Līdz gada vecumam — vecāku vai bērna kopšanas pabalsts?

Ir divu veidu pabalsti, ko viens no bērna vecākiem vai aizbildnis var saņemt bērna pirmajā mūža gadā. Kas saņem vienu, kas — otru un cik tie lieli? Un vēl svarīgi zināt, kādas izmaiņas šogad stāsies spēkā šo pabalstu aprēķinā un izmaksā.

Foto iesūtījusi Iveta Mangulsone, mammam.lv reģistrētā mamma

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Foto iesūtījusi Iveta Mangulsone, mammam.lv reģistrētā mamma

Vecāku pabalstu (tautā sauktu arī par māmiņalgu vai tētiņalgu) saņem viens no vecākiem, kas pabalsta piešķiršanas dienā ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais. Vecāku pabalstu var saņemt pēc maternitātes pabalsta beigšanās uzreiz pēc bērna dzimšanas vai uzreiz pēc bērna dzimšanas, ja mammai nav tiesību uz paternitātes pabalstu vai viņa no tā atteikusies. Vecāku pabalstu izmaksā līdz bērna viena gada vecumam. Šo pabalstu aprēķina 70% apmērā no darba algas.

Bērna kopšanas pabalstu saņem viens no bērna vecākiem, ja pabalsta piešķiršanas dienā viņš nav darba attiecībās vai pašnodarbināts un attiecīgi nevar saņemt vecāku pabalstu. Līdz gada vecumam bērna kopšanas pabalsts ir 50 lati.

Kopjot bērnu līdz gada vecumam, viens no vecākiem var saņemt  vienu no šiem pabalstiem.

No bērna viena līdz divu gadu vecumam tiek maksāts bērna kopšanas pabalsts 30 latu apjomā. Šo pabalstu saņem gan tie vecāki, kas līdz gada vecumam saņēmuši vecāku pabalstu, gan arī tie, kas saņēmuši bērna kopšanas pabalstu

Vecāku pabalsta aprēķināšana un saņemšana

Tiesības saņemt pabalstu ir:
    * vienam no bērna vecākiem, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu, bērnu vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus faktiski kopj un audzina līdz bērna viena gada vecumam un, ja šī persona ir nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā ir uzskatām par darba ņēmēju vai pašnodarbināto.
Nepieciešamie dokumenti, ko var iesniegt jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā:
    * jāuzrāda pase;
    * jāiesniedz iesniegums;
jāuzrāda oriģināls / jāiesniedz dokumentu kopijas / šādiem dokumentiem:
    * bērna dzimšanas apliecība (ar personas kodu);
    * ja pabalstu pieprasa bērna adoptētājs – tiesas sprieduma noraksts par adopcijas apstiprināšanu;
    * ja pabalstu pieprasa bērna aizbildnis – bāriņtiesas lēmums par aizbildniecības nodibināšanu;
    * ja pabalstu pieprasa persona, kas faktiski audzina bērnu – bāriņtiesas lēmums, kas pieņemts bērna personisko interešu aizstāvībai (atbilstoši Bāriņtiesas likuma 18.p.4.p.).

Piešķiramā pabalsta apmērs ir 70% no pabalsta saņēmēja mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, taču tas nevar būt mazāk kā 70% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra (šobrīd tas ir – 63 lati mēnesī).
Mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina par 12 mēnešu periodu, kas beidzies trīs mēnešus pirms bērna piedzimšanas mēneša.
Vidējās iemaksu algas aprēķinā personai tiek iekļauta tikai tā apdrošināšanas iemaksu alga, no kuras persona tiek apdrošināta vecāku pabalstam, t. i., pabalsta pieprasītājam VID reģistrētā iemaksu alga no darba devēja vai VID reģistrētie ienākumi kā pašnodarbinātajam.

 

Jaunumi 2013.gadā

No 2013.gada 1.janvāra pabalsta minimālais apmērs ir 100 lati mēnesī (vai ne mazāk kā 3,29 lati vienā kalendāra dienā).

Personām, kurām līdz 2012.gada 31.decembrim pabalsts piešķirts minimālajā apmērā vai arī tā apmērs ir mazāks nekā 100 lati un pabalsta izmaksa nepārtraukti turpinās pēc 2013.gada 1.janvāra - pabalsta apmērs no 2013.gada 1.janvāra tiks pārrēķināts un pabalsta starpība tiks izmaksāta līdz 2013.gada 1.aprīlim (pabalsta saņēmējam iesniegums pabalsta pārrēķina nav jāiesniedz).

Piemēram, 2012.gada novembrī un decembrī māte saņem vecāku pabalstu 63 latu apmērā. 2013.gada pirmos mēnešus pabalstu viņai arī izmaksās 63 latu apmērā, bet starpību starp 63 latiem un jauno pabalsta minimālo apmēru - 100 latiem, izmaksās līdz marta beigām.

 

Izmaksājamā pabalsta apmērs
Sākot ar 01.07.2009. izmaksājamā pabalsta apmērs strādājošam pabalsta saņēmējam (nodarbinātai personai, kura neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, vai kura gūst ienākumus kā pašnodarbinātā) izmaksā 50% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.
Pabalstu 100% piešķirtajā apmērā izmaksā, ja pabalsta saņēmējs atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai negūst ienākumus kā pašnodarbinātais.
 

