Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) "LG Electrinics Latvia"

 

Datu pārzinis:

SIA “LG Electronics Latvia”, reģ. nr. 40003834190, juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga, LV-1039, Latvija.

Kontaktinformācija personas datu aizsardzības jautājumiem: dpo-eu@lge.com .

Informējam, ka minētā e-pasta adrese ir pieejama SIA “LG Electronics Latvia”, kas ir datu apstrādātājs un veic noteiktas darbības ar Jūsu personas datiem datu pārziņa vārdā un saskaņā ar stingriem datu pārziņa norādījumiem.

 

Jūsu personas datu apstrādes nolūki:

 • Loteriju, konkursu, kampaņu organizēšana un īstenošana saskaņā ar šo loteriju, konkursu un kampaņu noteikumiem, tostarp dalībnieku identificēšana;
 • Saziņa ar Jums, piemēram, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumu, sūdzību vai sniegtu pieprasīto informāciju, kuru Jūs esat lūguši vai piekrituši saņemt, vai sazinātos ar Jums par loterijas vai konkursa rezultātā iegūtās balvas saņemšanu;
 • Mūsu noieta tirgus, patērētāju, produktu un sniegto pakalpojumu analizēšana;

 

Personas datu apstrādes pamati:

 • Jūsu piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts): Loterijas dalībnieku kontaktinformācijas izmantošanai Loterijas organizēšanai, uzvarētāju apbalvošanai, saziņai un informēšanai;
 • Atsevišķos gadījumos atsevišķa piekrišana var būt dota arī par turpmākas informācijas par produktu un pakalpojumu jaunumiem sūtīšana pēc projekta beigām un līdz šīs piekrišanas atsaukšanai.
 • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts): informācijas glabāšana Loterijas dalībnieku pretenziju izskatīšanai un/vai pierādījumu sniegšanai likumā noteiktajām iestādēm; mūsu produkcijas popularizēšana un pakalpojumu attīstība.

 

Iespējamie datu saņēmēji:

 • SIA “LG Electronics Latvia” kā datu apstrādātājs veic noteiktas darbības ar Jūsu personu datiem pārziņa vārdā saskaņā ar pārziņa stingriem norādījumiem. Neskatoties uz minēto, pārzinis vēl arvien pilnībā kontrolē Jūsu datus.
 • Citi sadarbības partneri, kā, piemēram, e-pasta, pasta un kurjeru pakalpojumu sniedzēji, informācijas tehnoloģiju, juridisko pakalpojumu un mārketinga pakalpojumu sniedzēji. Datu apstrādes nosacījumi tiek reglamentēti ar savstarpēji noslēgtiem līgumiem.

 

Datu glabāšanas ilgums: 

 • Jūsu Personas dati tiks glabāti tikai tik ilgi, kamēr tie nepieciešami iepriekš minētajiem mērķiem. Ja tiek iesniegta prasība tiesā, personas dati var tikt glabāti līdz tiesvedības beigām, ieskaitot iespējamos pārsūdzības termiņus, pēc kā tiek dzēsti. Ja saskaņā ar tiesību aktiem ir nepieciešama kādu datu obligāta glabāšana, šie norādījumi tiks ievēroti.
   

Jūsu tiesības: 

 • Savu personas datu sniegšana ir brīvprātīga, tomēr, ja kādi dati netiks mums sniegti, mēs, iespējams, nevarēsim sasniegt kādus no šeit minētajiem mērķiem.
 • Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei. Atsaucot savu piekrišanu dalībai loterijā, konkursā vai kampaņā, dalība tajā tiek anulēta un Jūsu dati tiek dzēsti. Šāds atsaukums sūtāms uz loterijas, konkursa vai kampaņas organizētāja e-pastu, kas norādīts loterijas, konkursa vai kampaņas noteikumos, vai arī uz datu pārziņa pasta adresi vai e-pastu – dpo-eu@lge.com. Atsaukumā lūdzam norādīt arī konkrētās loterijas, konkursa vai kampaņas nosaukumu.
 • Loterijas, konkursa vai kampaņas dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kas tiek apstrādāti šīs loterijas, konkursa vai kampaņas ietvaros, lūgt to dzēšanu vai labošanu, apstrādes ierobežošanu vai citu darbību veikšanu, iesniedzot savu pieprasījumu rakstiski uz e-pastu – dpo-eu@lge.com.
 • Loterijas dalībniekam ir arī tiesības iesniegt sūdzību par datu apstrādi Datu valsts inspekcijai.


 

Aicinam iepazīties ar pilnu mūsu Privātumu politikas aprakstu, lai pārliecinātos par tās atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai ("GDPR"), lai iepazītos ar Google pakalpojumu un sīkdatņu izmantošanu un citām ar Jūsu datu aizsardzību saistītām niansēm. 

 

https://www.lg.com/lv/privacy