Jautā speciālistam

Speciālistu arhīvs

Vēlos saņemt
jaunumu vēstuli

Uzdod savu jautājumu

 • Aizbildniecība

  Jautājums:Sveiki. Vēlos pajautāt, cik pēc likuma jābūt lielai dzīvojamai platībai, ja vēlos no šķirtās sievas atņemt bērnu un audžutiesības likt savai topošai sievai?? Vai ir vajadzīgi kaut kādi pierādījumi, ja vēlos atņemt bērnu bijušai sievai??  Un ar cik lielu summu jārēķinās pie advokāta, ja vēlos atņemt bērnu bijušai un dot tiesības topošai sievai??

  Atbilde (07.02.2017): Zvērināti advokāti Anita Rektiņa, Dana Rone, Iveta Bumbiere, Jevgenija Tverjanoviča-Bore, Jānis Kucenko, Jānis Muižnieks, Linards Baumanis

  Zvērināta advokāte Jevgenija Tverjanoviča-Bore atbild: Atbilstoši Latvijas Republikas Civillikumam vecākam var atņemt aizgādības tiesības, ja: 1) viņa vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ) ir apdraudēta bērna veselība vai dzīvība; 2) vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību. Atņemot aizgādības tiesības vienam vecākam, tiesa nodod bērnu otra vecāka atsevišķā aizgādībā. Ja aizgādība, ko varētu īstenot otrs vecāks, nepietiekami aizsargātu bērnu no apdraudējuma vai aizgādības tiesības tiek atņemtas abiem vecākiem, tiesa uzdod bāriņtiesai nodrošināt bērnam ārpusģimenes aprūpi. Aizgādības tiesības vecākam tiek pārtrauktas, ja bāriņtiesa atzīst, ka: 1) ir faktiski šķēršļi, kas liedz vecākam iespēju aprūpēt bērnu; 2) bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos vecāka vainas dēļ (vecāku apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ); 3) vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību; 4) vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai, izņemot gadījumu, kad viņš kā laulātais ir devis piekrišanu tam, ka bērnu adoptē otrs laulātais; 5) konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vecāka vardarbību pret bērnu. Šajos gadījumos aprūpi īsteno otrs vecāks, bet, ja arī tam ir šķēršļi, bāriņtiesa gādā par bērna ārpusģimenes aprūpi. Aizgādības tiesības vecākam var tikt pārtrauktas arī gadījumos, kad vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības, nepildot tiesas nolēmumu lietā, kas izriet no aizgādības vai saskarsmes tiesībām, ja tas nodara būtisku kaitējumu bērnam un ja nepastāv otram vecākam šķēršļi īstenot bērna aprūpi. Pārtrauktās aizgādības tiesības vecākam atjauno, ja bāriņtiesa atzīst, ka vairs nepastāv minētie apstākļi. Ja gada laikā no aizgādības tiesību pārtraukšanas nav iespējams tās atjaunot, bāriņtiesa lemj par prasības celšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai, izņemot gadījumu, kad aizgādības tiesības nevar atjaunot no vecāka neatkarīgu apstākļu dēļ. Visi lietas apstākļi aizgādības tiesību pārtraukšanai un atņemšanai ir jāpierāda. Attiecībā par dzīvojamo platību, kurā plānota bērna dzīvesvieta, darbojas vispārīgs princips, ka dzīvesvietai ir jābūt iekārtotai atbilstoši bērna vajadzībām un interesēm, jābūt piemērotai bērnam (piem., bērnu gulta, higiēnas piederumi, rotaļlietas utt.). Par to pārliecinās bāriņtiesa, veicot dzīvesvietas apsekošanu un sastādot attiecīgo aktu. Par advokāta izmaksām Jūs var informēt katrs praktizējošs advokāts individuāli. Advokātu saraksts ir pieejams šeit: http://www.advokatura.lv/lv/zverinati-advokati/pec-tiesu- darbibas-teritorijas

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. »

 

LAPAS KARTE