Izglītības izvēļu "grozi" vidusskolēniem jau nākamajā mācību gadā. Kas par to ir jāzina vecākiem?

Šis ir pirmais mācību gads Latvijas skolās, kad sākot mācības 10. klasē, vidusskolēnam būtiski mainās veids, kādā mācības organizētas. Jaunietim jāizvēlas mācību virzieni, kurus atbilstoši savām interesēm apgūt padziļināti. Kas par to jāzina vecākiem un skolēniem?
Katra skola gatavo savu piedāvājumu, kas ir atkarīgs no skolas resursiem un iespējams piesaistīt pasniedzējus un nodrošināt atbilstošu priekšmetu apmācību. 

FOTO: Shutterstock.com

Katra skola gatavo savu piedāvājumu, kas ir atkarīgs no skolas resursiem un iespējams piesaistīt pasniedzējus un nodrošināt atbilstošu priekšmetu apmācību. 

Pārmaiņu mērķis

Vidusskolas mērķis – palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai savai profesionālai darbībai. Mainītais vidusskolas modelis dos skolēniem iespēju vairāk mācīties atbilstoši savām interesēm un nākotnes plāniem. To nodrošinās mazāks mācību priekšmetu skaits un iespēja 30 % mācību laika veltīt padziļinātiem un specializētiem kursiem. Mācoties to, kas interesē, skolēnam ir lielāka motivācija, veidojas dziļāka izpratne un labākas prasmes mācību priekšmetos. Viņš spēcīgāk apzinās un var attīstīt savas intereses.
 

Skaties ekspertu skaidrojumus un atbildes uz vecāku jautājumiem


Kā notiks mācības? Informācija skolēniem

Vidusskolas mērķis ir palīdzēt ikvienam skolēnam apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālajai darbībai, veikt pirmās svarīgās izvēles.

No 2021. gada 1. septembra skolēniem, kas uzsāks mācības 10. klasē, mainīsies veids, kā mācības ir organizētas. Ikvienam būs iespējams nozīmīgi vairāk mācīties to, kas atbilst nākotnes mērķiem. 

 

Aptuveni 30 % mācību laika, visvairāk 12. klasē, jaunieši varēs veltīt tiem mācību priekšmetiem, kuri īpaši interesē, – mācīties tos padziļināti vai apgūt brīvas izvēles specializētos kursos. 

Vienlaikus vispusīgi zināšanu un prasmju pamati katrā mācību jomā dos plašu redzesloku un neierobežos izvēles iespējas nākotnē.

 

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību:

 • mācību stundās vidusskolēns pavadīs tikpat daudz laika kā līdz šim (~36 stundas nedēļā);
 • apgūs visas mācību jomas, taču atšķirīgā dziļumā atkarībā no savām interesēm;
  izvēlēsies un apgūs 3 padziļinātos kursus;
 • veiks un aizstāvēsi projekta darbu, kas var būt pētniecības vai jaunrades vai sabiedriskais darbs saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem.

 

Vidusskolas izglītības iegūšanai būs jānokārto arī valsts pārbaudes darbi jeb eksāmeni:

 • latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī);
 • svešvalodā – angļu, vācu vai franču (vismaz optimālajā līmenī);
 • matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);
 • divos no padziļinātajiem kursiem* (augstākajā līmenī).

Ja latviešu valodu, svešvalodu, matemātiku mācās optimālajā vai augstākajā līmenī, valsts pārbaudes darbu kārto tikai vienreiz – optimālajā vai augstākajā līmenī.

Savas izvēles – ko mācīties – katrs skolēns varēs izdarīt, izvērtējot skolu piedāvājumu. Tāpēc ļoti svarīgi jau šobrīd sākt apzināties savas intereses un sekot līdzi skolu piedāvājumam. Vairāk informācijas uzzini Skola2030.lv

Reklāma
Reklāma

 

Pārmaiņas radām kopā. Informācija vecākiem

Šobrīd pirmsskolā, bet ar nākamo mācību gadu arī pamatizglītībā un vidusskolā Latvijā pakāpeniski sāk ieviest pilnveidoto mācību saturu un pieeju. Lai pilnveidotā pieeja mācībām skolās Latvijā sasniegtu savu mērķi – veidotu skolēnu kā zinošu un domājošu darītāju –, būtiska ir ne vien skolas un skolēna sadarbība, bet arī vecāku iesaiste. Pārmaiņas radām mēs visi kopā: skolēni, skolotāji, vecāki. Vidusskolas mērķis – palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai savai profesionālai darbībai.

 

Kādu atbalstu var sniegt vecāki?

Uzturēt jaunietī interesi par mācībām, par to, ko viņš ir iemācījies un apguvis:

 • ikdienā ģimenē veidot pozitīvu attieksmi pret mācīšanos un skolu. Iedrošināt un atbalstīt jaunieti jaunu zināšanu apguvē;
 • uzturēt interesi nevis par vērtējumu, bet par zināšanām, prasmēm, vērtībām;
 • vecāki var palīdzēt veidot attieksmi pret pārbaudes darbiem kā daļu no mācīšanās procesa – kā iespēju novērtēt, kā veicas, cik tālu esi ticis, lai dotos tālāk.

 

Proaktīvi iesaistīties skolas dzīvē, apmeklēt vecāku sapulces un sarunāties:

 • veidot konstruktīvas attiecības ar skolotājiem, citiem skolas darbiniekiem un vecākiem;
 • sarunāties, risināt jautājumus un problēmas, ja tādas rodas;
 • apmeklēt vecākiem domātos pasākumus;
 • interesēties par sava bērna individuālo progresu un runāt par to ar skolotājiem.

 

Izrādīt patiesu interesi un sarunāties par jaunietim svarīgo dzīvē:

 • būt klātesošiem un atbalstošiem, sarunāties par jaunieša dzīvē notiekošo, piedzīvoto, izdošanos, pārsteigumiem, grūtībām;
 • pārrunāt nesaprašanos, tostarp vienaudžu vidū, palīdzēt bērnam izprast dažādu pušu viedokli un meklēt risinājumus;
 • palīdzēt bērnam attīstīt tādas prasmes, kas ļauj dzīvē kļūt patstāvīgākam un neatkarīgam, apzināties savas stiprās puses, mācīties pārvarēt grūtības, nesaskaņas un konfliktus;
 • palīdzēt bērnam apgūt paņēmienus, kā pārvarēt stresu, trauksmi, neizdošanos;
 • palīdzēt plānot un ievērot dienas režīmu, sabalansēt mācīšanos ar ārpusstundu aktivitātēm.

Uzzini vairāk Skola2030.lv.