Sākot ar 2013.gada 1.janvāri piešķirto pabalstu izmaksā sekojošā apmērā:

- ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā ir līdz 23,02 latiem (ieskaitot), - piešķirtajā apmērā;

- ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā pārsniedz 23,02 latus, - par vienu kalendāra dienu izmaksā 23,02 latus un 50 procentus no piešķirtā pabalsta summas, kas vienā kalendāra dienā pārsniedz 23,02 latus.

Šie izmaksas nosacījumi attiecās arī uz personām, kurām pabalsts piešķirts līdz 2012.gada 31.decembrim un tā izmaksa turpinās pēc 2013.gada 1.janvāra.

Reklāma
Reklāma

Svarīgi!
Ja bērns bija dzimis līdz 2010.gada 2.maijam, un vecāku pabalsta saņēmējs bērna kopšanas laikā arī strādāja, vecāku pabalstu piešķīra 50% apmērā no aprēķinātā pabalsta. Savukārt par bērna kopšanu, kurš dzimis pēc 2010.gada 2.maija, vecāku pabalstu 70% apmērā no cilvēka vidējās apdrošināšanas iemaksu algas izmaksā tikai cilvēkiem, kas nestrādā, bet atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, bezalgas atvaļinājumā (piešķirts sakarā ar bērna kopšanu), vai negūst ienākumus kā pašnodarbinātie.

Par bērniem, kas dzimuši pēc 2010.gada 2.novembra, vecāku pabalstu līdz 31.12.2012 (saskaņā ar krīzes laika lēmumu) izmaksās ierobežotā apmērā. Ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā pārsniedz 11,51 latu, tad par vienu kalendāra dienu izmaksās 11,51 latu un 50% no piešķirtā pabalsta summas, kas vienā kalendāra dienā pārsniedz 11,51 latu. Piemērs: ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendārā dienā ir 15,51 lats, tas nozīmē, ka pārsniegti 4 lati, 50% no šīs summas ir 2 lati, kas tiek pieskaitīti 11,51 latam, kopā pabalsta apjoms par vienu kalendāro dienu ir 13,51 lats.
Vēl viena izmaiņa, kas stāsies spēkā ar 2010. gada 1. novembri, vecāku pabalstu aprēķinās par katru kalendāro dienu un ar;i izmaksās atbilstoši konkrētā mēneša kalendāro dienu skaitam. Tas nozīmē, — ja līdz šim tika aprēķināts pabalsta apmērs un katru mēnesi tas tika maksāts neatkarīgi no dienu skaita mēnesī, tad no 1. novembra katru mēnesi šī summa varētu atšķirties saskaņā ar šī mēneša dienu skaitu.

Dvīņi un trīņi
Dvīņu gadījumā vecāki pirmajā gadā saņem vecāku pabalstu vai bērnu kopšanas pabalstu kā arī piemaksu — 50 latu mēnesī par katru bērnu līdz gada vecumam.

No 2013.gada 1.janvāra palielināta piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem vecumā līdz 1,5 gadam. Piemaksa dubultosies no 50 līdz 100 latiem mēnesī par katra bērna kopšanu līdz viena gada vecumam. Savukārt par bērnu kopšanu no 1 līdz 1,5 gadu vecumam piemaksa pieaugs no 30 līdz 100 latiem. Abos gadījumos piemaksu izmaksās papildus bērna kopšanas pabalsta pamata apmēram vai vecāku pabalsta apmēram. Par dvīņu vai vairāku vienās dzemdībās dzimušu bērnu kopšanu vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem - piemaksa paliks 30 latu apmērā par katru bērnu. Arī šo piemaksu izmaksās papildus bērna kopšanas pabalsta pamata apmēram vai vecāku pabalsta apmēram.
 

Pēc gada vecuma
Bērna kopšanas pabalsts par bērnu no viena līdz divu gadu vecumam ir 30 lati neatkarīgi no tā, vai persona ir nodarbināta vai nav.
Par dvīņiem no viena līdz divu gadu vecumam vecāki saņem bērnu kopšanas pabalstu 30 latu apmērā, kā arī piemaksu — 30 latu.

 

No 2013.gada 1.janvāra:

- Gan strādājošiem, gan nestrādājošiem vecākiem no 30 līdz 100 latiem palielināsies bērna kopšanas pabalsts par bērna kopšanu no 1 līdz 1,5 gadu vecumam. Par bērna kopšanu no 1,5 līdz 2 gadu vecumam pabalsts paliks 30 Ls apmērā.

Nestrādājošiem vecākiem dubultosies bērna kopšanas pabalsts no līdzšinējiem 50 latiem līdz 100 latiem par bērna kopšanu līdz viena gada vecumam.

 

Svarīgi!
Ja māmiņa saņem maternitātes pabalstu, vecāku pabalstu piešķirs, tikko būs beidzies apmaksātais pēcdzemdību atvaļinājums. Ja māmiņa nav darba attiecībās un nesaņem maternitātes pabalstu, bērna kopšanas pabalsts tiek maksāts jau no bērna dzimšanas dienas. Māmiņai ir tiesības atteikties no maternitātes pabalsta, ja bērna kopšanas pabalsts ir lielāks. Tādā gadījumā jādodas uz VSAA un jāuzraksta iesniegums par atteikšanos no maternitātes pabalsta un jānodod VSAA pēcdzemdību darbnespējas lapa.

Konsultēja
Silvija Berga, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Daugavpils nodaļas pabalstu daļas vadītāja