Alimentu aprēķināšana 18

 02. februāris 2009 10:45 Raksts

Kā aprēķināt uzturlīdzekļu apjomu laulības šķiršanas gadījumā? Kādi izdevumi īsti ietilpst bērna uzturēšanā? Atbild zvērināta advokāte Zenta Bičkoviča.Foto: Ieva Bērtulsone, celiq@inbox.lv


Uzturlīdzekļi pienākas bērna ikdienas aizgādnim
Par bērna uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Civillikuma 177. pantu uzskatāmi izdevumi par ēdienu, apģērbu, mājokli, veselības aprūpi, bērna kopšanu, izglītošanu un audzināšanu. Ja vecāki dzīvo šķirti, tas vecāks, pie kura bērns dzīvo ik dienas, īsteno bērna ikdienas aizgādību. Tas nozīmē, ka viņš/viņa rūpējas par bērna ikdienas vajadzību apmierināšanu un ar to saistītajiem izdevumiem un ir tiesīgs saņemt līdzekļus bērna uzturam no otra vecāka. Izdevumi par bērnu ir jāsedz abiem vecākiem samērā ar viņu mantas stāvokli.

 

Izdevumus bērna vajadzībām var apliecināt jebkurš pierādījums, arī čeks par pirkumu, ārsta izsniegts dokuments par veselības stāvokli un veselības vajadzībām, līgumi par saistībām, kas noslēgti bērna interesēs.


Uzturlīdzekļu apjoma aprēķināšana

Uzturlīdzekļu summas augstākā robeža likumā  nav noteikta, bet zemākā ir noteikta ne mazāk kā 25% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas bērnam vecumā līdz septiņiem gadiem un 30% apmērā no minimālās mēnešalgas bērnam vecumā no septiņiem gadiem līdz pilngadībai. Nosakot līdzekļu apmēra summu bērna uztura nodrošināšanai, tiek vērtēti izdevumi, kas bērnam ir vajadzīgi izglītībai, veselībai, apģērbam, sadzīves priekšmetiem, atpūtai u. c. ar bērnu saistītiem izdevumiem. Izdevumus bērna vajadzībām var apliecināt jebkurš pierādījums, arī čeks par pirkumu, ārsta izsniegts dokuments par veselības stāvokli un veselības vajadzībām, līgumi par saistībām, kas noslēgti bērna interesēs utt.


Vienošanās bez tiesas
Ja uzturlīdzekļi ar tiesas spriedumu tiek piedzīti, vecāks, kurš realizē bērna ikdienas aizgādību un kuram par labu šie līdzekļi piedzīti, tos izmanto bērna interesēs un bērna vajadzību apmierināšanai. Vecāki var vienoties par uzturlīdzekļu apmēru arī bez tiesas. Ja tas ir bērna interesēs, viss, kas nav aizliegts ar likumu, ir atļauts. Šādā gadījumā pašiem jāvienojas, kurš par ko maksās, kurš ko pirks utt. Lai vecāku savstarpējā vienošanās būtu juridiski korekta, vislabāk lūgt juristu palīdzību. Saskaņā ar Civillikumu tiesiski noslēgts līgums (vienošanās) uzliek pienākumu pusēm to izpildīt. Rakstveida vienošanos strīdu gadījumā ir vieglāk pierādīt nekā mutvārdu. Lai vienošanās būtu tiesiska, tajā jāietver būtiskākās sastāvdaļas — starp ko noslēgta vienošanās; kas ir vienošanās priekšmets; kādas saistības pusēm vienošanās paredz; kādas ir sekas to neievērošanai; jābūt norādei uz termiņiem saistību izpildei u. c.


Konsultēja zvērināta advokāte Zenta Bičkoviča
18 Pievienot komentāru

Saistītie raksti

Reklāmraksti: Ģimenes budžets

Kategorijas