“SOMA.LV” uzsāk jaunu digitālo mācību materiālu projektu caurviju prasmju nostiprināšanai “Mācos mācīties!”

Atzīmējot digitālā mācību satura platformas “SOMA.LV” piecu gadu jubileju, izglītības uzņēmums “Lielvārds” uzsāk jaunu digitālo mācību materiālu projektu “Mācos mācīties!”, lai palīdzētu skolotājiem mācīt, bet skolēniem - patstāvīgi attīstīt caurviju prasmes. Latvijas mērogā unikālais projekts piedāvās praktiskus padomus, atgādnes un ieteikumus, ar kuru palīdzību skolēni varēs apgūt problēmrisināšanas, kritiskās domāšanas, sadarbības un citas prasmes, kas noderēs jebkurā vecumposmā.
“SOMA.LV” uzsāk jaunu digitālo mācību materiālu projektu caurviju prasmju nostiprināšanai “Mācos mācīties!”

FOTO: Publicitātes foto

“Caurviju prasmju integrēšana vispārējās izglītības mācību saturā jauniešiem ir nozīmīga ne vien šobrīd, esot skolas solā, bet tā ir būtisks priekšnosacījums, lai mēs spētu attīstīt spēcīgu un kvalificētu jauno speciālistu paaudzi. Ja līdz šim izglītībā lielākoties paļāvāmies vien uz teorētiskām zināšanām, tad šobrīd gan jaunajā izglītības standartā, gan starptautiskajos pētījumos novērojam, ka tādas prasmes kā spēja radoši un kritiski domāt, patstāvīgi mācīties, sadarboties ar apkārtējiem būs jo īpaši būtiskas personīgajā un profesionālajā izaugsmē. Ar projektu “Mācos mācīties” mēs sekmēsim jaunās paaudzes sagatavošanu pieaugušo dzīvei,” stāsta Andris Gribusts, izglītības uzņēmuma “Lielvārds” vadītājs.

 

“Mācos mācīties!” piedāvās virkni dažādu digitālā mācību satura materiālu, ko skolotāji varēs izmantot ikdienā, lai stiprinātu skolēnu prasmes. Tikmēr skolēniem materiāli noderēs, lai apgūtu tēmas, kas nav skaidras vai ko nepieciešams atkārtot. Piedāvātie mācību materiāli tiks dalīti četros dažādos tematos, kas palīdzēs attīstīt un nostiprināt vērtīgas prasmes - prasmju komplekti, piemēram, “Izaugsmes žurnāls”, “Zinātniski pētnieciskie darbi”; metožu atbalsta resursi - diskusija, debates, u.c.; darbu kritēriji - prezentācija, plakāts, infografika u.c., kā arī caurviju prasmju attīstība jeb pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, jaunrade un uzņēmējspējas, kritiskā domāšana un digitālā pratība. 

 

Katra temata galvenais mērķis ir skolēnam paskaidrot, kāpēc izvēlēties kādu no mācību materiālu formām un “soli pa solim” sniegt informāciju un padomus par to, kā šo materiālu kvalitatīvi radīt un pārliecinoši izmantot. Mācību materiāli tiks piedāvāti dažādos formātos, lai skolotājs varētu pielāgot saturu dažādiem vecumposmiem un zināšanu līmeņiem, proti, rakstiskā un video instruktāžu veidā, darba lapu formā, kā arī tiks piedāvātas atgādnes, kritēriji, pašpārbaudes testi, vadlīnijas un citi prasmju apgūšanas veidi.

 

“Mācos mācīties!” projektā skolotājiem un skolēniem ir pieejams Latvijā pirmais mācību materiālu komplekts “Izaugsmes žurnāls”. Tas ir resursu kopums, kas piedāvās skolēniem iespēju apzināt savas vēlmes un vajadzības, izvirzīt mērķus un analizēt izaicinājumus ceļā uz tiem, vienlaicīgi piedāvājot arī sistemātisku pieeju pašvadītas mācīšanās prasmju attīstībā.

Reklāma
Reklāma

 

Kā skaidroDana Narvaiša, “Lielvārds” Kompetences centra vadītāja un projekta “Mācos mācīties!” autore:” "Izaugsmes žurnāls" ir radīts  ar mērķi skolēnos attīstīt sistemātisku un jēgpilnu domāšanu par mācību procesu, mudinot skolēnus vairāk analizēt savas darbības, lai nonāktu pie izpratnes, ka viņu sekmes un panākumi nav nejaušība, bet gan mērķtiecīgu darbību rezultāts. Tas, savukārt, palīdz skolēniem uzņemties atbildību par savu mācīšanos un savu dzīvi kopumā.”

 

“Izaugsmes žurnāla” materiāli piedāvā resursus veiksmīgai mācību gada uzsākšanai, aptver padziļinātu sasniegto rezultātu izvērtēšanu, refleksiju un nākamo soļu plānošanu, kas ir būtiski procesi ikviena cilvēka izaugsmē un ir universāla prasme, kas lieti noderēs katrā mācību posmā un priekšmetā. Materiālam pievienota arī metodoloģija un komentāri skolotājiem, ko var izmantot gan mācību stundu laikā, gan pašvadīti mājās.

 

Ar mācību platformas “SOMA.LV” materiāliem var iepazīties mājaslapā www.soma.lv