — juridiskā persona vai personālsabiedrība.

Ja ir gadījies, ka maini darbu laikā, kad uzzini par gaidāmo bērniņu, darba intervijā nav pieļaujami tādi darba devēja jautājumi, kas neattiecas uz paredzētā darba veikšanu vai nav saistīti ar pretendenta piemērotību šim darbam. Tātad tas attiecas arī uz jautājumiem par grūtniecību.

Materiāla tapšanā izmantots Darba likums un Darba aizsardzības likums
Konsultēja: Guntars Staune, Valsts darba inspekcijas Juridiskās nodaļas vadītājs

Reklāma
Reklāma