Latvijā radīts palīglīdzeklis skolēniem ar lasīšanas traucējumiem – teksta priekšlasītājs “BrunoMaster”

Lasīšana un rakstīšana ir divas svarīgākās pamatprasmes, kas bērnam jāapgūst jau skolā, tās ir cieši saistītas ar valodas zināšanām, izpratni, lietošanu un ietekmē jebkura cilvēka sociālo un kultūras dzīvi. Tomēr ir bērni, kuriem ir lasīšanas traucējumi. Latvijā ir izstrādāta teksta priekšlasītāja programma, kas paredzēta kā palīglīdzeklis skolēniem ar specifiskiem lasīšanas traucējumiem vai redzes traucējumiem, kā arī logopēdiem un skolotājiem darbā ar skolēniem.

FOTO: Shutterstock.com

Specifiskus lasīšanas procesa traucējumus raksturo kā grūtības pazīt vai atcerēties burtus, sapludināt burtus zilbē, zilbes vārdā. Kļūdainā lasīšana traucē izprast lasītā jēgu.

Lasīšana un rakstīšana ir divas svarīgākās pamatprasmes, kas bērnam jāapgūst jau skolā, tās ir cieši saistītas ar valodas zināšanām, izpratni, lietošanu un ietekmē jebkura cilvēka sociālo un kultūras dzīvi. Svarīgi spēt rakstiski sazināties ar saviem draugiem, runāt par jaunākajām grāmatām, izlasīt un atbildēt uz vēstulēm. 
Pusaudžu gados un pieauguša cilvēka vecumā spēja izmantot rakstīto nosaka veiksmīgas karjeras veidošanos. Grūtības, ko rada ierobežojumi lasīšanā, pavada cilvēku visā dzīves laikā, radot problēmas rakstītās informācijas uztverē.

 

Specifiski lasīšanas traucējumi-disleksija

Zinātniskajā un profesionālajā literatūrā, ikdienas sarunvalodā minētās problēmas apzīmējumam tiek izmantoti vairāki termini: disleksija, legastēnija, lasīšanas traucējumi un lasīšanas grūtības. Latvijā tiek lietots termins specifiski lasīšanas traucējumi, angliski runājošās valstīs – disleksija, vāciski – legasthenie.

Specifiski lasīšanas traucējumi izpaužas sekojošās grūtībās:
   • sadalīt vārdus zilbēs;
   • zilbes savienot vārdos;
   • precīzi un ātri lasīt;
   • automatizēt lasīšanas procesu;
   • lasot veseliem vārdiem, reizēm ir arī grūtības saprast izlasītā saturu.

Specifiskus lasīšanas procesa traucējumus raksturo kā grūtības pazīt vai atcerēties burtus, sapludināt burtus zilbē, zilbes vārdā. Kļūdainā lasīšana traucē izprast lasītā jēgu. Specifisku lasīšanas traucējumu primārie simptomi izpaužas raksturīgās kļūdās lasot, piemēram: 
   • tiek jaukti burti un skaņas, līdzīgi skanoši burti (d – t, g – k),
   • pēc izskata līdzīgi burti (b – d, u – n), 
   • notiek „spoguļlasīšana” (ma – am), burtu izlaidumi vai pārstatījumi (māja – mja, jāma), 
   • vārds netiek izlasīts līdz galam, 
   • lasot zūd lasīšanas mērķis un izlasītais teksts netiek saprasts, bērniem ir grūti, nereti pat neiespējami, atbildēt uz jautājumiem par izlasīto.
 

Lasīšanas process

Runas darbības veidi – lasīšana, runāšana, klausīšanās un rakstīšana – ir savstarpēji cieši vienoti, veido vienotu veselumu un nodrošina domas veidošanos un izlasītās informācijas izpratni.
Lasīšanas process norit vairākās pakāpēs, kas ietver analīzi, sintēzi, zilbju saliedēšanu un skaņu pazīšanu. Lasīšanas un teksta izpratnes pamatā ir skaņu diferencēšana un burtu apguve.

