Šķiršanās pie notāra, ja ir nepilngadīgi bērni

Laulības šķiršana pie notāra ir vienkāršākais un ātrākais šķiršanās veids, ja vien pārim nav domstarpību par mantas, sadzīves un bērnu dalīšanu. Tomēr lasītāju forumos nākas lasīt sieviešu pieredzi, kurā viņas atklāj, ka notārs, iespējams, ne vienmēr ir rīkojies profesionāli. Proti, notārs nedz informē, nedz arī piedāvā jebkādus citus risinājums saistībā ar uzturlīdzekļiem bērniem kā vien tie, ko ir savā starpā ir izrunājuši laulātie, kas šķiras. 

FOTO: Shutterstock.com

"Līgumu sastādīja notāre, kas standartvariantā paredzēja alimentu izmaksu pēc valsts noteiktā minimuma. Pēc līguma neko vairāk nevarot prasīt, notāre norādījusi. Tikai tik, cik nosaka valsts. Šķorties notāre vispār neprasīja informāciju par to, vai ir nepilngadīgi bērni, tāpēc netika runāts arī par uzturlīdzekļiem."

Lūdzām speciālista komentāru par šo tēmu, vai tā vispār drīkst, kādi ir notāra pienākumi un kādas ir abu pušu tiesības šādā situācijā.
 

Zvērināts advokāts Jānis Muižnieks: “Notariāta likuma 325.pants nosaka, ka “zvērināts notārs šķir laulību, ja laulātie par to ir vienojušies un ja: laulātajiem ir kopīgs nepilngadīgs bērns vai kopīga manta un laulātie ir noslēguši rakstveida vienošanos par kopīgā nepilngadīgā bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām, bērna uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas sadali”.

Tātad šis tiesiskais regulējums paredz to, ka notārs ir tiesīgs šķirt pušu laulību tikai tad, ja laulātie savā ir ne tikai vienojušies par laulības šķiršanu, bet arī ir vienojušies par kopīgā nepilngadīgā bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām, bērna uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas sadali. Turklāt šāda vienošanās starp laulātajiem ir obligāti jāslēdz rakstveidā un šāda vienošanās ir spēkā (ir derīga), ja to ir parakstījuši abi laulātie, t.i., notāra parakstu apliecinājums vai vienošanās slēgšana notariālā akta formā nebūt nav obligāta. Savukārt, ja laulātie vēlas šķirt laulību, taču nav panākuši vienošanos par šajā pantā norādītajiem apstākļiem, notārs laulību nav tiesīgs šķirt, jo starp laulātajiem, runājot juridiskajā valodā, pastāv strīds, un tad laulības šķiršanas lieta ir piekritīga tiesai.
 

​Tiesiskais regulējums nebūt neparedz, ka, šķirot laulību pie notāra, uzturlīdzekļu apmērs drīkst būt tikai minimālajā apmērā, t.i., puses (laulātie) ir tiesīgi vienoties arī par lielāku nekā minimālais uzturlīdzekļu apmēru.

 

Notāram, lemjot jautājumu par laulības šķiršanu, ir obligāti jāiegūst (jāpārbauda) informācija par nepilngadīgo bērnu esamību vai neesamību. Ja laulātajiem ir nepilngadīgie bērni, tad līdz ar to notārs var šķirt laulību tikai tad, ja puses (laulātie) ir vienojušies (noslēguši vienošanos) par uzturlīdzekļu maksāšanas apmēru un kārtību.

Reklāma
Reklāma


Tiesiskais regulējums nebūt neparedz, ka, šķirot laulību pie notāra, uzturlīdzekļu apmērs drīkst būt tikai minimālajā apmērā, t.i., puses (laulātie) ir tiesīgi vienoties arī par lielāku nekā minimālais uzturlīdzekļu apmēru.

Notāra pozīcija (ja tā tas ir), ka var noteikt tikai minimālā apmēra uzturlīdzekļus, neatbilst likuma prasībām, jo:

1) neviens normatīvais akts vai tiesību norma neparedz šķirot laulību pie notāra noteikt tikai minimālā apmēra uzturlīdzekļus;

2) tiesiskais regulējums par “vienošanās slēgšanu”, kā civiltiesisks darījums, arī ietver un paredz Civillikuma 179.pantā nostiprināto pienākumu “Vecāku pienākums ir samērā ar viņu spējām un mantas stāvokli uzturēt bērnu”.”

Par ģimenes tiesībām var uzdot jautājumus mūsu ekspertiem - Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas advokātiem.