Latvijas gada horoskops. Grūtākie un labākie periodi

 31. decembris 2013 15:05 mammamuntetiem.lv Raksts

Jaunā gada sākums nebūs viegls - ir iespējamas problēmas naudas un mīlestības lietās, uzņēmējdarbībā var parādīties pārāk ambiciozu vai utopisku plānu tendences, taču virzoties tuvāk pavasarim, šie problemātiskie planētu stāvokļi mazināsies un vasaras sākumā daudzas lietas iespējams sakārtot, mierina astroloģe Guna Kārkliņa.Foto: Edijs Pālens, http://www.edijsfoto.lv/

Tie paši vai sen piemirsti personāži sevi uz politiskās skatuves piedāvās jaunā "fasējumā". Tautas izvēle var balstīties uz emocijām, brīdina astroloģe.


 

Grūtākie periodi Latvijai 2014. gadā paredzami janvārī, aprīļa beigās un maija pirmajā pusē, jūnija vidū, jūlija sākumā, augustā un novembra beigās -decembra pirmajā pusē.

Vai gaidāms "eirošoks"?

Jaunās valūtas ieviešanai Latvijā nav izvēlēts tas astroloģiski labvēlīgākais laiks. Kaut arī valsts amatpersonas sola un, visticamāk, daudz arī tiek darīts, lai nodrošināt nevainojamu pāreju uz eiro norēķiniem, diez vai viss būs perfekti un vienkārši. Šajā periodā sliktās kombinācijās ir planētas, kuru aizgādībā atrodas tehniskas un tehnoloģiskas lietas, kas mudina prognozēt, ka var rasties tehniskas problēmas dažādās sistēmās.

Pir­mais pus­gads līdz 18.mai­jam eko­no­mi­kas zi­ņā būs sa­rež­ģī­tāks.

Turklāt eiro ieviešanas laikā nelabvēlīgā ("atpakaļejošā" jeb retrogrādā) stāvoklī atrodas arī Jupiters, kas mazliet atgādina kombinācijas kādreizējā premjera Aigara Kalvīša cildinātajos "treknajos gados", kad cilvēki negausīgi ņēma lielus kredītus, pirka lielas mājas un lielas mašīnas.

Šāds negausībais moments iezīmējas arī gada sākumā, kas eiro kontekstā rosina uz domu, ka daudzi tirgotāji un apkalpojošā sfēra uz eiro pārejas rēķina "skrūvēs" cenas, un zināmu cenu "eirošoku" mēs tomēr piedzīvosim.

Labās un nelabās ziņas saimniekotājiem

Da­žā­dām saim­nie­cis­kām ak­ti­vi­tā­tēm lab­vē­lī­gāks pe­ri­ods ie­stā­jas pēc 5.mar­ta, kad Ju­pi­ters no­nāk at­pa­kaļ sa­vā da­bis­ka­jā stā­vok­lī. Šī pla­nē­ta līdz 16.jū­li­jam at­ro­das Vē­ža zo­di­aka zī­mē, kas ir ga­na saim­nie­cis­ka un prot pa­rū­pē­ties par saim­nie­cī­bu un sa­vē­jiem. Pēc tam Ju­pi­ters ie­iet Lau­vas zī­mē, kas mu­di­na dar­bo­ties ar pla­šā­ku vē­rie­nu, lie­lā­kiem pro­jek­tiem un re­ali­zēt am­bi­ci­ozā­kus plā­nus. Pie­brem­zēt gan va­ja­dzē­tu ga­da no­ga­lē, jo no 9. de­cem­bra tas at­kal ie­ņems ret­ro­grā­do stā­vok­li.

Pir­mais pus­gads līdz 18.mai­jam eko­no­mi­kas zi­ņā būs sa­rež­ģī­tāks. Re­dza­mas vai­rā­kas pla­nē­tu kom­bi­nā­ci­jas, kas īs­ti ne­ļauj at­tīs­tī­ties. Pēc tam saim­nie­cis­ko ak­ti­vi­tā­šu būs vai­rāk.

Politiskās peripetijas

2014. gadā Latvijā paredzētas divas vēlēšanas. 24.maijā deleģēsim parlamentāriešus uz Briseli, bet 4.oktobrī vēlēsim Saeimu.