Vārda lasīšanas process ietver audiālo un vizuālo komponentu apvienošanu.
Audiālie komponenti:
   • skaņu diferencēšana (piemēram, pēc skaņas līdzīgiem burtiem kā „k” un „g”)
   • skaņas asociēšana ar noteiktu burtu
   • skaņu savienošana
Vizuālie komponenti:
   • burtu reversijas (piemēram, „d” un „b”)
   • burtu diferencēšana pēc līdzīgām grafēmām (piemēram, „m” un „n”)
   • burtiem atbilstīgu skaņu atmiņa
   • atsevišķu burtu identifikācija vienā vārdā

 

Lasīšanas process – dalīšana zilbēs

Bērns mācās lasīt pakāpeniski – sākotnēji mācoties saklausīt skaņas, pazīt burtus, salasīt burtus zilbēs, vārdos, vārdus salasīt teikumos un saprast izlasīto.
Sākotnēji jārada priekšstats par to, ka valodas pamatvienība ir vārds, ko var sadalīt zilbēs, vārds sastāv no skaņām un vārdā var diferencēt skaņas.
Lasītmācīšanas procesā īpaša uzmanība veltāma lasīšanai pa zilbēm, uzsverot zilbes kā lasīšanas pamatvienības nozīmīgumu.


Krāsu aklums

Vēl pie lasīšanas traucējumiem pieskaita:
   • Lasīšanas grūtības uztvert vizuālo tekstu (krāsu aklums)
Apmēram 1 no 20 cilvēkiem kaut kādā ziņā ir daltonisks (piemīt krāsu aklums). Tas nozīmē, ka viens vai vairāki konusu šūnu veidi viņu acīs, kuras mēs izmantojam krāsas noteikšanai - nedarbojas normāli.

 

Krāsu akluma veidi

Ir vairāki iedzimta krāsu akluma veidi.
 

Trihromātija
Normālā krāsu redze pareizi izmanto visus trīs gaismas konusu veidus, un to sauc par trihromātiju. Cilvēki ar normālu krāsu redzi ir pazīstami kā trihromāti.

 

Anomāla trihromātija

Cilvēki ar “kļūdainu” trihromatisko redzi zināmā mērā būs akli un ir pazīstami kā anomāli trihromāti.
Atšķirīgie anomālie apstākļi ir protanomālija , kas ir samazināta jutība pret sarkano gaismu, deuteranomālija, kas ir samazināta jutība pret zaļo gaismu un ir visizplatītākā krāsu akluma un tritanomālijas forma, kas ir samazināta jutība pret zilo gaismu un ir ārkārtīgi reti sastopama.

 

Dihromātija

Cilvēkiem ar divkrāsainu krāsu redzi ir tikai divu veidu konusi, kas spēj uztvert krāsu, t.i, viņiem pilnīgi nav viena konusa veida funkciju.
Cilvēki ar protanopiju nespēj uztvert nevienu “sarkano” gaismu, tie, kuriem ir deuteranopija, nespēj uztvert “zaļo” gaismu, bet cilvēki ar tritanopiju nespēj uztvert “zilo” gaismu.
                                                                     Normāli      


                                                                Deuteranopija

 

BrunoMaster ir Latvijā izstrādāta teksta priekšlasītāja programma, kura paredzēta kā palīglīdzeklis:
- skolēniem ar specifiskiem lasīšanas traucējumiem,
- logopēdiem kā palīglīdzeklis lasītprasmes apguvē vai pilnveidošanā,
- skolotājiem, lai sniegtu atbalstu skolēniem mācību procesā palīdzot uztvert tekstuālo informāciju
- skolēniem ar redzes traucējumiem,
- neredzīgiem skolēniem.


                                  Iezīmētais teksts tiek nolasīts priekšā (uzdevumi.lv)

 

                            Teksta lasīšana pa vārdiem un pa zilbēm (BrunoMaster)

 

 

BrunoMaster iespējas

   • BrunoMaster jebkāda veida (arī drukāto) tekstu pārveido audio formātā un nolasa tekstu priekšā skolniekam. 
   • BrunoMaster dod iespēju redzēt tekstu palielinājumā un sekot līdzi audio lasījumam.
   • Teksta atrādīšanas iespējas (piem., izrunātais vārds, zilbe vai burts tiek iezīmēts). 
   • Iespējams uzstādīt speciālo fontu (piem., OpenDyslexic), lai atvieglotu skolēnam lasīšanu.
   • Tekstu iespējams nolasīt (nepārslēdzoties uz speciālu programmu vai “neaizejot” prom no teksta informācijas avota:  
       ◦ no jebkuras Interneta programmas vietnes (piem., Soma.lv; Uzdevumi.lv, E-klase.lv, Delfi.lv, e-bibliotēkas, u.c.),
       ◦ jebkura veida dokumenti (piem, Word, Excel, Powerpoint)
       ◦ PDF faili (mācību literatūra, metodiskie materiāli, e-grāmatas, u.c.)
       ◦ E-pasta ziņojumi (e-pasta klienti, webmail)
       ◦ Sarakstes (Team chat; Zoom chat, Whatsapp, u,c,)
       ◦ u.c. teksta avotiem, kur iespējams iezīmēt nepieciešamo teksta daļu, kurš jānolasa priekša.
   • Iezīmētais teksts automātiski tiek pārnests uz BrunoMaster programmu, kur iespējams tālāk ar strādāt ar šo tekstu izmantojot pilno BrunoMaster funkcionlitāti (skatīt aprakstu).
   • Iespēja tekstu izrunāt pa vārdiem, zilbēm vai burtiem
   • Iespēja tekstuālo informāciju saglabāt audio formātā uz datu nesēja, arī Android telefona.
   • BrunoMaster skenē un atskaņo tekstus vairāk kā 50 valodās un balsīs

