Bijusī sieva šķirtajam vīram neļauj satikties ar bērnu. Kādas tiesības ir tēvam?

Man ar tiesas spriedumu noteiktas saskarsmes tiesības ar bērnu – sestdienās un svētdienās katru nedēļu. Taču bijusī sieva regulāri izvairās dot man dēlu – atrunājas, ka viņš aizvests uz laukiem, ir slims vai daudz jāmācās u.tml. Nesen viņa man piedraudēja, ka bērnu vispār vairs neredzēšu. Ko darīt? Jautā Juris no Balvu novada

FOTO: Shutterstock.com

Lēmumu, vai bērnam ļaut satikties ar tēvu, sieviete nepieņem vienpersoniski.

Iespējamā rīcība
Jums jāvēršas tiesā, kas pieņēma nolēmumu par saskarsmes tiesībām, un jālūdz izsniegt izpildu rakstu. Tas jāiesniedz tiesu izpildītājam. Ja tiesas nolēmumā ir noteikta saskarsmes tiesību īstenošanas kārtība, laiks un vieta, tiesu izpildītājs nosūtīs jūsu bijušajai sievai paziņojumu par pienākumu izpildīt nolēmumu noteiktajā kārtībā, laikā un vietā.
Ja nolēmumā tas nav ierakstīts, tiesu izpildītājs pats noteiks izpildes vietu un laiku saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā pēc divām nedēļām, ja vien no nolēmuma neizriet citādi. Paziņojumā tiesu izpildītājs brīdinās par sekām, ja viņa nolēmumu neizpildīs.  

Ja norādītajā laikā un vietā bērns nebūs sastopams un māte nepaziņos iemeslu vai paziņos iemeslu, ko tiesu izpildītājs neatzīs par attaisnojošu, vai māte atteiksies nolēmumu izpildīt neattaisnojoša iemesla dēļ, tiesu izpildītājs rakstīs aktu par nolēmuma nepildīšanu.


Sekas
Aktu par nolēmuma nepildīšanu tiesu izpildītājs nosūtīs rajona (pilsētas) tiesai, kas lēma par jūsu saskarsmes tiesībām. Tiesnesis var uzlikt jūsu bijušajai sievai naudas sodu līdz 1500 eiro, šo jautājumu izskatot rakstveida procesā. Taču naudas soda samaksa neatbrīvos viņu no pienākuma izpildīt nolēmumu. Ja jūsu dēla māte joprojām nepildīs tiesu izpildītāja atkārtoti doto rīkojumu un par to tiks atkārtoti sastādīts akts, tiesu izpildītājs nosūtīs šo dokumentu prokuratūrai, lai tā lemtu par kriminālprocesa uzsākšanu sakarā ar ļaunprātīgu izvairīšanos no nolēmuma izpildes, kā arī ziņos par to bāriņtiesai.

 

Tiesnesis var uzlikt jūsu bijušajai sievai naudas sodu līdz 1500 eiro, šo jautājumu izskatot rakstveida procesā. Taču naudas soda samaksa neatbrīvos viņu no pienākuma izpildīt nolēmumu. 


Speciālisti tad izvērtēs bērna mātes rīcību, un izpildu lietvedība tiks apturēta. Krimināllikuma 296. pantā teikts, ka par tiesas nolēmuma neizpildīšanu vai izpildes kavēšanu personu soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu (uz laiku no 15 dienām līdz trīs mēnešiem) vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. Ja, piemēram, kādreiz iesniegsiet prasību par aizgādības tiesību atņemšanu jūsu bijušajai sievai, tiesa, izskatot šo lietu, ņems vērā arī saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības pārkāpumus. 

 

Ja tiesu izpildītājs konstatēs, ka nolēmuma izpilde nav iespējama, jūs varat lūgt tiesu pārskatīt nolēmumā noteikto saskarsmes tiesību izmantošanas laiku un vietu. Tad tiesa pieprasīs no bāriņtiesas informāciju par bērna dienas režīmu. Ja bāriņtiesai nebūs iespējams to noskaidrot un bērna atrašanās vieta nebūs zināma, tiesa pieņems lēmumu par bērna vai mātes un bērna meklēšanu, izmantojot policiju. Lūgumu par saskarsmes tiesību izmantošanas laika un vietas pārskatīšanu izskatīs tiesas sēdē, iepriekš par to paziņojot lietas dalībniekiem. Mātes neierašanās nebūs šķērslis pieteikuma izskatīšanai. Tiesa pēc savas iniciatīvas vai ieinteresēto personu lūguma var pieprasīt, lai tiesu izpildītājs sniedz informāciju par izpildu lietā konstatētajiem apstākļiem, arī nolēmuma izpildīšanas šķēršļiem. Visticamāk, tiesa uzaicinās sēdē piedalīties bāriņtiesas pārstāvi, kā arī psihologu, ja bāriņtiesa viņu būs pieaicinājusi vai ja tiesa to uzskatīs par nepieciešamu. Ja kādi apstākļi apgrūtina nolēmuma izpildi vai padara to neiespējamu, tiesa bērna interesēs var noteikt citu saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību.

