Uzturlīdzekļu piedzīšana bērniem ar tiesu izpildītāja starpniecību. Vecāku jautājumi un atbildes

Uzturlīdzekļu jeb alimentu nemaksātāju lietas ir vienas no izplatītākajām lietām, ar kurām ikdienā nākas strādāt tiesu izpildītājiem. Pēdējos divos gados tiesu izpildītāju lietvedībā kopā reģistrētas vairāk nekā 12 000 uzturlīdzekļu piedziņas lietu.

Bērnu uzturēšana ir abu vecāku pienākums.

FOTO: Shutterstock.com

Bērnu uzturēšana ir abu vecāku pienākums.

Uz portāla Mammauntetiem.lv lasītāju iesūtītajiem jautājumiem atbildes sagatavojusi zvērināta tiesu izpildītāja Inta Kešāne

 

Vai man kā tēvam ir jāturpina maksāt uzturlīdzekļi pilngadīgai meita (22 gadi), kura pārtraukusi mācības augstskolā? Uzturlīdzekļi tiek piedzīti caur tiesu izpildītāju un katru mēnesi atvilkti no darba algas.
Vecākiem ir pienākums sniegt uzturu savam bērnam. Šis pienākums gulstas uz tēvu un māti līdz laikam, kad bērns pats var sevi apgādāt. Tiesu praksē ir nostiprinājies pieņēmums, ka bērns, kurš mācās vidējās vai augstākās mācību iestādes dienas nodaļā un nav vecāks par 24 gadiem, ir uzskatāms par nespējīgu sevi apgādāt. Ja mainās apstākļi, proti, bērns ir sācis gūt patstāvīgus ienākumus vai ir pārtraucis mācības, tad Jums ir tiesības vērsties tiesā ar prasību izbeigt uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu. Jāņem vērā tas, ka viens no Civilprocesa principiem ir sacīkstes princips. Tas nozīmē, ka sava prasība Jums ir jāpamato ar pierādījumiem.

Fakts, ka Jūsu meita ir pārtraukusi mācības, vēl viens pats par sevi neizbeidz uzturlīdzekļu piedziņas lietu pie zvērināta tiesu izpildītāja. Tam ir nepieciešams attiecīgs tiesas spriedums, kas ir stājies likumīgā spēkā. Prasība par uzturlīdzekļu maksāšanas pienākuma izbeigšanu ir ceļama tajā pašā tiesā, kas skatīja lietu par uzturlīdzekļu piedziņu.
 

Par uzturlīdzekļiem jau cīnos aptuveni pusgadu. Interesē, vai izmaksās naudiņu no tā datuma, kad vērsos tiesā? Proti, no šī gada augusta. Kad sūtīju iesniegumu tiesu lietas izpildītājai, viņa man nodiktēja sekojošu teikumu, kurš jāraksta iesniegumā "Lūdzu uzturlīdzekļu parādu skaitīt no (datums); saskaņā ar Kurzemes rajona tiesas lēmumu." Tad arī sāku aizdomāties, vai tik nedabūsim naudiņu par to pusgadu. Vēl uzturlīdzekļi nav sākti maksāti. Pastāv iespēja, ka naudiņu dabūsim par to pusgadu?
Zvērināts tiesu izpildītājs ir tiesīgs piedzīt uzturlīdzekļu parādu, kas ir izveidojies no datuma, kas norādīts tiesas nolēmumā, proti no tā datuma, kas norādīts Jūsu minētajā Kurzemes rajona tiesas lēmumā. Gadījumā, ja parādnieks nesamaksās uzturlīdzekļu parādu, Jums radīsies tiesības vērsties Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā, lai turpmāk saņemtu kārtējos uzturlīdzekļus no valsts līdzekļiem ne vairāk kā ir noteicis Ministru kabinets, proti, šobrīd bērnam līdz 7 gadu vecumam - 95 eiro, bērnam virs 7 gadu vecuma – 114 eiro. Uzturlīdzekļu garantiju fonds nesedz uzturlīdzekļu nemaksātāja uzkrāto parādu, bet maksā parādnieka vietā tikai kārtējos uzturlīdzekļus līdz bērna pilngadībai (vai līdz 21 gada vecumam, ja bērns turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijā) vai līdz tam brīdim, kad parādnieks pats varēs maksāt kārtējos uzturlīdzekļus. Tas nenozīmē, ka uzkrātais uzturlīdzekļu parāds pazūd. Parādniekam saglabājas pienākums maksāt uzkrāto uzturlīdzekļu parādu, ko zvērināts tiesu izpildītājs no viņa piedzīs, tiklīdz parādniekam būs attiecīgi ienākumi vai manta, uz ko varēs vērst piedziņu.


Kā rīkoties, ja tiesas piespriestos uzturlīdzekļus - 216 eiro mēnesī par diviem bērniem, tēvs maksā nepilnīgi un neregulāri. Mēnesī tiek samaksāti aptuveni 100 eiro. Parāds aug, līdzekļu bērnu uzturēšanai nepietiek. Vēršoties Uzturlīdzekļu garantijas fondā, palīdzību atsaka, jo parādnieks tomēr kaut nedaudz, bet maksā.
Jums ir jādodas pie zvērināta tiesu izpildītāja (piekritības kritērijus var apskatīt mājas lapā www.lzti.lv) un jāiesniedz izpildei tiesas izsniegtais izpildu raksts par uzturlīdzekļu piedziņu. Pieteikumā par izpildu raksta pieņemšanu izpildei Jums ir jānorāda uzturlīdzekļu parāds (Jūsu gadījumā tā būs starpība starp tiesas piespriesto un parādnieka samaksāto summu). Minētajā pieteikumā ir jānorāda, ka vēlaties saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju vērst piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem, kustamu un nekustamu mantu. Pēc tā, kā zvērināts tiesu izpildītājs būs uzsācis izpildu lietvedību un parādnieks nebūs samaksājis visu parādu noteiktajā termiņā, zvērināts tiesu izpildītājs sniegs ziņas Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai, ka tiesas nolēmums netiek pildīts. Tādā gadījumā Jums radīsies tiesības saņemt no Uzturlīdzekļu garantiju fonda kārtējos uzturlīdzekļus, bet ne lielākus, kā tos noteicis Ministru kabinets, proti, šobrīd bērnam līdz 7 gadu vecumam - 95 eiro, bērnam virs 7 gadu vecuma – 114 eiro.
Apstāklis, ka parādnieks maksā uzturlīdzekļus, bet nepilnīgi un neregulāri, vien pats par sevi nav šķērslis Jums iesniegt zvērinātam tiesu izpildītājam izpildei tiesas izsniegto izpildu rakstu un saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda.


Meitai ir 14 gadu, dzivojam Velsā jau 8 gadus. Bērna tēvs neiebilda, ka pārvācamies. Esam šķīrusies no berna 2 gadu vecuma. Niecīgu summu bērna uzturam saņēmu pirms 10 gadiem. Nekad neesmu saņēmusi alimentus. Kad retu reizi par to ieminejos caur interneta saziņas līdzekļiem, man tika draudets ar meitas atņemšanu un prasības celšanu pret mani, ka bērns no Latvijas izvests pret tēva gribu. Neesmu arī nekad pieprasījusi vai griezusies tiesā. Bērnam ar Latvijā dzīvojošo papuci kontakta nav nekāda. Tēvs bieži braukā uz UK, bet kontaktu neprasa. Esmu nolemusi piedzīt, visu ko varu, un visu, kas meitai pienākas. Vai tas ir iespējams? Kā būtu jārīkojas?
Vecākiem ir pienākums sniegt uzturu savam bērnam. Šis pienākums gulstas uz tēvu un māti līdz laikam, kad bērns pats var sevi apgādāt. Ja kāds no vecākiem labprātīgi nepilda minēto pienākumu, šobrīd ir 3 dažādi ceļi, kā tikt pie uzturlīdzekļiem – caur tiesu, zvērinātu notāru vai Uzturlīdzekļu garantiju fondu (no 01.04.2017., kad stāsies spēkā attiecīgās likuma normas). Pēc Jūsu sniegtās informācijas var secināt, ka Jūsu un bērna dzīvesvieta ir ārvalstī. Pie šādiem apstākļiem Jums nav tiesību saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. Taču Jums saglabājas tiesības vērties tiesā vai pie zvērināta notāra. Pie zvērināta notāra tiek slēgta vienošanās starp pusēm. Ja vienošanos panākt nav iespējams, tad vienīgais ceļš ir sniegt tiesā prasību par uzturlīdzekļu piedziņu. Ja Jūsu pieprasītais ikmēneša uzturlīdzekļu apmērs nav lielāks par 175 eiro, tad Jūs varat sniegt tiesā maza apmēra prasību par uzturlīdzekļu piedziņu (veidlapa prasības pieteikumam maza apmēra prasībā par uzturlīdzekļu piedziņu ir pieejam https://likumi.lv/doc.php?id=237849). Ja Jūsu pieprasītais ikmēneša uzturlīdzekļu apmērs pārsniedz 175 eiro, tad prasības pieteikums par uzturlīdzekļu piedziņu sniedzams tiesā vispārējā kārtībā.


