Jautājumi un atbildes par adopciju 2

 03. marts 2009 22:00 Jautājums & atbilde

Latvijas bērnu namos dzīvo daudz bērnu, kuriem liegta iespēja izaugt un būt mīlētiem ģimenē. Ja tu kādreiz esi iedomājies par iespēju kādam no viņiem palīdzēt, tev visticamāk ir daudz interesējošu jautājumu.
Kur jāgriežas, ja esmu nolēmis adoptēt bērnu?
 * Ja vēlaties adoptēt bērnu, tad jādodas uz savas dzīvesvietas bāriņtiesu (pagasttiesu) un jāiesniedz pieteikums.

Vai es varu adoptēt bērnu, ja neesmu precējies/precējusies?
 * Jā, ir iespējams adoptēt bērnu, ja adoptētājs nav precējies vai ir jau šķīries.

Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai es varētu adoptēt bērnu?
* Pieteikums, kurā norādīti adopcijas motīvi, adoptējamo bērnu skaits, vecums, dzimums un reliģiskā pārliecība
* Laulības apliecības kopija, ja adoptētājs ir laulībā (iesniedzot pieteikumu, nepieciešams uzrādīt oriģinālu)
* Laulības šķiršanas apliecība, ja adoptētājs ir šķīries
* Dzīves apraksts (CV)
* Izziņa par dzīvojamo platību
* Ārsta izziņa par adoptētāja veselības stāvokli, kurā uzrādītas adoptētāja iedzimtās un dzīves laikā iegūtās slimības, ja tādas ir.

Vai eksistē kādi vecuma ierobežojumi, ja es vēlos adoptēt bērnu?
* Adoptētājam ir jābūt vismaz 25 gadus vecam un vismaz 18 gadus vecākam par adoptējamo.

Kur var saņemt informāciju par adoptējamiem bērniem?
* Informāciju par adoptējamiem bērniem var saņemt LR Bērnu un ģimenes lietu ministrijā, uzrādot bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu. LR Bērnu un ģimenes lietu ministrija izsniedz adoptētājam norīkojumu, kas ļauj personīgi iepazīties ar adoptējamo bērnu.

Kāds ir adoptējamā bērna tiesiskais stāvoklis?
* Adoptētais bērns attiecībā pret adoptētāju un viņa radiniekiem iegūst tādu pašu tiesisko stāvokli kā personiskajās, tā arī mantiskajās attiecībās, kā laulībā dzimis bērns.

Vai saglabājas kādas tiesības un pienākumi pēc bērna adopcijas attiecībā pret bērna bioloģiskajiem vecākiem?
* Nē, līdz ar adopciju izbeidzas radniecības attiecības ar bērna bioloģiskajiem vecākiem un viņu radiniekiem un līdz ar to arī personiskās un mantiskās tiesības un pienākumi pret viņiem.

Vai adoptētājs saņem valsts atbalstu?
* Jā, adoptētājs no valsts saņem pabalstu uzturam, atlīdzību par bērna aprūpi un atlīdzību par bērna adopciju, kas tiek piešķirta vienam no adoptētājiem pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu.

Vai var adoptēt reizē vairākus bērnus?
* Jā, drīkst adoptēt vairākus bērnus. Adoptējot brāļi un māsas nav šķirami. Taču situācijās, ja kādam no viņiem ir neārstējama slimība, bērnu interesēs ir atļauta bērnu šķiršana.

Vai adoptējot bērnu, drīkst mainīt viņa vārdu un uzvārdu?
* Ja adoptējamā vārds neatbilst tautībai vai ir grūti izrunājams, adoptējamā vārdu ir atļauts mainīt vai arī pievienot tam otru vārdu. Gadījumos, ja adoptējamam ir divi vārdi vai uzvārdi, nav atļauta to maiņa.

Vai drīkst mainīt adoptējamā bērna personas kodu?

* Ja tiesa atļauj, tad pēc adoptētāju lūguma var mainīt adoptējamā personas kodu, taču ne dzimšanas datumu.

Vai var atcelt adopciju?
* Adopciju var atcelt tiesa, ja pilngadīgais adoptētais ar adoptētāju ir vienojušies par adopcijas atcelšanu. Adopcija izbeidzas ar dienu, kad stājas spēkā tiesas spriedums par tās atcelšanu.
 
Avots: www.adopcija.lv
2 Pievienot komentāru

Saistītie raksti

Reklāmraksti: Ģimenes budžets

Kategorijas