Laulības līgums - mantas sadalīšanai, apvienošanai un laulāto materiālai drošībai

Lai gan lielā daļā sabiedrības joprojām valda pārliecība, ka mantas dalīšana, uzsākot kopdzīvi, liecina par aprēķinu, reālā situācija pierāda pretējo. Mantisko attiecību reglamentēšana pasargā no konfliktiem un sniedz iespēju katram no laulātajiem rīkoties ar savu mantu pēc paša ieskatiem.

Laulātie jebkurā laikā ir tiesīgi izbeigt šo līgumu un atjaunot Civillikumā noteiktās vispārējās mantiskās attiecības, kas paredz, ka laulības dzīves laikā iegūtā manta ir kopīga.

FOTO: Shutterstock.com

Laulātie jebkurā laikā ir tiesīgi izbeigt šo līgumu un atjaunot Civillikumā noteiktās vispārējās mantiskās attiecības, kas paredz, ka laulības dzīves laikā iegūtā manta ir kopīga.

Konsultē LM LAW OFFICE juriste Līga Mačuka

Laulību līgums garantē katra laulātā tiesību aizsardzību ne tikai savstarpējās mantiskajās attiecībās, bet arī attiecībās ar trešajām personām. Mantisko attiecību reglamentēšana ir īpaši nozīmīga mūsdienu mainīgās ekonomiskas apstākļos. Sevišķi gadījumos, kad precas cilvēki ar atšķirīgu mantisko stāvokli, dažādiem uzskatiem, vecumu, izglītību. Ar laulības līguma palīdzību laulāto mantu var vai nu sadalīt, vai arī apvienot.
 

Laulības līgums par mantas šķirtību
Līga Mačuka norāda, ka pie laulāto mantas šķirtības katrs saglabā tiesības uz savu kustamo vai nekustamo īpašumu. Tas izslēdz iespēju, ka šī manta varētu būt kopēja. Mantas šķirtības pamatprincips ietver sevī brīvu un neierobežotu laulātā rīcību ar savu mantu, kā arī ar saviem parādiem. Praksē laulības līgums par mantas šķirtību ir visizplatītākais. Tas norāda uz to, ka laulātie savās mantiskajās attiecībās vēlas būt  tiesiski patstāvīgi.

"Slēdzot laulības līgumu par mantas šķirtību, pāris atvieglo mantisko attiecību jautājumu risināšanu laulības šķiršanas gadījumos. Bez tam, tas ļauj pasargāt otra laulātā īpašumu, ja pret vienu no laulātajiem tiek vērsti trešo personu prasījumi. Piemēram, ja vienam no laulātajiem ir paņemts kredīts bankā, ko nevar atdot, un tiek uzsākta piedziņa pret laulātā īpašumu, tad rezultātā ģimene nepaliek uz ielas, bet tai paliek otra laulātā manta," atzīmē Līga Mačuka.

Laulātie jebkurā laikā ir tiesīgi izbeigt šo līgumu un atjaunot Civillikumā noteiktās vispārējās mantiskās attiecības, kas paredz, ka laulības dzīves laikā iegūtā manta ir kopīga.
 

Laulības līgums par mantas kopību
Pašreizējā laulības līgumu slēgšanas prakse liecina par to, ka šādu laulības līgumu ir ļoti maz. Un tas nav nejauši, jo, noslēdzot šo laulības līgumu, visa manta, kas laulātajam piederējusi pirms kāzām, tiek apvienota. Tādejādi laulības laikā tā nepieder nevienam laulātajam atsevišķā daļā, neatkarīgi no tā vai manta ir pirkta, saņemta mantojumā, dāvinājumā, vai iegūta kādā citā veidā. Protams, ka no vienas puses, mantas kopība stiprina ģimenes iekšējo vienotību, jo nav „tavas” un „manas” mantas. 

Taču, no otras puses, šī sistēma negarantē bērnu un mātes materiālo labklājību, jo par vīra parādiem atbild arī sievas manta vai otrādi. "Sievietes bieži vien nepadomīgi nodod savu pirmslaulības mantu dzīvesbiedram, kurš to, piemēram, pazaudē neveiksmīgā uzņēmējdarbībā vai veic nelikumīgas darbības. Tādā veidā šāds līgums sievietei var radīt visai smagas mantiskās sekas," brīdina Mačuka.

Turklāt, laulību līgums par mantas kopību rada konfliktus un strīdus situācijas šķirot laulību, dēļ kā šķiršanās process var ieilgt gadiem. 

Reklāma
Reklāma


Laulības līgumu var apstrīdēt 
Bieži vien laulības līgumi tiek slēgti neilgi pirms kreditors uzsācis piedziņu kāda no laulātā mantai. Piemēram, nosakot visas mantas šķirtību un norakstot īpašumus uz otra laulātā vārda, tādējādi pasargājot mantu no piedziņas vēršanas. Taču ir jāatceras - ja līgums noslēgts ar mērķi izvairīties no saistībām, tad šādi līgumi uzskatāmi par fiktīviem. Saskaņā ar Civillikumu šādu līgumu var atzīt par spēkā neesošu. To var apstrīdēt arī procesuālajā kārtībā.
 

Laulības līguma saturs, forma, noslēgšanas nosacījumi, reģistrācija un izmaksas:

  • Laulības līgumu var slēgt tikai tādas personas, kas vai nu jau atrodas laulībā, vai arī tikai taisās noslēgt laulību. 
  • Laulības līgumus var slēgt tikai paši laulātie vai arī personas pirms došanās laulībā. 
  • To var noslēgt rakstveidā, tikai pie zvērināta notāra, personīgi klātesot abām līgumslēdzēja pusēm. Vidēji laulības līgums pie notāra izmaksās sākot no 80,00 EUR.
  • Līgumu var sagatavot paši līgumslēdzēji, sarežģītāku līgumu gadījumā jāgriežas pie jurista. Likumdošanā nav noteikti stingri ierobežojumus attiecībā uz laulības līguma saturu.Vienīgai tajā nav ietverami nosacījumi, kas attiecas uz personiskajām attiecībām, uz attiecībām ar bērniem vai skar trešo personu intereses.
  • Laulāto mantisko attiecību reģistrāciju Latvijā kārto Uzņēmumu reģistra Laulāto mantisko attiecību reģistrs. Iesniedzamie Uzņēmuma reģistrā dokumenti: pieteikums (L-1 veidlapa), laulības apliecības kopija, trīs laulības līguma eksemplāri, kvīts par valsts nodevas samaksu 14,23 EUR apmērā, kvīts par publikāciju Latvijas Vēstnesī 9,25 EUR.