Vīrs nedzīvo pie mums,oficiāli neesam šķīrušies.Vai varu pieprasīt alimentu naudu lielāku par 100 eiro? Mana alga ir 400 eiro,vīrs saņem 1000 eiro algu.Meitai palika 16 gadi. Pašlaik vīrs nelabprāt (vienmēr jāzvana un jālūdzas) pārskaita 100 eiro,ir mēneši, kad vispār neatsūta naudu. Būšu pateicīg, ja saņemšu atbildi.
Minimālo uzturlīdzekļu apmērs bērnam virs 7 gadu vecuma ir noteikts 30% no minimālās mēneša algas, proti, šobrīd tie ir 114 euro. Uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums nav saistīts ar atrašanos vai neatrašanos laulībā. No 01.04.2017.(stājas spēkā attiecīgas Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma normas) Jums būs tiesības vērsties Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā, lai saņemtu minimālos uzturlīdzekļus (plašāka informācija www.ugf.gov.lv). Gadījumā, ja pastāvēs strīds par uzturlīdzekļu maksāšanu vai pieprasīsiet lielākus ikmēneša uzturlīdzekļus (vairāk par 114 eiro), tad Jums būs jāvēršas tiesā.
 

Reklāma
Reklāma

Kopš 2009.gada bērna tēva vietā uzturlīdzekļus maksā UGF. Dēlam šī gada .22.maijā paliks 18 gadi. Tiesas spriedumā tika minēts, ka uzturlīdzekļi no tēva piedzenami līdz dēla pilngadībai. Man ir neskaidras daži jautājumi, uz kuriem vēlētos saņemt atbildes.

1.Zinu, ka dēls pats var iesniegt prasības pieteikumu maza apmēra prasībā par uzturlīdzekļu piedziņu. Vai tas ir obligāts priekšnosacījums, vai arī es kā māte varu šo prasību iesniegt. Vai šīs prasības tiesa izskata bez bērna klātbūtnes?

2. Dēls mācās 11.klasē un arī nākamo mācību gadu turpinās 12. klasē mācīties tajā pašā skolā.

3.Vai prasību tiesā var iesniegt tikai 23.maijā vai arī to varu (varam) iesniegt jau agrāk.

4.Vai tiesai būs derīga izziņa no skolas, kura tiks izsniegta š.g.maijā?

5. Kurā tiesā jāiesniedz prasība, ja  nav zināma tēva dzīvesvieta?

6. Par pašu prasību tiesai-vai ir iespēja saņemt palīdzību prasības sastādīšanā, lai tā tiktu pareizi noformēta?(veidlapas aizpildīšana utt)

7. Gadījumā, ja prasība tiek pieņemta, izskatīta utt. Prasību tiesā izskata, tēvam uzzliek par pienākumu maksāt uzturlīdzekļus, tēva vietā tos jau 6.gadus izmaksā UGF... un ar 1. septembri turpinās izmaksāt bērniem līdz 21 gada vecuma.Vai man būtu jāvēršas pie tā paša tiesu izpildītāja?
Jūsu kā mātes likumiskā pārstāvība izbeidzas, bērnam sasniedzot 18 gadu vecumu. Pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu tiesā varēs iesniegt tikai Jūsu dēls. Šī tiesība viņam radīsies šā gada 22. maijā, proti, dienā, kad viņš kļūs pilngadīgs. Prasību par uzturlīdzekļu piedziņu var celt tiesā arī pēc Jūsu dēla deklarētās dzīvesvietas. Ja Jūsu dēla pieprasītais ikmēneša uzturlīdzekļu apmērs nebūs lielāks par 175 eiro, tad viņš var sniegt tiesā maza apmēra prasību par uzturlīdzekļu piedziņu (veidlapa prasības pieteikumam maza apmēra prasībā par uzturlīdzekļu piedziņu ir pieejama https://likumi.lv/doc.php?id=237849). Ja Jūsu dēls vērsīsies tiesā un saņems tiesas izsniegtu izpildu rakstu par uzturlīdzekļu piedziņu, tad viņam minētais izpildu raksts jāiesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam. Piekritību Jūs varat noskaidrot mājas lapā www.lzti.lv.