 

BrunoMaster funkcionalitāte

 • BrunoMaster savietojamība ar ekrānlasošo programmu NVDA vai JAWS
 • Izrunas pauzes ilguma iestatīšana star zilbēm vai vārdiem
  Var nodefinēt pauzes ilgumu izrunai starp zilbēm vai vārdiem, lai tekstuālo informāciju būtu vieglāk (lēnāk) uztvert.
 • Izrunas ātruma iestatīšana (ātrāk vai lēnāk)

 

 • Faila imports un eksports
 • Teksta redaktors
  Skolēns pats var  mācīties rakstīt problēmvārdus vai zilbes, lai tos iemācītos  izlasīt vai saprast tā nozīmi.
 • Latviešu valodas pareizrakstības pārbaudītājs tekstā.

 

 • Navigācija tekstā
  Iespējā pārvietoties pa tekstu, izvēloties vietu no kuras klausīties vai lasīt. Iespējama navigācija:
  - pa lappusei;
  - pa teikumiem;
  - pa vārdiem;
  - pa zilbēm;
  - pa burtiem. Iespējams ne tikai pārvietoties vārda ietvaros, bet arī zilbes ietvaros,
     • Tādā veidā skolēnam ir iespējams vairākas reizes atgriezties pie problēmvietas (vārds) tekstā, lai vēlreiz noklausītos un iegaumētu šo vārda nozīmi vai tā izrunu.
     • Iezīmētais vārds, zilbe vai burts tiek izcelts – izcēluma krāsu ir iespējams mainīt.
 • Teksta izmēra palielināšana/samazināšana
 • Teksta rindu atstarpju palielināšana/samazināšana
 • Fona un teksta krāsu režīmi
  Ir pieejami speciāli izvēlēti 10 fona un teksta krāsu režīmu salikumi. Šie krāsu režīmi palīdz skolēniem, kuriem piemīt tā saucamais krāsu aklums (piem., Protanopia, Deuteranopia vai Tritanopia). Šos krāsu salikumu pēc nepieciešamības ir iespējams mainīt.
 • 2 dažādi teksta atrādīšanas veidi.
  1. ekrāns – Izrunājamais vārds tiek ierāmēts un atbilstoši audio lasījumam pārvietojas pa tekstu;
  2. ekrāns  - Teksts tiek atrādīts kā “skrejošā rinda”, kur izrunājamais vārds tiek izcelts atbilstoši audio lasījumam tieši ekrāna centrā;
     • Šis teksta atrādīšanas veids ir paredzēts skolēniem, kuriem ar acīm ir grūti izsekot (“noķert”) ierāmēto izrunājamo vārdu, kurš pārvietojas tekstā (kā 1. ekrānā). Skolēns visu uzmanību koncentrē centrā esošam izceltam vārdam.
  Kombinētais režīms – tiek atrādīti abi ekrāni vienlaicīgi.
 • Tekstu iegūšana no drukātiem materiāliem (grāmatas, izdrukas)
  No programmas BrunoMaster ir iespējams izvēlēties datoram pievienotas ievadierīces (piem., galda skeneris, rokas skeneris, dokumentu kamera), lai iegūtu attēlu un atpazītu tekstu no grāmatām vai izdrukām.


BrunoMaster darbībā 

Teksta ievade izmantojot skenēšanas zīmuli:
 

 

Teksta ievade izmantojot mobilo telefonu:
 

 

Teksta ievade izmantojot skeneri:
 

 

Audio eksports uz mobilo telefonu (Android OS):
 


Kontaktinformācija:
Tālr.: +371 29235033
E-pasts: helmuts@brunomaster.com
www.brunomaster.com
BRUNOMASTER SIA