Ja uz rokas nepaliek garantētais minimums, var saņemt mājokļa pabalstu

Krasi pieaugot komunālajiem maksājumiem, cilvēki, kuru iztikšanai pēc to nomaksas paliek mazāk nekā valstī noteiktais garantētais minimālais ienākums (GMI), var saņemt mājokļu pabalstu. Lai to saņemtu, jāvēršas pašvaldības Sociālajā dienestā. Lielāku pabalstu saņems atsevišķi dzīvojošie vai vientuļie pensionāri, vai personas ar invaliditāti.
Inflācija un energoresursu cenu kāpums ne vienu vien ģimeni novedis izmisumā.

FOTO: Shutterstock.com

Inflācija un energoresursu cenu kāpums ne vienu vien ģimeni novedis izmisumā.

GMI pabalsts visā valstī ir vienāds: pirmajai vai vienīgajai personai tie ir 109 eiro, bet katrai nākamajai - 76 eiro. Tā ir summa, kurai cilvēkam jāpaliek mēnesī uz rokas pēc visu īres un komunālo pakalpojumu (ūdens, elektroenerģija, dabasgāze, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana u.c.) apmaksas. Savukārt vientuļajiem vai atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem, vai personām ar invaliditāti šis apmērs, atkarībā no pašvaldības noteikumiem, var būt arī lielāks, pat vairāk nekā divas reizes. Salīdzinoši lielāks tas ir Rīgā.

Rīgas dome noteikusi, ka atsevišķi dzīvojošajam pensionāram vai invalīdam šis ienākums ir divarpus reizes lielāks (koeficients 2,5), bet mājsaimniecībai kurā dzīvo tikai pensionāri – divas reizes lielāks. Tas nozīmē, ka vientuļajam pensionāram pēc maksājumu veikšanas uz rokas jāpaliek – 272,5 eiro, bet pensionāru pārim - 370 eiro. Šādi noteikumi ir spēkā vismaz līdz šī gada 31. maijam.

 

Ja vientuļais pensionārs saņem 300 eiro lielu pensiju, bet komunālajos maksājumos samaksā 150 eiro, tad viņa pabalsts būs 122,5 eiro. Ja pensionāru pāris katrs saņem 300 eiro lielu pensiju, bet par īri un komunālajiem pakalpojumiem samaksā 300 eiro, tad viņu Rīgas pašvaldības piešķirtais mājokļa pabalsts būs 70 eiro liels. 
 

Reklāma
Reklāma

Lai aprēķinātu, cik liels pabalsts pienākas, GMI apmēram jāpieskaita komunālie izdevumi un no šīs summas jāatņem mēneša ienākumi. Uz pabalstu var pretendēt arī, piemēram, rīdzinieku ģimene ar diviem bērniem, kuras mēneša ienākumi ir 600 eiro, bet par mājokli mēnesī jāmaksā 450 eiro. Viņu GMI apmērs ir 337 eiro, kam jāpieskaita 450 eiro komunālie maksājumi un no šīs summas jāatņem 600 eiro; līdz ar to iznāk, ka pabalsta summa ir 187 eiro.
 

Lai piešķirtu pabalstu, Rīgas Sociālajam dienestam jāizvērtē mājsaimniecības materiālā situācija. Lai to varētu izdarīt, uz pabalstu pretendējošam jāiesniedz iesniegums Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas teritoriālajā centrā. Rīgas pašvaldība portālā latvija.lv ir izveidojusi e-pakalpojumu “Pieteikšanās iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā”, kur attālināti var aizpildīt iztikas līdzekļu deklarāciju. Mājokļa pabalstu piešķir ar to mēnesi, kurā pieņemts Sociālā dienesta lēmums par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu. Pagājušajā mēnesī šādu mājokļa pabalstu saņēma 4881 rīdzinieks.