Tiesa šādu nolēmumu pieņem mēneša laikā, ja ārkārtēji apstākļi to nepadara neiespējamu. Lēmums būs jāizpilda nekavējoties. Ja saskarsmes tiesību īstenošana nav iespējama citādi, kā vien iekļūstot telpās, kur bērns uzturas, un paredzams, ka tiesu izpildītājs šajās telpās netiks ielaists, tiesa nolēmumā par saskarsmes tiesību laika un vietas pārskatīšanu bērna interesēs var norādīt, ka telpas jāatver piespiedu kārtā. Šādā gadījumā tiesa norādīs konkrēto adresi un laika periodu, kad tā drīkst telpas atvērt.

Ja telpas jāatver piespiedu kārtā, tiesa to pasludina, atbildētājam klāt neesot, un nolēmumu atbildētājam (šajā gadījumā – bērna mātei) nosūta tikai pēc tam, kad pagājis norādītais laika periods telpu atvēršanai piespiedu kārtā. Tāda rīcība nepieciešama tādēļ, lai vainīgā persona nepagūtu noslēpties vai aizbraukt. Nolēmums par saskar­smes tiesību izmantošanas laika un vietas pārskatīšanu nav pārsūdzams.
 

Reklāma
Reklāma

Tiesu izpildītājs, izpildot tiesas nolēmumu par saskarsmes tiesību izmantošanas laika un vietas pārskatīšanu, kā arī ievērojot norādīto adresi un laika periodu, kurā telpas drīkst atvērt piespiedu kārtā, noteiks laiku un vietu, kad un kur bērns jānodod tēvam saskarsmes īstenošanai. Par to tiesu izpildītājs paziņos:
• piedzinējam (šajā gadījumā – tēvam), informējot par pienākumu būt klāt pie izpildu darbībām;
• bāriņtiesai un policijai (atbilstīgi bērna dzīvesvietai), dodot rīkojumu to pārstāvjiem piedalīties nolēmuma piespiedu izpildē (bāriņtiesa pēc sava ieskata var pieaicināt psihologu).


Par vietu un laiku, kur un kad bērns tiks nodots jums saskarsmes īstenošanai, tiesu izpildītājs māti iepriekš neinformēs. Tas arī tiek darīts tādēļ, lai viņa ar dēlu nepagūtu noslēpties vai aizmukt. Tiesu izpildītāja rīkojumā noteiktajā vietā un laikā bāriņtiesas pārstāvis sadarbībā ar psihologu, ja tāds būs pieaicināts, veiks pārrunas ar māti vai citām personām, pie kurām atrodas bērns, lai pārliecinātu atdot dēlu jums saskarsmes īstenošanai. Policijas pārstāvji nodrošinās sabiedrisko kārtību un tiesu izpildītāja rīkojumu ievērošanu. Ja tiesu izpildītājs netiks ielaists telpās, tās tiks atvērtas piespiedu kārtā. Ja telpās neviena persona nebūs sastopama, tiesu izpildītājs pēc to piespiedu atvēršanas, neaprakstot tur esošo mantu, gādās par telpu drošu aizvēršanu un aizzīmogošanu. Tad viņš pie nekustamā īpašuma atstās paziņojumu ar uzaicinājumu ierasties tiesu izpildītāja birojā, lai saņemtu atslēgas. Par darbībām saistībā ar telpu piespiedu atvēršanu tiesu izpildītājs veiks īpašu atzīmi aktā.


SVARĪGI
Lietās, kas saistītas ar saskarsmes tiesībām, tiesa nolēmumā abas puses brīdina: ja spriedums netiks izpildīts labprātīgi, tiks piemērots naudas sods un lemts par aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu. Vainīgais saskaņā ar Krimināllikumu būs atbildīgs par ļaunprātīgu nolēmuma nepildīšanu.

 

Konsultēja juriste Kristīne Krēsliņa 

 

 

Avots: