Ja vecāki aizliedz bērnam ievērot epidemioloģisko drošību, var piemērot līdz 2000 eiro sodu

Vecāku pienākums ir rūpēties par savu atvašu veselību un drošību, un, ja viņi savam bērnam aizliedz ievērot Covid-19 dēļ noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, tas var draudēt ar būtiskām sankcijām – vecākiem var draudēt līdz pat 2000 eiro liels naudas sods, bet bērnu neielaist skolā un viņš var palikt bez valsts nodrošinātās izglītības.

 

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Ja vecāki liedz bērnam izglītības iestādē veikt veselības pārbaudi un īstenot epidemioloģiskās drošības pasākumus, tas ir likuma pārkāpums. (Foto: Vida Press)

Pagaidām gan, pēc Jauns.lv veiktās vairāku pilsētu un novadu izglītības iestāžu aptaujas, neviena bērna vecāki nav pretojušies veselības pārbaudēm, kas būtu par pamatu šādām soda sankcijām.

Tomēr sociālajos tīklos vecāki tiek aicināti rakstīt iesniegumus skolas administrācijām, lai tās bērnus „pasargātu” no Covid-19 drošības pasākumiem: „...es nedodu savu piekrišanu tam, ka manam bērnam(-iem) liek valkāt sejas masku, respiratoru vai citu priekšmetu elpceļu aizsegšanai, kas var kaitēt bērna(-u) turpmākajam veselības stāvoklim, kā arī temperatūras mērīšanai bez manas piekrišanas”. Vārdā nenosaukti šīs dīvainās iniciatīvas autori vecākus mudina parakstīt šādus iesniegumus, jo viņu prasības nevar tikt noraidītas, jo tās esot nostiprinātas Satversmes 111. pantā, Bērnu tiesību konvencijas 5. un 24. pantā, kā arī Civillikumā un Pacientu tiesību likumā.


Žurnāls „Likums un Taisnība” skaidro, vai šādam vecāku iesniegumam ir kāds juridisks spēks un vai viņi izglītības iestādes personālam var aizliegt rūpēties par savas atvases veselību. To skaidro gan juristi, gan izglītības jomas speciālisti.
 

Atteikties no sejas maskas ir likuma pārkāpums
Liepājas pašvaldības Izglītības pārvaldes juriste Zane Pomerance skaidro: „Šāds iesniegums nav pamatots. Ja normatīvs akts, likums vai skolas iekšējā kārtība, kas veidota pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas vadlīnijām, piesaistot Slimību profilakses un kontroles centru, nosaka konkrētas prasības, arī valkāt sejas masku, vecāki nedrīkst rakstīt iesniegumu, ar kuru nepiekrīt, jo tas nebūs arguments, vecāki būs pārkāpuši likumu. Pašreiz gan nevienā normatīvā aktā nav uzstādījumu par obligātu temperatūras mērīšanu un masku valkāšanu.
 
Ja vecāki atsakās ievērot likumu, ja būtu tādas prasības noteiktas visiem visās skolās, tas būtu noteikts Ministru kabineta noteikumos un likumā, skolas administrācijai būtu tiesības neielaist bērnu skolā un viņam netiktu nodrošināts mācību process individuāli, jo vecākiem ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi.

 

Pacientu tiesību likumā ir noteiktas tiesības atteikties no ārstēšanas, bet tas neattiecas uz epidemioloģiskās drošības pasākumiem.

Ministru kabineta noteikumi nosaka tikai pamata prasību, ka jābūt izveidotai kārtībai skolā, kurā aprakstītas būtiskākās nianses – informēšana, distancešanās, higiēna, veselības stāvokļa uzraudzība. Pieļauju, ka katrā pašvaldībā ir sava izpratne par šiem drošības pasākumiem un arī piemērojamības robeža. Liepājas skolās nav jānēsā sejas maskas ikdienā, mācību procesa laikā. Maskai jābūt līdzi skolēna somā, tā tiks izmantota tikai nepieciešamības gadījumā, ja skolēnam pasliktināsies veselība, tiks novērotas slimības pazīmes. Tad, uzliekot individuālu sejas masku, skolēns tiks izolēts no klases un sagaidīs maskā savu likumisko pārstāvi.

Visas Liepājas skolas izstrādājušas kārtību Mācību procesa un piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas izdotas un gatavotas, pamatojoties uz Ministru kabineta šī gada noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem mācību procesa organizēšanai, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā.

Liepājā skolas nav saņēmušas (iepriekšminētā) satura iesniegumus no vecākiem. Pieļauju, ka arī vecāki dažādi interpretē skolas izdotās kārtības”.


Par drošības pasākumu neievērošanu draud naudassods
Liepājas domes Juridiskā nodaļa piebilst: „Satversmes 1. panta tvērums un 100. pants aizsargā katra indivīda tiesības, nosakot, ka ikvienam ir tiesības paust savus uzskatus. 94. pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību. Nevienam nedrīkst atņemt vai ierobežot brīvību citādi kā tikai saskaņā ar likumu. Līdz ar to secināms, ka personām ir tiesības paust savu viedokli un šī tiesība nevar tikt ierobežota.
 
Tomēr ir jāņem vērā, ka, izpildoties noteiktiem nosacījumiem, likumdevējs ar likuma spēku var noteikt pamattiesību ierobežojumus, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Turklāt, jāņem vērā, ka Satversmes 111. pants noteic, ka valsts aizsargā cilvēku veselību. Līdz ar to personām ir tiesības iesniegt šādu iesniegumu, bet iestādei ir pienākums pieņemt to, un ir jāvērtē vai no normatīvajiem aktiem (likuma, Ministru kabineta noteikumiem un pašvaldību saistošajiem noteikumiem) izriet iestādes tiesības noteikt masku valkāšanu un temperatūras mērīšanu.
 
Ministru kabineta 2020. gada noteikumu Nr. 360 noteic: ja, sniedzot publisku vai saimniecisku pakalpojumu vietā, kur uzturas daudz cilvēku, nav iespējams nodrošināt divu metru fizisko distanci un ierobežot pakalpojuma sniegšanas laiku, kas nepārsniedz 15 minūtes, izveido fizisku barjeru starp cilvēkiem vai pieprasa lietot mutes un deguna aizsegus. 

Ievērojot, ka izglītības iestādei - publisko pakalpojumu sniedzējam – ir tiesības pieprasīt lietot mutes aizsegu, atzīstams, ka izglītības iestāde darbojas sava deleģējuma ietvarā un publiskā pakalpojumu saņēmējam (izglītojamam) ir pienākums ievērot noteiktās prasības.

Minētās tiesību normas nav pretrunā ar iepriekš minētajiem (internetā izvietotā iesnieguma) argumentiem, jo, veicot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, valsts aizsargā visu cilvēku veselību (Satversmes 111. pants). Tiek atzītas ikviena bērna tiesības uz veselību, proti, pie konkrētiem apstākļiem, lietojot maskas vai pārbaudot bērna veselības stāvokli mērot temperatūru, tiek pasargātas ikviena izglītības iestādē esoša bērna veselība (Bērnu tiesību konvencijas 5. un 24. pants). Nosakot drošības pasākumus, netiek apšaubītas vecāku aizgādības tiesības un pienākums rūpēties par bērnu. Tomēr vēršama vecāku uzmanība, ka Civillikuma 177. panta ceturtā daļa nosaka, ka bērna uzraudzība nozīmē rūpes par bērna paša drošību un trešās personas apdraudējuma novēršanu. Konkrētajā gadījumā, ja vecāki izglītības iestādē iesniedz “norādīto” iesniegumu, vecākiem ir jāsaprot, ka viņu rīcība var radīt apdraudējumu trešajām personām, tas ir risks, ka var inficēties citi izglītojamie.

Epidemioloģiskās drošības likuma 37.5 pants noteic, ka par epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšanu, ja tas var radīt risku cilvēku veselībai, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divām līdz četrsimt naudas soda vienībām (no 10 līdz 2000 eiro), bet juridiskajai personai — no divdesmit astoņām līdz tūkstoš naudas soda vienībām (140-5000 eiro)”.


Vecāki neprotestē
Jauns.lv aptaujāja vairāku novadu Izglītības nodaļas, lai noskaidrotu, vai tās ir saņēmušas pretenzijas no vecākiem, ka skolas viņu bērniem liek ievērot epidemioloģiskās prasības.

Reklāma
Reklāma

Dainis Bitiņš (Daugavpils novada dome): „Daugavpils novada pašvaldībā ir izdots izpilddirektora rīkojums par mācību procesa organizēšanu novada pašvaldības iestādēs. Tas nosaka, ka novada izglītības iestādes izstrādā savu individuālo kārtību. Kārtības ir publicētas katras izglītības iestādes tīmekļvietnēs, kā arī Daugavpils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes tīmekļvietnē. Sejas masku valkāšana nav noteikta. Šobrīd iesniegumu un sūdzību no vecāku puses nav”.