24.maija diena neparādās kā īpaši notikumiem bagāta, un Mēness, no kā lielā mērā atkarīgs dienas fons un tendences, atrodas Auna zodiaka zīmē. Visticamāk, cilvēki par eiropatlamentāriešiem nobalsot aizies tā "garām skrienot" starp pavasara dārza darbiem vai atpūtas pasākumiem.

Saeimas vēlēšanu diena 4.oktobrī ir daudz piesātinātāka. Šajā dienā Mēness atrodas Ūdensvīra zīmē, kam raksturīga domubiedru meklēšana, darbošanās grupās un "šūniņās".

Valstu jeb mundānajā astroloģijā svarīgais Urāns šajā laikā atradīsies jau minētajā retrogrādajā stāvoklī, kas iezīmē atgriešanos pie vecām lietām. Tas nozīmē, ka tie paši vai sen piemirsti personāži sevi uz politiskās skatuves piedāvās jaunā "fasējumā". Tautas izvēle var balstīties uz emocijām. Uz to norāda Saturna (mundānajā astroloģijā - vara) nospiedošā, sliktā kombinācija uz Mēnesi (tautu), kā arī Mēness aptumsuma tuvošanās, kas notiks 8. oktobrī.

Sirdslietas un ģimeniskums

Ko­pē­jās un po­li­tis­kās ten­den­ces ie­spē­jams ap­lū­kot pēc vis­pā­rē­jiem pla­nē­tu stā­vok­ļiem un Latvijas valsts horoskopā (kas veidots pēc dibināšanas datiem: 1918. gada 18. novembrī), bet to, kas at­tie­cas uz pri­vā­to jo­mu, var re­dzēt ti­kai un vie­nī­gi katra cilvēka in­di­vi­du­āla­jā ho­ro­sko­pā.

...jā­uz­ma­nās no pār­mē­rī­bām. Var gri­bē­ties vis­lie­lā­ko mā­ju un ma­šī­nu un at­kal vi­su to pirkt kre­dī­tā...

Kopējās tendences te maz ko parāda, taču jau ie­priekš pie­mi­nē­tā Ju­pi­te­ra at­ra­ša­nās Vē­ža zī­mē ir kā bo­nuss ne ti­kai biz­ne­sam, bet arī saim­nie­ko­ša­nai sa­vās mā­jās, ģi­me­nis­ku­ma (arī ģi­me­nes biz­ne­sa) vei­do­ša­nai, rū­pēm par bēr­niem un ra­di­nie­kiem. Ģi­me­nes lig­zdi­ņas ie­kār­to­ša­nai lab­vē­lī­gu mo­tī­vu pie­šķir arī Ju­pi­te­ra pār­eja Lau­vas zī­mē va­sa­ras vi­dū, ta­ču te jā­uz­ma­nās no pār­mē­rī­bām. Var gri­bē­ties vis­lie­lā­ko mā­ju un ma­šī­nu un at­kal vi­su to pirkt kre­dī­tā...

At­tie­cī­bā uz sirds­lie­tām la­bāks pe­ri­ods pa­re­dzams va­sa­rā. No 30.mai­ja līdz 23.jū­ni­jam par mī­les­tī­bu at­bil­dī­gā Ve­ne­ra at­ra­dī­sies Vēr­ša zī­mē, kas ir dzī­ves bau­dī­ša­nas laiks. Pēc tam, līdz 18.jū­li­jam pla­nē­ta būs Dvī­ņu zī­mē, kad pie­mē­rots brī­dis va­sa­rī­gam flir­tam, sa­skar­smei, jaun­iem kon­tak­tiem un sim­pā­ti­ju iz­rā­dī­ša­nai. Va­sa­ras piln­brie­dā no 19. jū­li­ja līdz 12. augus­tam tā būs Vē­zī, ku­ra tē­ma "dzi­ļie ūde­ņi" jeb daudz spē­cī­gu emo­ci­ju, ro­man­ti­kas un arī sen­ti­men­ta. Līdz 5.sep­tem­brim Ve­ne­ra at­ra­dī­sies Lau­vā, kas no­rā­da uz kais­lī­bām, aiz­rau­jo­šiem, ro­man­tis­kiem pie­dzī­vo­ju­miem.

 

Ieskaties http://www.astrologia.lv/
0 Pievienot komentāru

Saistītie raksti

Reklāmraksti: Ģimenes budžets

Kategorijas