Vai pārbaudes laikā grūtnieci drīkst atlaist no darba

"Esmu stāvoklī nepilnus 3 mēnešus. Pirms mēneša biju uz darba interviju un tagad man ir pārbaudes laiks. Toreiz vēl nezināju, ka par grūtniecību. Ļoti vēlos šo darbu, bet baidos, ka mani nepieņems, uzzinot par to, ka esmu stāvoklī. Ko iesākt,"  jautā Madara. 

 

Normatīvajos aktos paredzēta virkne speciālu garantiju un atvieglojumu sievietēm, kuras ir grūtniecības stāvoklī

FOTO: Shutterstock.com

Normatīvajos aktos paredzēta virkne speciālu garantiju un atvieglojumu sievietēm, kuras ir grūtniecības stāvoklī

Valsts Darba inspekcijas Konsultatīvā centra vadītāja Zaiga Strode atgādina, ka grūtnieces Latvijas ir pasargātas no nepamatotas atlaišanas no darba, turklāt šī likuma norma attiecas arī uz pārbaudes laiku. 

Atbilstoši Darba likuma 109. panta pirmajai daļai darba devējam ir aizliegts uzteikt darba līgumu ar grūtnieci, tāpēc darba devējam, kurš ir nodomājis uzteikt darba līgumu ar darbinieci, ir pienākums noskaidrot, vai nepastāv likumā noteiktie šķēršļi un ierobežojumi uzteikuma izsniegšanai. Tai pat laikā Darba likums nosaka, ka atsevišķos gadījumos arī grūtniecei darba devējs drīkst uzteikt darbu.

 

Grūtnieces Latvijas ir pasargātas no nepamatotas atlaišanas no darba, turklāt šī likuma norma attiecas arī uz pārbaudes laiku. Tas ir gadījumā, ja, piemēram, grūtniece bez attaisnojoša iemesla neierodas darbā, vai rupji pārkāpj citus darba līguma noteikumus vai noteikto darba kārtību (piemēri minēti Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā).

Reklāma
Reklāma

Iepriekšminētā panta regulējums nosaka, ka uzteikums grūtniecei iespējams vienīgi, ja:

  • darbiniece bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpusi darba līgumu vai noteikto darba kārtību;
  • darbiniece, veicot darbu, rīkojusies prettiesiski un tādēļ zaudējusi darba devēja uzticību;
  • darbiniece, veicot darbu, rīkojusies pretēji labiem tikumiem, un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu;
  • darbiniece, veicot darbu, bijusi alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī;
  • darbiniece rupji pārkāpusi darba aizsardzības noteikumus un apdraudējusi citu personu drošību un veselību;
  • tiek likvidēts darba devējs – juridiskā persona vai personālsabiedrība.
     

Kurā brīdī grūtniecei būtu jāinformē darba devējs par grūtniecību?
Darba likums nenosaka, ka sievietei ir pienākums paziņot darba devējam par grūtniecības iestāšanos, kā arī neregulē kārtību, kādā šis fakts ir paziņojams. Tomēr, ņemot vērā, ka normatīvajos aktos paredzēta virkne speciālu garantiju un atvieglojumu sievietēm, kuras ir grūtniecības stāvoklī, sievietei būtu ieteicams informēt darba devēju par grūtniecību.

Ja sieviete ir paziņojusi darba devējam par grūtniecību, sievietei ir tiesības atstāt darba vietu, lai veiktu veselības pārbaudi pirmsdzemdību periodā, tā pat sieviete var pieprasīt noteikt nepilnu darba laiku, kā arī saņemt citas garantijas un atvieglojumus, ko paredz normatīvie akti sievietēm grūtniecības laikā.

2018. gadā VDI bija saņēmusi 4 iesniegumus par Darba likuma 109. panta pirmās daļas iespējamiem pārkāpumiem. Tomēr VDI veikto pārbaužu rezultāti liecina, ka iesniegumos minētais Darba likuma 109. panta pirmās daļas pārkāpums netika atklāts.