Ilze Žunde (Mārupes novada dome): „Katrai Mārupes novada izglītības iestādei prasības ir pielāgotas izglītības iestāžu īpatnībām. Nevienā no novada pašvaldības izglītības iestādēm nav paredzēta obligāta temperatūras mērīšana un sejas aizsargmasku lietošana. Līdz šim norādītais iesniegums nav saņemts nevienā no izglītības iestādēm. Vienīgais gadījums, kad rekomendējam vecākiem izvērtēt nepieciešamību izmantot bērniem aizsargmaskas, ir pašvaldības skolēnu autobusi. Papildus informējam, ka, lai izvairītos no drūzmēšanās, nodrošinām papildus autobusus skolēnu pārvadāšanai”.

Ance Putniņa (Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde): „Katrā Ventspils pilsētas pašvaldības dibinātajā izglītības iestādē ir noteikta kārtība epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasību ievērošanai. Par noteikto kārtību izglītības iestādes informējušas gan skolēnus, gan skolēnu vecākus. Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldei nav informācijas, ka kāda no Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm būtu saņēmusi šāda veida iesniegumus”.


Dažādās kārtības
Katra skola ir izdevusi savus iekšējās kārtības noteikumus, kuri jāievēro gan skolēniem, gan vecākiem un pedagogiem. Īsumā apkopojot pamatprasības ir līdzīgas:

* Ja kādam bērnam parādās veselības problēmas un ir aizdomas par Covid-19, viņu izolē no pārējiem atsevišķā telpā un izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību. Viņam lūdz liek uzlikt sejas masku.

* Ja parādās aizdomas par saslimšanu bērnam un arī viņa klasesbiedriem mēra temperatūru.

* Skolā netiek ielaistas trešās personas.

* Bērniem visu mācību procesa laiku jāuzturas skolas telpās (protams, ir arī izņēmumi, piemēram, ja sporta stundas notiek āra stadionā).

* Izmantojot skolas autobusus, var tikt ne tikai rekomendēts, bet arī pieprasīts lietot sejas masku vai šalli.

Te jāņem vērā, ka izglītības iestāde, aizdomās par saslimšanu gadījumos, neveic bērnu ārstēšanu, bet tikai nodrošina veselības pārbaudi un drošības pasākumus. Pacientu tiesību likumā ir noteiktas tiesības atteikties no ārstēšanas, bet tas neattiecas uz epidemioloģiskās drošības pasākumiem.

Skolu iekšējās kārtības rīkojumos ir noteikta tikai rīcība, kas atbilst vispārējai drošībai un bērnu veselības nodrošināšanai. Lūk, tikai daži citāti no noteikumiem:

* Olaines 1. vidusskola: „Epidemioloģiskai situācijai pasliktinoties, skolas vadība var noteikt sejas masku vai mutes un deguna aizsegu lietošanu skolā. Ja izglītojamajam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), viņu izolē atsevišķā telpā, un, ja nepieciešams, atbilstoši izglītojamā vecumam nodrošina medicīnas māsas vai cita pieaugušā klātbūtni. Lai novērstu darbinieka inficēšanās risku, izglītojamais lieto sejas masku vai deguna un mutes aizsegu”.

* Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskola Rēzeknē: „Ienākot skolas telpās, līdz mācību stundu sākumam, skolēniem un skolas darbiniekiem tiek veikta ķermeņa temperatūras mērīšana, izmantojot bezkontakta termometru; temperatūras mērīšanu veic skolas medicīnas māsa. Gadījumos, kad skolēnam tiek konstatēta paaugstināta ķermeņa temperatūra, tā pārsniedz 37,5 grādus, skolas medicīnas māsa par to informē skolēna vecākus vai tā likumiskos pārstāvjus, lai vienotos par veidu un laiku, kā skolēns tiek nogādāts mājās. Līdz tam skolēns uzturas skolas medicīnas kabinetā; skolēns šajā laikā lieto masku” 

* Ziepniekkalna vidusskola: „Skolas autobusos skolēniem nav jālieto sejas maskas, bet mutes un deguna daļa jāaizsedz ar šalli, audumu un tamlīdzīgi”.

* Valmieras Viestura vidusskola: „Aizdomu gadījumā par paaugstinātu ķermeņa temperatūru vai gadījumā, ja izglītojamais vai darbinieks izsaka sūdzības par pašsajūtu, iestāde nodrošina ķermeņa temperatūras mērīšanu. Tiesības veikt ķermeņa temperatūras mērīšanu ir izglītības iestādes medmāsai vai jebkuram citam izglītības iestādes darbiniekam”.